PRIRUČNICI
za finansijsko poslovanje

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode fizičkih lica

detaljnije>>

PRIRUČNICI
za javne nabavke

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>

SAVETOVANJA
obuke - trening

Sastavljanje i dostavljanje
PORESKE PRIJAVE
i finansijskih izveštaja
ELEKTRONSKIM PUTEM
BEOGRAD
21. april 2015.
detaljnije>>

ZDRAVSTVENE USTANOVE
Primena posebnog
kolektivnog ugovora
u zdravstvu
BEOGRAD
22. april 2015.
detaljnije>>

JAVNI SEKTOR
Primena posebnih
kolektivnih ugovora
u javnom sektoru
BEOGRAD
23. april 2015.
detaljnije>>

JAVNE NABAVKE
Aktuelna problematika
iz oblasti javnih nabavki
BEOGRAD
24. april 2015.
detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
BEOGRAD
17. i 18. april 2015.
detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
BEOGRAD i NOVI SAD
detaljnije>>

Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za februar 2015. godine
|25.3.2015.|


Prosečne neto zarade
za februar 2015. godine
|25.3.2015.|


Index potrošačkih cena
za februar 2015. godine
|12.3.2015.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za februar 2015.
|12.3.2015.|


Mesečne stope zatezne kamate
|12.3.2015.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 2.4.2015.
EUR EUR 120,1433
USD USD 111,5123
CHF CHF 115,5224
 

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA,
3-6. jun 2015.

 

Novine u FINANSIJSKOM, PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM i PRAVNOM
POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA, JAVNIH PREDUZEĆA
i KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - primena propisa u PRAKSI
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - OBUKA za polaganje ispita
za SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Vrnjačka Banja

AKTUELNE INFORMACIJE

 

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA (OBRAZAC PDP) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

U "Službenom glasniku RS", broj 30/2015 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica kojim je propisana sadržina Obrasca PDP koji je od 1. aprila 2015. godine jedinstven za sve poreske obveznike (privredna društva, odnosno preduzeća, odnosno druga pravna lice koja su osnovana radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, zadruge, nedobitne organizacije i stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika koje obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije).

Ovaj obrazac podnosi se Poreskoj upravi isključivo elektronskim putem.

Detaljnije o ovome možete pročitati u našim časopisima REVIZOR broj 9 i BUDŽET broj 8.

 

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (OBRAZAC PPDG-2R) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

U "Službenom glasniku RS", broj 30/2015 objavljen je novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju - stupa na snagu 1. aprila 2015. godine, a kojim je propisan novi Obrazac PPDG-2R koji od 1. aprila 2015. godine podnose obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku.

 

JAVNE NABAVKE - ROKOVI ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA

 

10.04.2015. godine - rok za dostavljanje tromesečnog (kvartalnog) izveštaja o javnim nabavkama za period januar - mart 2015. godine, Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji, isključivo u elektronskoj formi, putem softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs.

 

PROPISANA JE NOVA PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBRAZAC PPDG-2R KOJA VAŽI SAMO DO 31.03.2015. GODINE

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, poresku prijavu podnosi na Obrascu PPDG-2R zaključno sa 31. martom 2015. godine, a od 1. aprila 2015. godine poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosiće se elektronskim putem preko Portala Poreske uprave. detaljnije>>

 

OD 10. MARTA 2015. GODINE STRANCI KOJI NEMAJU PRIJAVLJEN PRIVREMENI BORAVAK U REPUBLICI SRBIJI MOGU IZVADITI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT ZA POTPISIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Izmenom Pravilnika o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa predviđeno je da se sertifikati koji ne sadrže JMBG mogu koristiti za potpisivanje izveštaja za statističke i druge potrebe i finansijskih izveštaja, izjava i ostale dokumentacije u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu, ukoliko je potpisnik stranac u smislu Zakona o strancima.

Iz navedenog proizilazi, da će od 10. marta 2015. godine stranci koji nemaju privremeni JMBG moći da izvade elektronski sertifikat koji će služiti isključivo za gore navedene potrebe.

 

APLIKACIJA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE DOSTUPNA JE ZA KORIŠĆENJE

Od 2. marta 2015. godine, u odeljku Registra finansijskih izveštaja, omogućen je pristup Posebnom informacionom sistemu APR-a za sastavljanje i dostavljanje izveštaja za 2014. godinu i to:

- izveštaja za statističke potrebe i

- istovremeno dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja. detaljnije>>

 

KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE"

U "Službenom glasniku RS", broj 23/2015 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2014. godinu detaljnije>>

 

JAVNE NABAVKE - OTVOREN JE NOVI RAČUN ZA UPLATU TAKSE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je, pored postojećeg, otvorila i novi, evidencioni račun za uplatu takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava: 840-30678845-06.

 

IZMENJENA JE UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O PDV, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

U "Službenom glasniku RS", broj 21/2015 objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o PDV, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo. Uredba je izmenjena radi usaglašavanja roka za podnošenje Obrasca PID PDV sa novim rokom za podnošenje finansijskih izveštaja (30. jun).

 

OBAVEŠTENJE za PRETPLATNIKE
na ELEKTRONSKA IZDANJA IPC-a

Svim korisnicima koji su nastavili pretplatu za 2015. godinu, novi instalacioni CD za 2015. godinu, poslat je putem pošte.

Dobijeni instalacioni CD treba INSTALIRATI i REGISTROVATI, kako bi elektronski paket za 2015. godinu bio u funkciji.

Nakon instalacije treba da nas kontaktirate na tel. 011/366-02-28, 264-44-11, 3067-658, 3067-668 ili e-mail: info@porezi.rs kako bi dobili aktivacioni kod. Tek po unošenju dobijenog aktivacionog koda izvršili ste registraciju i elektronski paket je spreman za korišćenje i funkcionisaće u punom kapacitetu.

Ukoliko ste nastavili pretplatu za 2015. godinu, a niste dobili instalacioni disk, molimo Vas da se javite na gore navedene brojeve telefona ili e-mail.

Redakcija IPC-a

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 3 - 1. april 2015. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

IPC.Radni odnosi - poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 3 - 1. april 2015. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za privredna društva - detaljnije>>

3. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

4. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate - detaljnije>>

5. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

Ostale AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

25-03-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA FEBRUAR 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 58.992

Prosečna NETO ZARADA - 42.749

15-03-2015

JAVNE NABAVKE - ROKOVI ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA

31.03.2015. godine - rok da naručilac sačini izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2014. godinu i da ga, isključivo u elektronskoj formi, dostavi Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji na adresu: plan@ujn.gov.rs.

