PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

 

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode fizičkih lica

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za
JAVNE NABAVKE

 

detaljnije>>

OBUKA - TRENING:
IZRADA PLANA
JAVNIH NABAVKI
za 2015. godinu u APLIKATIVNOM SOFTVERU
BEOGRAD
26. decembar 2014.
NOVI SAD
16. januar 2015.
detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
BEOGRAD
16. i 17. januar 2015.
PALIĆ
3. i 4. februar 2015.
detaljnije>>

Jednodnevno
BESPLATNO
SAVETOVANJE
VALJEVO
25. decembar 2014.
FINANSIJSKO POSLOVANJE
detaljnije>>
JAVNE NABAVKE
detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
detaljnije>>

Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za novembar 2014. godine
|12.12.2014.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za novembar 2014.
|12.12.2014.|


Prosečne bruto zarade
za oktobar 2014. godine
|25.11.2014.|


Prosečne neto zarade
za oktobar 2014. godine
|25.11.2014.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.11.2014.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 18.12.2014.
EUR EUR 122,6321
USD USD 99,3455
CHF CHF 102,0998
 

IPC.SAVETOVANJE
Palić, 1-4. februar 2015. godine

BESPLATNO SAVETOVANJE - za pretplatnike IPC-a u 2015. godini - BESPLATNO SAVETOVANJE

Novine u FINANSIJSKOM, PORESKOM i RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU
i POSLOVANJU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
detaljnije>>
___________________________________

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2014. godinu
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - primena propisa u PRAKSI
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - OBUKA za polaganje ispita za sticanje sertifikata
za SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
detaljnije>>
___________________________________

MENADŽMENT u JAVNOM SEKTORU - Rukovođenje i uloga direktora
u sprovođenju mera štednje u javnom sektoru
i USTANOVAMA OBRAZOVANJA
detaljnije>>

Palić

GFI detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

IPC.Časopisi - novine i primena propisa u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 11.07 - 17. decembar 2014. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - primena propisa u praksi
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET
IPC.RaP - Radno i poslovno pravo

detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

3. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate detaljnije>>

4. Priručnik za javne nabavke - detaljnije>>

AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

2014-12-16

Vlada usvojila Predlog budžeta RS za 2015. godinu

Vlada Srbije danas je usvojila Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu kojim je planiran prihod od 924,4 milijarde dinara, a rashodi su 1.083 milijarde, a planirani je deficit 158,6 milijardi i uporediv sa budžetskim deficitom iskazanim na početku godine i rebalansom na kraju godine (na početku godine deficit je iznosio 163,8 milijardi, a u rebalansu 213 miljiardi dinara).

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović je naveo i da je ovaj budžet dobio podršku Međunarodnog monetarnog fonda, a koji će razmatrati Savet direktora tog fonda.

Budžet Srbije za 2015. godinu je prvi ključni program koji ne nudi samo priliku da se reše problemi deficita već i da se reše strukturni problemi koji su prouzrokovali deficite u prethodnim godinama.

Predlogom novog budžeta po prvi put su rashodi od 1.083 milijarde dinara niži od predviđenih na početku godine, kada su bili projektovani na 1.094 milijarde dinara, ali i od onih predviđenih rebalansom. Naime, rashodi su smanjeni za oko 10 milijardi dinara u odnosu na početak godine i za oko 120 milijardi dinara u poređenju sa rebalansom.

Pored uravnoteženog budžeta biće sprovedene i reforme u oblasti javnih preduzeća, rešavanje statusa preduzeća u restrukturiranju, reforma javne uprave koja mora da bude efikasnija, energetsko osamostaljivanje Srbije i smanjenje deficita u oblasti energetike.

Budžet je rađen na osnovu konzertavitvin makroekonomskih pretpostavki, te da će državni prizviod zahtevati neko vreme da se država oporavi od štete načinjene poplavama tokom ove godine. Ozbiljniji pozitivan rast se očekuje u 2016. i 2017. godini, a prilikom izrade budžeta nije uzet u obzir niz investicionih pojekata koji će biti realizovani početkom naredne godine i koji će svoje pune efekte dati tek za nekoliko godina, ali u nekim oblastima i na samom početku njihove realizacije.