10.04.2015. godine - rok za dostavljanje tromesečnog (kvartalnog) izveštaja o javnim nabavkama za period januar - mart 2015. godine, Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji, isključivo u elektronskoj formi, pute softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs.

15-03-2015

FINANSIJSKO POSLOVANJE - ROKOVI ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH I OSTALIH IZVEŠTAJA U MARTU 2015. GODINE

31.03.2015 godine - rok za podnošenje izveštaja za statističke i druge potrebe PRIVREDNIH DRUŠTAVA, zadruga, preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i drugih pravnih lica - izuzetno ove godine za podnošenje finansijskih izveštaja za 2014. godinu rok je sa 28. februara pomeren na 31.mart 2015.

31.03.2015. godine - rok za podnošenje PPI 1 za 2015. godinu (porez na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige).

31.03.2015 godine - rok za podnošenje godišnjih izveštaja za 2014. godinu direktnih korisnika sredstava budžeta RS i direktnih korisnika budžeta lokalne vlasti.

31.03.2015. godine - rok za dostavljanje izjave o neaktivnosti obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u 2014. godini Agenciji za privredne registre

12-03-2015

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 7,5 ODSTO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 12. marta 2015. godine iznosi 7,5 odsto

12-03-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2015. u odnosu na januar 2015. iznosi 100,9. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 100,6.

10-03-2015

Zaključen Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima i pravosuđu

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave i predstavnici sindikata zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu potpisali su Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima.

U postupku kolektivnog pregovaranja posebna pažnja posvećena je kriterijumima za reorganizaciju, unapređenja rada i racionalizaciju zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu. Na taj način biće zaštićeni kako proces unapređenja rada, tako i socijalni uslovi i prava zaposlenih.

02-03-2015

DATA JE MOGUĆNOST PRODUŽENJA VAŽENJA GENERALNE SAGLASNOSTI ZA DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE PREKO 10% (ODNOSNO DA SE ZADRŽI NIVO NA DAN 1.3.2014. GODINE) - DO 30. JUNA 2015. GODINE

U "Službenom glasniku RS" broj 22/2015. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava koja je stupila na snagu 28. februara 2015. godine.

Najvažnija izmena Uredbe je da je data mogućnost za produženje važenja generalne saglasnosti i period do kojeg KJS mogu podnositi molbe za davanje generalne saglasnosti do 30. juna 2015. godine.

Korisnici javnih sredstava koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe dobili generalnu saglasnost Komisije dužni su da do 31. marta 2015. godine, preko nadležnog organa, odnosno neposredno podnesu Komisiji plan usklađivanja broja zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, tako da ukupan broj ovih lica ne bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme kod tog korisnika, počev od 1. jula 2015. godine.

25-02-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA - pad cena u januaru (deflacija) od 0,2%

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na januar 2014. iznosi 100,1

25-02-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA JANUAR 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 54.208

Prosečna NETO ZARADA - 39.285

23-02-2015

INFORMACIJA O OBJAVLJIVANJU PRAVILA RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014.

Na sajtu Agencije za privredne registre na sledećoj adresi:

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Финансијскиизвештаји/Правиларачунскеилогичкеконтроле.aspx

objavljena su pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja.

Računska i logička kontrola podataka u finansijskim izveštajima i izveštajima za statističke potrebe vrši se u skladu sa pravilima računsko - logičke kontrole, koja je utvrdio Registrator Registra finansijskih izveštaja. Pravila su utvrđena u zavisnosti od vrste i veličine pravnih lica, zatim od primenjene računovodstvene regulative, kao i osnova po kome se izveštaji sastavljaju, i to za:

1. Privredna društva, zadruge i preduzetnike

2. Druga pravna lica

3. Narodnu banku Srbije

4. Banke

5. Društva za osiguranje

6. Davaoce finansijskog lizinga

7. Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove

8. Berze

9. Brokersko-dilerska društva

10. Društva za upravljanje investicionim fondovima i otvorene investicione fondove

11. Zatvorene/privatne investicione fondove

23-02-2015

PROPISANI SU NOVI OBRASCI ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Novim Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiruranje i budžetskih fondova ("Službeni glasnik RS", broj 18/2015 – dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 14. februara 2015. godine uređen je način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja detaljnije>>

25-02-2015

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JANUAR 2015:

Prosečna BRUTO ZARADA - 54.208

Prosečna NETO ZARADA - 39.285

23-02-2015

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na januar 2014. iznosi 100,1

20-02-2015

Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu, odnosno na primanja građana ostvarena kalendarski od 1.01. do 31.12.2014. godine utvrđuje se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001,... i 68/2014).

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, podnose poresku prijavu na Obrascu PPDG-2R najkasnije do 15. maja 2015. godine.

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu plaćaju:

- fizička lica - rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi i

- fizička lica - nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike, koji su u 2014. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2014. godini, što iznosi 3 x 737.112 din. = 2.211.336,00 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu plaća se po stopama od 10% i 15%, što zavisi od visine oporezivog dohotka i to:

1) obveznik koji je u 2014. godini ostvario oporezivi dohodak u visini do šestostruke prosečne godišnje zarade, što iznosi 4.422.672 dinara, plaća porez po stopi od 10%;

2) obveznik koji je u 2014. godini ostvario oporezivi dohodak u visini preko šestostruke prosečne godišnje zarade, što iznosi 4.422.672 dinara, plaća porez po stopi od 10% na iznos do 4.422.672 dinara i 15% na iznos preko 4.422.672 dinara.

Lični odbici za 2014. godinu iznose:

- za poreskog obveznika 294.845 dinara;

- za izdržavanog člana porodice po članu 110.567 dinara.

09-02-2015

Rok za plaćanje određenih poreskih obaveza

1. PDV - za mesečne obveznike rok je 15.2.2015. godine, odnosno sada 18. februar 2015. godine;

2. AKCIZA - za promet od 16. do 31.1.2015. godine - rok je 15.2.2015. godine, odnosno sada 18. februar 2015. godine;

3. POREZ NA DOBIT - akontacija za januar 2015. godine - rok je 15.2.2015. godine, odnosno sada 18. februar 2015. godine;

4. POREZ na DOHODAK GRAĐANA - akontacija poreza i doprinosa za januar 2015. godine - rok je 15.2.2015. godine, odnosno sada 18. februar 2015. godine;

5. POREZ na IMOVINU - obveznici poreza na imovinu dužni su da do 18. februara 2015. godine plate akontaciju poreza na imovinu za prvo tromesečje. Akontacija se plaća u visini poreza koji je plaćen za četvrto tromesečje prethodne - 2014. godine.

Napomena: Pomeranje zakonima propisanih rokovo nastalo je zbog toga što se 15. i 16. februara praznuje Sretenje - Dan državnosti Srbije. S obzirom da prvi dan praznika pada u nedelju, praznik se pomera na 16. i 17. februar.

04-02-2015

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. godine

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. godine - detaljnije

27-01-2015

Novi postupak naplate naknade za zaštitu i unaprđenje životne sredine

Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", broj 96/2014) koja se primenjuje od 1. januara 2015. godine, naplata naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine po osnovu korišćenja poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata od 1.1.2015. godine, od jedne kategorije obveznika - imaoca prava svojine, odnosno zakupaca, ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa, vrši se na osnovu Rešenja Uprave javnih prihoda grada Beograda, a ne putem objedinjene naplate komunalnih usluga.

Privredni subjekti - obveznici naknade dužni su da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnesu prijavu (Obrazac P EKO) najkasnije do 31. januara 2015. godine.

Detaljan tekst na ovu temu možete pročitati u našoj elektronskoj bazi IPC.Finansije, u časopisima REVIZOR broj 4 - u pripremi i BUDŽET broj 4 - u pripremi.

Skrećemo pažnju da se i privredni subjekti iz drugih gradova informišu kod svojih uprava javnih prihoda o mogućim promenama u načinu naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, koja se inače naplaćuje u skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 i 43/2011 (Odluka US)).

26-01-2015

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za DECEMBAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 68.739

Prosečna NETO ZARADA - 49.970

21-01-2015

Usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i četiri sindikata prosvete usaglasili su tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u školama i domovima učenika.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva prosvete, u narednim danima biće pribavljeno mišljenje nadležnih institucija, kao i Vlade Srbije o tekstu ugovora, nakon čega on može biti potpisan.

Osim predstavnika sindikata i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u pregovorima su učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i Agencije za mirno rešavanje sporova koja je po zaključenju pregovora donela preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora..

19-01-2015

Novi USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA

Od danas su u primeni novi USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a i 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini.

Detaljnije o ovome možete pogledati u našem elektronskom izdanju IPC.Finansije.

12-01-2015

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2014. u odnosu na novembar 2014. iznosi 99,6. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2014. u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,7

09-01-2015

OBAVEŠTENJE U VEZI PODNOŠENJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE - OBRAZAC PPP ZA 2014. GODINU (rok 31.1.2015. godine, odnosno 2.2.2015. godine)

Imajući u vidu da je objedinjena naplata poreza po odbitku, odnosno dostavljanje poreske prijave PPP PD u elektronskom obliku počelo da se primenjuje tek od 1. marta 2014. godine, prelaznim i završnim odredbama člana 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 68/2014) propisana je obaveza podnošenja PPP prijave za sve isplate prihoda izvršene u 2014. godini, najkasnije zaključno sa 31. januarom 2015. godine.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da ste dužni da Pojedinačnu poresku prijavu na obrascu PPP, propisanu članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, ... i 93/12), za sve isplate prihoda u 2014. godini, podnesu u elektronskom obliku, najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine, preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.

Popunjavanje PPP prijave za 2014. godinu vrši se na isti način kao i prethodnih godina, o čemu ćemo pisati u narednim brojevima naših časopisa (3/2015).

Isplatilac prihoda ima obavezu da licu za koje je platio porez po odbitku dostavi potvrdu o plaćenom porezu po odbitku za 2014. godinu na obrascu PPP-PO, najkasnije do 31. januara 2015. godine (odnosno najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine), saglasno članu 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Obrazac PPP-PO primenjuje se počev od 1. januara 2014. godine, što znači da sada prvi put se navedena potvrda dostavlja na propisanom, obrascu. Naime, obaveza dostavljanja potvrde postojala je i do sada, ali nije bio propisan obrazac te potvrde.

31-12-2014

Potpisan novi Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije i predstavnici tri reprezentativna sindikata u zdravstvu potpisali su novi Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu, uz poruku da im je zajednički cilj poboljšanje zdravstvenog sistema.

Ovaj kolektivni ugovor je u nekim elementima bolji i precizniji od prethodnog i njime se detaljnije regulišu između ostalog, minuli rad, mogućnost uvećanja plata, kao i druga pitanja od značaja za radno pravni status zaposlenih u zdravstvu.

25-12-2014

Usvojen budžet Republike Srbije za 2015. godinu

Narodna Skupština Srbije usvojila je budžet za 2015.godinu kojim su planirani prihodi od 924,4 milijarde dinara, a rashodi 1.082 milijarde dinara, odnosno planiran je budžetski suficit od 158,6 milijardi dinara.

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 142/2014, stupio je na snagu 26.12.2014. godine, a primenjuje se od 1.1.2015. godine.

Budžet za narednu godinu je projektovan na osnovu prognoze da će u 2015. godini pad BDP biti 0,5%, a inflacija iznositi 4%, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 %. Budžetom je predviđeno i zaduživanje od 706,6 milijardi dinara za potrebe finansiranja budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice kreditorima.

Komentar Zakona o budžetu dat je u časopisu BUDŽET broj 28/2014 i elektronskom paketu IPC.Finansije.

25-12-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za novembar 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.982

Prosečna NETO ZARADA - 44.206

16-12-2014

Vlada usvojila Predlog budžeta RS za 2015. godinu

Vlada Srbije danas je usvojila Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu kojim je planiran prihod od 924,4 milijarde dinara, a rashodi su 1.083 milijarde, a planirani je deficit 158,6 milijardi i uporediv sa budžetskim deficitom iskazanim na početku godine i rebalansom na kraju godine (na početku godine deficit je iznosio 163,8 milijardi, a u rebalansu 213 miljiardi dinara).

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović je naveo i da je ovaj budžet dobio podršku Međunarodnog monetarnog fonda, a koji će razmatrati Savet direktora tog fonda.

Budžet Srbije za 2015. godinu je prvi ključni program koji ne nudi samo priliku da se reše problemi deficita već i da se reše strukturni problemi koji su prouzrokovali deficite u prethodnim godinama.

Predlogom novog budžeta po prvi put su rashodi od 1.083 milijarde dinara niži od predviđenih na početku godine, kada su bili projektovani na 1.094 milijarde dinara, ali i od onih predviđenih rebalansom. Naime, rashodi su smanjeni za oko 10 milijardi dinara u odnosu na početak godine i za oko 120 milijardi dinara u poređenju sa rebalansom.

Pored uravnoteženog budžeta biće sprovedene i reforme u oblasti javnih preduzeća, rešavanje statusa preduzeća u restrukturiranju, reforma javne uprave koja mora da bude efikasnija, energetsko osamostaljivanje Srbije i smanjenje deficita u oblasti energetike.