2014-12-12

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2014. u odnosu na oktobar 2014. iznosi 100,0. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,2

2014-11-27

Propisan je uplatni računa za uplatu razlike po osnovu Zakona o privremenom uređivanju plata i drugih primanja korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik. glasnik RS", br. 54/09... 108/13), donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 128/2014) koji stupa na snagu 27. novembra 2014. godinekojim je propisan uplatni račun za uplatu razlike po osnovu Zakona o privremenom uređivanju plata i drugih primanja korisnika javnih sredstava i to:

840-745113843-28 - Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri čemu se u polje "poziv na broj odobrenja" ne unosi PIB uplatioca, jer nije predviđen kao obavezan podatak, već samo šifra opštine odnosno šifra grada sa kontrolnim brojem iz kolone 5 Priloga 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

2014-11-27

Doneto je Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu

Ministarstvo finansija objavilo je Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu svi budžetski korisnici od donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015.godinu treba da iskažu svoj budžet na programski način.

Uputstvom su utvrđeni limiti po direktnim korinsicima sredstava budžeta RS. Ograničenja rashoda po korisnicima budžetskih sredstava postavljena su na izvore finansiranja 01 - prihodi iz budžeta, 10 - domaće zaduživanje, 11- strano zaduživanje, koji utiču na deficit.

Ukoliko ministarstva očekuju donacije, aproprijacije prihoda i rashoda (izvor finansiranja 05 i 06) mogu planirati u skladu sa očekivanim iznosom sredstva donacije.

Direktni korinsici sredstava budžeta RS imaju rok za dostavljanje predloga finansijskih planova - 27. novembar 2014. godine.

Predlog finansijskog plana sa obrazloženjem dostavlja se Ministarstvu finansija kroz aplikaciju, na internet stranici Ministarstva finansija i u štampanom formatu koji mora da ima pečat i potpis funkcionera budžetskog korisnika.

Popunjene priloge potrebno je dostaviti u štampanom i elektronskom obliku na e-mail adresu: budzet@mfin.gov.rs.

Ovo uputstvo sa prilozima možete preuzeti sa internet stranice Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs ovde.

2014-11-27

Rok za dostavljanje obaveštenja nadležnom poreskom organu o ne/isplati lične zarade u 2015. godini - 15. decembar 2014. godine

U skladu sa članom 33a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002 (dr. zakon), 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (US), 93/2012, 114/2012 (US), 47/2013, 48/2013 (ispr.) i 108/2013) preduzetnik može da se opredeli da li će isplaćivati ličnu zaradu ili neće. U oba slučaju, DUŽAN je da o svom opredeljenju obavesti nadležni poreski organ i to dostavljanjem dopisa nadležnoj filijali poreske uprave najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu, što znači do 15. decembra 2014. godine, a za isplatu lične zarade u 2015. godini.

Oni koji su u 2014. isplaćivali ličnu zaradu, a ne žele da je isplaćuju u 2015. godini, takođe su dužni da dostave dopis - obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15.12.2014. godine. To znači da u 2015. ne isplaćuju ličnu zaradu, što znači da porez i doprinose plaćaju primenom samooporezivanja, odnosno na ostvareni prihod koji utvrđuju u PB-2 i PPDG-1S.

Preduzetnik ne može tokom poreske godine menjati svoju odluku, bilo da želi da odustane od isplate lične zarade ili želi da se naknadno opredeli za nju, shodno članu 33a stav 5. ZPDG.

2014-11-25

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za oktobar 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 61.963

Prosečna NETO ZARADA - 44.938

2014-11-20

Uputstvo za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu

O pripremi i obavezi donošenja Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu pisali smo u časopisu REVIZOR broj 25a/2014 i časopisu BUDŽET br 23/2014.

Imajući u vidu da je Uputstvo za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu doneto posle izlaska redovnih brojeva i održanog seminara u Beogradu (19.11.2014.) na temu "Izrada Programa poslovanja javnih preduzeća za 2014. godinu", u nastavku možete preuzeti integralni tekst Uputstva i obrasce.