Budžet je rađen na osnovu konzertavitvin makroekonomskih pretpostavki, te da će državni prizviod zahtevati neko vreme da se država oporavi od štete načinjene poplavama tokom ove godine. Ozbiljniji pozitivan rast se očekuje u 2016. i 2017. godini, a prilikom izrade budžeta nije uzet u obzir niz investicionih pojekata koji će biti realizovani početkom naredne godine i koji će svoje pune efekte dati tek za nekoliko godina, ali u nekim oblastima i na samom početku njihove realizacije.

12-12-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2014. u odnosu na oktobar 2014. iznosi 100,0. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,2

27-11-2014

Propisan je uplatni računa za uplatu razlike po osnovu Zakona o privremenom uređivanju plata i drugih primanja korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik. glasnik RS", br. 54/09... 108/13), donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 128/2014) koji stupa na snagu 27. novembra 2014. godinekojim je propisan uplatni račun za uplatu razlike po osnovu Zakona o privremenom uređivanju plata i drugih primanja korisnika javnih sredstava i to:

840-745113843-28 - Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri čemu se u polje "poziv na broj odobrenja" ne unosi PIB uplatioca, jer nije predviđen kao obavezan podatak, već samo šifra opštine odnosno šifra grada sa kontrolnim brojem iz kolone 5 Priloga 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

27-11-2014

Doneto je Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu

Ministarstvo finansija objavilo je Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu svi budžetski korisnici od donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015.godinu treba da iskažu svoj budžet na programski način.

Uputstvom su utvrđeni limiti po direktnim korinsicima sredstava budžeta RS. Ograničenja rashoda po korisnicima budžetskih sredstava postavljena su na izvore finansiranja 01 - prihodi iz budžeta, 10 - domaće zaduživanje, 11- strano zaduživanje, koji utiču na deficit.

Ukoliko ministarstva očekuju donacije, aproprijacije prihoda i rashoda (izvor finansiranja 05 i 06) mogu planirati u skladu sa očekivanim iznosom sredstva donacije.

Direktni korinsici sredstava budžeta RS imaju rok za dostavljanje predloga finansijskih planova - 27. novembar 2014. godine.

Predlog finansijskog plana sa obrazloženjem dostavlja se Ministarstvu finansija kroz aplikaciju, na internet stranici Ministarstva finansija i u štampanom formatu koji mora da ima pečat i potpis funkcionera budžetskog korisnika.

Popunjene priloge potrebno je dostaviti u štampanom i elektronskom obliku na e-mail adresu: budzet@mfin.gov.rs.

Ovo uputstvo sa prilozima možete preuzeti sa internet stranice Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs ovde.

27-11-2014

Rok za dostavljanje obaveštenja nadležnom poreskom organu o ne/isplati lične zarade u 2015. godini - 15. decembar 2014. godine

U skladu sa članom 33a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002 (dr. zakon), 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (US), 93/2012, 114/2012 (US), 47/2013, 48/2013 (ispr.) i 108/2013) preduzetnik može da se opredeli da li će isplaćivati ličnu zaradu ili neće. U oba slučaju, DUŽAN je da o svom opredeljenju obavesti nadležni poreski organ i to dostavljanjem dopisa nadležnoj filijali poreske uprave najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu, što znači do 15. decembra 2014. godine, a za isplatu lične zarade u 2015. godini.

Oni koji su u 2014. isplaćivali ličnu zaradu, a ne žele da je isplaćuju u 2015. godini, takođe su dužni da dostave dopis - obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15.12.2014. godine. To znači da u 2015. ne isplaćuju ličnu zaradu, što znači da porez i doprinose plaćaju primenom samooporezivanja, odnosno na ostvareni prihod koji utvrđuju u PB-2 i PPDG-1S.

Preduzetnik ne može tokom poreske godine menjati svoju odluku, bilo da želi da odustane od isplate lične zarade ili želi da se naknadno opredeli za nju, shodno članu 33a stav 5. ZPDG.

25-11-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za oktobar 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 61.963

Prosečna NETO ZARADA - 44.938

20-11-2014

Uputstvo za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu

O pripremi i obavezi donošenja Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu pisali smo u časopisu REVIZOR broj 25a/2014 i časopisu BUDŽET br 23/2014.

Imajući u vidu da je Uputstvo za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu doneto posle izlaska redovnih brojeva i održanog seminara u Beogradu (19.11.2014.) na temu "Izrada Programa poslovanja javnih preduzeća za 2014. godinu", u nastavku možete preuzeti integralni tekst Uputstva i obrasce.

Naime, Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine usvojen je tekst Uputstva i zaduženo je Ministarstvo privrede da prati primenu i sprovođenje ovog zaključka.

Da bi preuzeli Uputstvo i Model poslovanja kliknite ovde

Da bi preuzeli Obrasce kliknite ovde

20-11-2014

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2015. godini - do 30. novembra 2014. godine

Preduzetnici kao obveznici poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, porez plaćaju na stvarni prihod od samostalne delatnosti.

Međutim, ukoliko ispunjavaju uslove iz čl. 40. i 41. Zakona o porezu na dohodak građana a žele da im se porez utvrdi na paušalni prihod u 2015. godini, treba da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje nadležnom organu PU najkasnije do 30. novembra 2014. godine.

13-11-2014

Referentna kamatna stopa smanjena na 8%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,5%, tako da od 13. novembra 2014. godine referentna kamatna stopa iznosi 8%

Od 12. juna 2014. godine do 12. novembra 2014. godine referentna kamatna stopa iznosila je 8,50%.

12-11-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2014. u odnosu na septembar 2014. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,2

31-10-2014

Data je mogućnost produženja važenja generalne saglasnosti za dodatno radno angažovanje preko 10% (odnosno da se zadrži nivo na dan 1.3.2014. godine) - do 28. februara 2015. godine

U "Službenom glasniku RS" broj 118/2014. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava koja je stupila na snagu 31. oktobra 2014. godine.

Najvažnija izmena je da se molba za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta ne podnosi se kod raspoređivanja na drugo radno mesto unutar istog korisnika javnih sredstava, kao ni u sledećim situacijama:

-za zasnivanje radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

-za radno angažovanje nezaposlenih lica u cilju sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja (javni radovi i dodatno obrazovanje i obuke), a koje se realizuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje;

-za angažovanje lica radi realizacije projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije ili sredstvima donacija, ukoliko se naknade za njihov rad, sa pripadajućim porezima i doprinosima, finansiraju iz ovih izvora.

Korisnici javnih sredstava su dužni da o svakom radnom angažovanju u prethodno navedenim slučajevima (tač. 1, 2. i 3.) obaveste Komisiju za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava u roku od 5 (pet) dana.

Pored prethodno navedenih izmena i dopuna, Izmenama Uredbe produžen je period važenja generalne saglasnosti i period do kojeg KJS mogu podnositi molbe za davanje generalne saglasnosti do 28. februara 2015. godine.

27-10-2014

Od 1. novembra 2014. godine plate u javnom sektoru umanjuju se za 10 odsto

Počev od obračuna i isplate plata, zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava za mesec novembar 2014. godine, plate u javnom sektoru umanjivaće se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS“, br. 116/2014).

Ovim zakonom privremeno se uređuje način umanjenja osnovice, odnosno vrednosti radnog časa, vrednosti boda i vrednost osnovne zarade, za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kao i drugih stalnih primanja, izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika javnih sredstava, s ciljem očuvanja finansijskog sistema u Republici Srbiji i sistema plata i zarada u javnom sektoru. Zakon se primenjuje na:

1) direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije;

2) organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava tih organizacija;

3) direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava lokalne vlasti u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem;

4) javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća;

5) pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini;

6) javne agencije i druge organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su pod kontrolom Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, kao i na

- isplatu plata i drugih stalnih primanja u Narodnoj banci Srbije.

Osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava, utvrđena zakonom, drugim propisom ili drugim opštim i pojedinačnim aktom, koji je u primeni na dan donošenja ovog zakona, umanjuje se za 10%. Za isti procenat umanjuju se i druga stalna primanja u neto iznosu.

24-10-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za septembar 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.803

Prosečna NETO ZARADA - 43.918

13-10-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2014. u odnosu na avgust 2014. iznosi 100,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,3.

30-09-2014

Utvrđena minimalna cena rada u iznosu od 121 dinar po radnom času - primena od 1. januara 2015. godine

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine, saglasno članu 112. stav 6. Zakona o rad ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Vlada Republike Srbije donela je odluku da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. godini iznosi 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a biće primenjivana od 1. januara 2015. godine, što znači da će u narednoj godini minimalna mesečna zarada zaposlenog iznositi najmanje 28.430,50 dinara.

30-09-2014

Obaveštenje Uprave za trezor o izmena načina unosa pojedinih podataka u registar zaposlenih)

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 62/2013) uspostavljen je Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (dalje: Registar zaposlenih), koji vodi Uprava za trezor, a koji sadrži podatke o broju zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, kao i podatke koji se odnose na zaradu, odnosno platu, uvećanje zarade, odnosno dodatka na platu, naknadu, kao i druga primanja ovih lica.

Imajući u vidu da su 19. septembra 2014. godine stupili na snagu Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 99/2014), kao i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", broj 99/2014), kojim su izmenjene odredbe o utvrđivanju prava zaposlenih na uvećanje zarade po osnovu dodatka na osnovnu platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) to nakon navedenih izmena zakona utvrđivanje dodatka na platu po osnovu minulog rada utiče i na način unosa pojedinih podataka u Registar zaposlenih.

U vezi sa navedenim, Uprava za Trezor je dana 24. septembra 2014. godine objavila obaveštenje (na internet stranici www.trezor.gov.rs) svim korisnicima javnih sredstava, kojim ih obaveštava o promeni načina unosa podataka u Obrazac 1 - Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima, i to da je prilikom ažuriranja kadrovskih podataka u Registru zaposlenih, odnosno pri unosu podataka preko Obrasca 1 - Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima, potrebno je u kolonu 23 - Procenat minulog rada, uneti procenat minulog rada koji se koristi u obračunu zarada, utvrđen u skladu sa navedenim zakonima, a koji predstavlja proizvod godina rada ostvarenih u radnom odnosu kod poslodavca i procenta uvećanja zarade po osnovu minulog rada.

Kao procenat minulog rada za septembar 2014. godine unosi se procenat minulog rada na dan 19. septembra 2014. godine.

U kolonu 20 - Ukupan radni staž (godine), upisuje se, kao i do sada, ukupno vreme provedeno u radnom odnosu.

16-09-2014

Od 1. oktobra 2014. godine, delatnost javnih beležnika i izvršitelja, odnosno promet usluga koji vrše obavezno se evidentira preko fiskalne kase

Ova obaveza je propisana UREDBOM O izmenama i dopunama Uredbe o ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Službeni glasnik RS", br. 100/2014).

03-09-2014

Sazvano Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Srbije sazvano je za četvrtak, 4. septembra 2014. godine sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu će biti 25 zakonskih predloga i drugih akata, između kojih i:

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima,

- Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,

- Predlog zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi,

- Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

25-08-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JUL 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 62.380

Prosečna NETO ZARADA - 45.216

12-08-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2014. u odnosu na jun 2014. iznosi 99,9. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,8

11-08-2014

Porez na imovinu

15. avgust je krajnji rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal 2014. godine.

29-07-2014

Nove stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u primeni od 1. avgusta 2014. godine

Izmenjenim članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13 i 57/14) povećana je zbirna stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 24% na 26%, uz istovremeno smanjenje stope za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%.

Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, uređeno je da se obračun doprinosa vrši po sledećim stopama:

1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 14% (umesto 13%) za lica iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona, 12% (umesto 11%) za poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda licima iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) Zakona;

2) za obavezno zdravstveno osiguranje - 5,15% (umesto 6,15%);

3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%.

Za ostale slučajeve, kada se doprinosi plaćaju po punoj stopi (npr. autorske naknade, prihod od samostalne delatnosti, ugovor o delu ...), stopa doprinosa za PIO je 26%, a ukolilko se plaća i zdravstveno osiguranje - 10,3%.

25-07-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JUN 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 61.992

Prosečna NETO ZARADA - 44.883

22-07-2014

BEZ PROMENE VISINE MINIMALNE ZARADE U 2014. GODINI

Vlada RS donela je Odluku o visini minimalne zarade za period jul- decembar 2014. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 74/2014, od 18. jula 2014. godine. Odlukom je utvrđeno da minimalna zarada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period jul- decembar 2014. godine, iznosi 115,00 dinara ("neto"), po radnom času.

21-07-2014

Usvojene izmene i dopune Zakona o radu i izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Narodna skupština Republike Srbije u danu za glasanje Šestog vanrednog zasedanja u 2014. godini, 18. jula, usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, i

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

14-07-2014

Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i doupnama Zkaona o Radu

Na sednici održanoj 12. jula 2014. godine Vlada RS utvrdila je sledeće:

1) Predlog zakona o izmenama i doupnama Zakona o Radu,

2) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

3) Predlog zakona o otklanjanju posledica od poplava u Republici Srbiji,

i uputila ih je u Skupštinsku proceduru.