Naime, Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine usvojen je tekst Uputstva i zaduženo je Ministarstvo privrede da prati primenu i sprovođenje ovog zaključka.

Da bi preuzeli Uputstvo i Model poslovanja kliknite ovde

Da bi preuzeli Obrasce kliknite ovde

2014-11-20

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2015. godini - do 30. novembra 2014. godine

Preduzetnici kao obveznici poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, porez plaćaju na stvarni prihod od samostalne delatnosti.

Međutim, ukoliko ispunjavaju uslove iz čl. 40. i 41. Zakona o porezu na dohodak građana a žele da im se porez utvrdi na paušalni prihod u 2015. godini, treba da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje nadležnom organu PU najkasnije do 30. novembra 2014. godine.

2014-11-13

Referentna kamatna stopa smanjena na 8%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,5%, tako da od 13. novembra 2014. godine referentna kamatna stopa iznosi 8%

Od 12. juna 2014. godine do 12. novembra 2014. godine referentna kamatna stopa iznosila je 8,50%.

2014-11-12

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2014. u odnosu na septembar 2014. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,2

2014-10-31

Data je mogućnost produženja važenja generalne saglasnosti za dodatno radno angažovanje preko 10% (odnosno da se zadrži nivo na dan 1.3.2014. godine) - do 28. februara 2015. godine

U "Službenom glasniku RS" broj 118/2014. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava koja je stupila na snagu 31. oktobra 2014. godine.

Najvažnija izmena je da se molba za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta ne podnosi se kod raspoređivanja na drugo radno mesto unutar istog korisnika javnih sredstava, kao ni u sledećim situacijama:

-za zasnivanje radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

-za radno angažovanje nezaposlenih lica u cilju sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja (javni radovi i dodatno obrazovanje i obuke), a koje se realizuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje;

-za angažovanje lica radi realizacije projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije ili sredstvima donacija, ukoliko se naknade za njihov rad, sa pripadajućim porezima i doprinosima, finansiraju iz ovih izvora.

Korisnici javnih sredstava su dužni da o svakom radnom angažovanju u prethodno navedenim slučajevima (tač. 1, 2. i 3.) obaveste Komisiju za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava u roku od 5 (pet) dana.

Pored prethodno navedenih izmena i dopuna, Izmenama Uredbe produžen je period važenja generalne saglasnosti i period do kojeg KJS mogu podnositi molbe za davanje generalne saglasnosti do 28. marta 2015. godine.

2014-10-27

Od 1. novembra 2014. godine plate u javnom sektoru umanjuju se za 10 odsto

Počev od obračuna i isplate plata, zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava za mesec novembar 2014. godine, plate u javnom sektoru umanjivaće se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS“, br. 116/2014).

Ovim zakonom privremeno se uređuje način umanjenja osnovice, odnosno vrednosti radnog časa, vrednosti boda i vrednost osnovne zarade, za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kao i drugih stalnih primanja, izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika javnih sredstava, s ciljem očuvanja finansijskog sistema u Republici Srbiji i sistema plata i zarada u javnom sektoru. Zakon se primenjuje na:

1) direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije;

2) organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava tih organizacija;

3) direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava lokalne vlasti u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem;

4) javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća;

5) pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini;

6) javne agencije i druge organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su pod kontrolom Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, kao i na

- isplatu plata i drugih stalnih primanja u Narodnoj banci Srbije.

Osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava, utvrđena zakonom, drugim propisom ili drugim opštim i pojedinačnim aktom, koji je u primeni na dan donošenja ovog zakona, umanjuje se za 10%. Za isti procenat umanjuju se i druga stalna primanja u neto iznosu.

2014-10-24

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za septembar 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.803

Prosečna NETO ZARADA - 43.918

Pogledajte arhivu vesti


ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje


PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Primena Kontnog okvira
u skladu sa MSFI / MRS

Kontni okvir


detaljnije>>

Priručnik za primenu
MSFI/MRS

MRS


detaljnije>>

Zbirke
službenih mišljenja

Službena mišljenja


detaljnije>>