Očekuje se da će Narodna Skupština Republike Srbije usvojiti navedene Predloge zakona u toku ove nedelje.

11-07-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2014. u odnosu na maj 2014. iznosi 100,1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,0

04-07-2014

Prestala je da važi Uredba o podsticanju zapošljavanja

U "Službenom glasniku RS", broj 65/2014, objavljena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja kojom je utvrđeno da Uredba o podsticanju zapošljavanja ("Službeni glasnik RS", br. 32/2011 i 34/2011) prestaje da važi danom stupanja na snagu ove uredbe.

Uredba je stupila na snagu 28. juna 2014. godine, a primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

Lice koje je do dana početka primene ove uredbe steklo pravo na podsticaj iz Uredbe o podsticanju zapošljavnja, nastavlja da ostvaruje to pravo u skladu sa tom uredbom.

02-07-2014

PRODUŽEN ROK ZA DAVANJE GENERALNE SAGLASNOSTI ZA DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA 30. JUNA NA 31. OKTOBAR 2014. GODINE

Uredbom o izmeni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 66/2014) koja je stupila na snagu 30. juna 2014. godine, produžen je rok za mogućnost davanja generalne saglasnosti za dodatno radno angažovanje - do 31. oktobra 2014. godine.

Saglasno izmenama moguće je produžiti važenje generalne saglasnost korisnicima javnih sredstava do 31. oktobra 2014. godine što znači da do tada mogu da zadrže broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge  i angažovanih po drugim osnovama na nivou od 1. marta 2014. godine.

30-06-2014

PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST (OBRAZAC PPPDV) OD 1. JULA 2014. GODINE PODNOSI SE ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU

30-06-2014

U "Službenom glasniku RS", broj 66/2014 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku čije odredbe stupaju na snagu . jula 2014. godine

25-06-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za MAJ 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.966

Prosečna NETO ZARADA - 44.184

12-06-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2014. u odnosu na april 2014. iznosi 100,1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,8

12-06-2014

Referentna kamatna stopa smanjena na 8,50%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,5%, tako da od 12. juna 2014. godine referentna kamatna stopa iznosi 8,50%

Od 8. maja 2014. godine do 11. juna 2014. godine referentna kamatna stopa iznosila je 9%.

06-06-2014

Objavljen je PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

Objavljen je PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Službeni glasnik RS", broj 60/2014), koji stupa na snagu 7. juna 2014. godine, kojim su, kako smo i najavljivali, propisani sadržaji poreskih bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (nedobitne organizacije) iz člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. i to:

1) Obrazac PBN - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od _____ do _____ 201__. godine - sastavljaju ga obveznici koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem, uključeni u konsolidovani račun trezora;

2) Obrazac PBN 1 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike za period od ____ do ___ 201__. godine - sastavljaju ga obveznici koji primenjuju kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike;

3) Obrazac PBN 2 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke - sastavljaju obveznici koji primenjuju kontni okvir za banke;

4) Obrazac PBN 3 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije - sastavlja ga NBS.

O sastavljanju novih obrazaca poreskih bilanasa biće više pisano u REVIZORU broj 14/2014.

27-05-2014

Objavljena je Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

Uredbom o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke ("Službeni glasnik RS", broj 56/2014) utvrđuje se opšti rečnik nabavke, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uredba stupa na snagu 4.6.2014. godine.

26-05-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za APRIL 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 63.167

Prosečna NETO ZARADA - 45.847

22-05-2014

Objavljeno je saopštenje o primeni člana 7. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u vanrednoj situaciji

Na vebsajtu Uprave za javne nabavke objavljeno je sledeće saopštenje u vezi nabavki radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u vanrednoj situaciji:

"Članom 7. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12), propisano je da odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na nabavke radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda.

Članom 8. stav 1. tačka 3) Zakona o vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", br. 111/09, 92/11 i 93/12), elementarna nepogoda je događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porekla, prouzrokovan delovanjem prirodnih sila, kao što su: zemljotres, poplava, bujica, oluja, jake kiše, atmosferska pražnjenja, grad, suša, odronjavanje ili klizanje zemljišta, snežni nanosi i lavina, ekstremne temperature vazduha, nagomilavanje leda na vodotoku, epidemija zaraznih bolesti, epidemija stočnih zaraznih bolesti i pojava štetočina i druge prirodne pojave većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi ili prouzrokuju štetu većeg obima.

Posledice poplave koje se ogledaju u ugrožavanju života ili zdravlja ljudi ili životne sredine zahtevaju hitnost u postupanju naručilaca, te s tim u vezi Zakon predviđa izuzetak od obaveze sprovođenja postupka javne nabavke. Izuzetak treba primenjivati u skladu sa njegovom svrhom, samo za nabavke namenjene obezbeđivanju osnovnih životnih uslova, odnosno ne proširivati njegovu primenu na druge nabavke."

19-05-2014

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/03, 55/04, 85/05 - dr. zakon, 44/10, 76/12 i 106/12) Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je Odluku da od 19.05.2014. godine Narodna banka Srbije ne naplaćuje naknadu za obračun u vezi sa poslovima platnog prometa utvrđenu Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge ("Službeni glasnik RS", br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14 i 27/14) - po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava u dinarima i devizama na namenske račune koji su otvoreni radi pomoći ugroženima i otklanjanje posledica vanrednih okolnosti - poplava u Republici Srbiji.

12-05-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2014. u odnosu na mart 2014. iznosi 100,6. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,8

08-05-2014

Referentna kamatna stopa smanjena na 9%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,5%, tako da od 8. maja 2014. godine referentna kamatna stopa iznosi 9%

Od 17. decembra 2013. godine do 7. maja 2014. godine referentna kamatna stopa iznosila je 9,5%.

07-05-2014

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu podnosi se na obrascu PPDG-5, a poresku prijavu na novom obrascu PPDG - 2R podnose samo obveznici koji su ostvarili prihod od samostalne delatnosti

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaćaju po rešenju ("Službeni glasnik RS", br. 49/2014, dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 7. maja 2014. godine propisan je novi obrazac PPDG - 2R za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Prema odredbama Pravilnika poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-2R počev za 2014. godinu. Izuzetno, poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu na Obrascu PPDG-2R podnosi obveznik koji je ostvario prihod od samostalne delatnosti.

Imajući u vidu navedene odredbe Pravilnika za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu skrećemo pažnju na sledeće:

1) Svi obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu, izuzev onih koji su u okviru oporezivih prihoda ostvarili prihode od samostalne delatnosti (isključivo ili u okviru ostalih prihoda koji podležu plaćanju godišnjeg poreza) poresku prijavu podnose na Obrascu PPDG-5 koji ostaje nepromenjen, stoga su poreske prijave podnete na tom obrascu, kako do donošenja pravilnika, tako i posle tog datuma do isteka roka za podnošenje prijava (do 15. maja 2014. godine) uredno i ispravno podnete prijave.

2) Samo obveznici koji su u okviru prihoda koji podležu plaćanju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu ostvarili prihode od samostalne delatnosti (isključivo ili u okviru ostalih prihoda koji podležu plaćanju godišnjeg poreza) poresku prijavu podnose na Obrascu PPDG-2R.

3) Krajnji rok za podnošenje poreske prijave je 15. maj 2014. godine.

4) Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana na Obrascu PPDG-2R biće obavezno za sve obveznike godišnjeg poreza na prihode ostvarene u 2014. godini (podnošenje prijave u 2015. godini).

5) Prihod koji je obveznik ostvario po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, oporezuje se počev od 2014. godine, kako je naznačeno u fusnoti uz r.b. 3.11. u Obrascu PPDG-2R. Stoga ova izmena i nije od značaja za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu.

O utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu na Obrascu PPDG-5 pisali smo u časopisu REVIZOR br. 11/2014, kao i u vanrednom broju 11a/2014 časopisa BUDŽET.

Komentar novog Pravilnika i način sastavljanja poreske prijave na Obrascu PPDG - 2R možete videti u elektronskom paketu IPC. Finansije u okviru časopisa REVIZOR br 12/2014 - u pripremi i časopisa BUDŽET br. 12/2014 - u pripremi.

26-04-2014

Utvrđene su nove osnovice u javnom sektoru od aprila 2014. godine

Doneti su zaključci Vlade o povećanju osnovica za obračun plata u javnom sektoru počev od aprila 2014. godine.

Takođe, u "Službenom glasniku RS", broj 42/2014 objavljena je Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda.

Pregled novih osnovica možete videti u okviru statističkih podataka 2014 na našoj internet stranici.

25-04-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za MART 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 59.782

Prosečna NETO ZARADA - 43.452

17-04-2014

Informacija o mogućnosti zamene finansijskih izveštaja za 2013. godinu po osnovu poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je sledeća vest:

Posle objavljivanja vesti o završetku preliminarne zbirne obrade godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu i rokovima do kojih je zamena finansijskih izveštaja moguća (17.4.2014. godine), značajan broj obveznika se obratio Agenciji za privredne registre sa pitanjem da li je moguće vršiti zamenu finansijskih izveštaja za 2013. godinu posle tog roka, u slučajevima kada je na osnovu izveštaja o transfernim cenama, podatke u poreskom bilansu neophodno iskazati u iznosima koji su različiti u odnosu na podatke iskazane u objavljenim finansijskim izveštajima. Ovo polazeći od činjenice da je rok za izradu i dostavljanje poreske prijave i poreskog bilansa nadležnoj Poreskoj upravi 30.06.2014. godine.

S tim u vezi dajemo pojašnjenje iz objavljene vesti da je, saglasno propisima, zamena finansijskih izveštaja moguća i posle 17.4.2014. godine, ali samo na osnovu izveštaja revizora ili po nalogu nadležnog državnog organa. To u navedenom slučaju znači da je zamena finansijskog izveštaja za 2013. godinu moguća po osnovu poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama, i po isteku navedenog roka, odnosno da se ona tretira kao zamena koja je direktna posledica postupka koji se vodi pred drugim državnim organom - Poreskom upravom.

Da bi ovakva zamena bila prihvaćena od strane Registra finansijskih izveštaja, neophodno je da obveznik tom registru dostavi:

1. kompletan finansijski izveštaj izmenjene sadržine u odnosu na finansijski izveštaj objavljen u Registru;
2. zahtev za zamenu finansijskog izveštaja;
3. dokaz o uplati propisane naknade;
4. overenu kopiju poreske prijave i poreskog bilansa koji su snabdeveni dokazom da su isti predati nadležnoj Poreskoj upravi.

Pored toga, obveznik je dužan da u zahtevu za zamenu izričito navede razloge zbog kojih zahteva zamenu (da je na osnovu izveštaja o transfernim cenama sastavljen poreski bilans različite sadržine u odnosu na finansijski izveštaj i isti dostavljen nadležnoj Poreskoj upravi).

Ako su podaci sadržani u izmenjenim obrascima finansijskog izvešaja, uporedivi sa podacima iz poreskog bilansa, zamena finansijskog izveštaja će biti prihvaćena od strane Registra finansijskih izveštaja.

11-04-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2014. u odnosu na februar 2014. iznosi 99,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,2

10-04-2014

Završetak preliminarne zbirne obrade godišnjih finansijskih izveštaja za 2013 - 9. april 2014.

Agencija za privredne registre (APR) je na svojoj internet stranici www.apr.gov.rs obavestila sva privredna društva i zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, ogranke stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost na području Republike Srbije, kao i sva druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore) i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva da je četvrtak, 17. april 2014. godine, poslednji datum do kada je moguće podneti zahtev za zamenu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu, saglasno propisima.

Registar finansijskih izveštaja neće prihvatati zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za napred navedene obveznike dostavljene posle navedenog datuma, odnosno dalja korekcija podataka u pomenutim izveštajima biće moguća samo na osnovu izveštaja revizora (za obveznike revizije) ili po nalogu nadležnog državnog organa.

Posle okončanja preliminarne zbirne obrade redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za navedene obveznike, Registar će objaviti individualne podatke iz ispravnih izveštaja na internet strani APR.

04-03-2014

Produžen rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS

Predstavnici Vlade RS i predstavnici reprezentativnih sindikata postigli su sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji osnivač RS ("Službeni glasnik RS", br. 36/2010, 46/2013 - sporazum, 74/2013 - sporazum i 97/2013 - sporazum).

Rok važenja ovog kolektivnog ugovora produžen je do 31.12.2014. godine.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 37/2014.

Podsećamo da ovaj kolektivni ugovor ima prošireno dejstvo i da se primenjuje na zdravstvene ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava.

25-03-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za FEBRUAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.845

Prosečna NETO ZARADA - 44.057

12-03-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2014. u odnosu na januar 2014. iznosi 100,1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u fenruaru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,5

12-03-2014

Propisan je novi obrazac ZIP-1 koji javna preduzeća i njihova zavisna društva kapitala dostavljaju na overu nadležnim organima pre podnošenja PPP-PD prijave

Uredba o kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 27/2014) koja je stupila na snagu 7. marta 2014. godine propisan je novi Obrazac ZIP-1.

Pre podnošenja Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) na portal Poreske uprave, javna preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihova zavisna društva kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, dužna su da Ministarstvu rada i Ministarstvu finansija odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave dostave ZIP-1 obrazac na overu.

Overu obrasca ZIP-1 vrše:

- za javna preduzeća iz čiji je osnivač Republika Srbija i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa - ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rada,

- za javna preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa - nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Pre overe Obrasca ZIP-1 javna preuzeća i njihova zavisna društva kapitala ne mogu izvršiti isplatu zarada.

Obrazac ZIP-1 možete preuzeti OVDE.

12-03-2014

Godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.185.488 dinara - Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-5 najkasnije do 15. maja 2014. godine

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87. - 89. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 50/2011, 91/2011 - odluka US, 93/2012, 114/2012 - odluka US, 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 , dalje: Zakon).

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS", br. 7/2004, 19/2007, 20/2010 i 23/2010 - ispr., 8/2011, 74/2013, 24/2014 i 27/2014 - ispr., dalje: Pravilnik) propisan je obrazac poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana Obrazac - PPDG-5.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica - rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi) i nerezidenti (za dohodak ostavaren na teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2013. godini iznosi 728.496,00 dinara ("Službeni glasnik RS", broj 6/2014), tako da godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2013. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.185.488,00 dinara.

04-03-2014

Prema saopštenju Poreske uprave:

Obveznici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod i obveznici koji su u sistemu samooporezivanja, a nisu se opredelili na ličnu zaradu, mogu da podižu sredstva sa svojih računa koristeći šifru plaćanja 141 i u pozivu na broj zaduženja po modelu 97 upisuju sledeće:

KK (kontrolni broj), ŠOP (šifra opštine plaćanja) i PIB/JMBG.

Svi obveznici koji izmiruju obaveze po zbirnim poreskim prijavama, za isplate izvršene zaključno sa 28.02.2014. godine, kao šifru plaćanja koriste 253 i uplatu vrše neposredno na pojedinačne uplatne račune javnih prihoda (a ne na račun objedinjene naplate).

04-03-2014

Komisija za davanje saglasnosti donela je zaključak o generalnoj saglasnosti za sve korisnike javnih sredstava koji se odnosi na dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 27e stav 37. Zakona o budžetskom sistsmu ("Službeni glasiik RS". br. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12 62/13, 63/13-ispr. i 108/13), člana 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS". br. 113/13 i 21/14) Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava donela je zaključak od 25. februara 2014. godine kojim se daje saglasnost svim korisnicima javnih sredstava da broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisiika javnih sredstava zadrže na nivou od 1. marta 2014. godine.

Saglasnost važi do 30. juna 2014.

Sredstva za ove namene izvršavaće se u okviru obima sredstava opredeljenih aktom o budžetu. godišnjim programom rada, odnosno fnnaisijskim planom korisnika javnih sredstava.

01-03-2014

Sastavljanje Obrasca PB 2 i PPDG-1S

1. Preduzetnici oporezivi prihod od samostalne delatnosti za 2013. godinu, utvrđuju na novom Obrascu PB 2 koji je propisan PRAVILNIKOM O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Službeni glasnik RS", br. 23/2014.) - rok za podnošenje 17. mart 2014.godine

2. PORESKU OBAVEZU - KONAČNU ZA 2013. I AKONTATIVNU - PRIMENOM SAMOOPOREZIVANJA ZA 2014. godinu, utvrđuju u novoj poreskoj prijavi - Obrascu PPDG-1S (Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana - "Službeni glasnik RS", br. 24/2014) - rok za podnošenje 17. mart 2014.godine

Sastavljanje Obrasca PB 2 i PPDG-1S možete pogledati ovde.

3. Obveznici poreza na dobit konačnu poresku obavezu za 2013. kao i akontaciju za 2014. godinu iskazuju na novim obrascima i to: PDP, PDO i PDN (Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 24/2014.) - rok za podnošenje 29. JUN 2014.godine.

28-02-2014

Odluka o visini minimalne zarade za period januar - jun

Odluka o visini minimalne zarade za period januar - jun 2014. godine objavljena je u "Službenom glasniku RS", broj 24/2014 od 28. februara 2014. godine i iznosi 115,00 dinara neto po radnom času.detaljnije>>

27-02-2014

Od 01.03.2014. godine jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje dostavlja se u elektronskom obliku preko Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

25-02-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JANUAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 52.438

Prosečna NETO ZARADA - 37.966

24-02-2014

Tokom ove nedelje očekuje se objavljivanje Poreskog bilansa za preduzetnike PB2 kao i poreske prijave PPDG-1 i pratećih obrazaca. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni preko našeg sajta.

21-02-2014

Radi utvrđivanja oporezive dobiti za 2013. godinu, konačno je donet dugoočekivani PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Službeni glasnik RS", br. 20/2014.).

Ovim pravilnikom propisani su novi obrasci i to: PB 1, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 Obrasca PB 1, OK, PK, SU, SI, KPB, pa smo radi bržeg sagledavanja novog načina iskazivanja pojedinih podataka u njima, posebno u Obrascu PB 1, dali način njegovog popunjavanja ali opisno, što bi trebalo da olakša sastavljanje poreskog bilansa.

Skrećemo pažnju da je krajnji rok za predaju PB 1 30. jun 2014. godine, i da još uvek nemamo objavljen podzakonski akt koji propisuje novu poresku prijavu - Obrazac PDP, u kome se utvrđuje poreska obaveza i to konačna za 2013. i akontacitvan za 2014. godinu. Ovaj akt se očekuje tokom sledeće nedelje.

Sastavljanje Obrasca PB 1 možete pogledati ovde.

17-02-2014

Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" ("Službeni glasnik RS", broj 17/2014) propisane su kamatne stope za 2013. godinu:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

Na kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

3,30%

Na kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

2,88%

Na kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

2,21%

 

2) za druga privredna društva:

Na kratkoročne kredite i zajmove u RSD

17,11%

Na dugoročne kredite i zajmove u RSD

14,73%

Na kratkoročne kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

7,88%

Na dugoročne kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

6,55%

Na kratkoročne kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

9,25%

Na dugoročne kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

6,30%

Na kratkoročne kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

7,57%

Na dugoročne kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

5,56%

 

10-02-2014

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje povezanosti obveznika poreza na dobit pravnih lica sa Republikom Srbijom, autonomnom pokrajinom ili jedinicom lokalne samouprave, kao pravnim licima, kao i neposrednog/posrednog učešća u kapitalu, odnosno organima upravljanja obveznika poreza na dobit pravnih lica (broj 430-00-40/2014-04) prema kome se:

- svi obveznici u čijem kapitalu, odnosno u čijim organima upravljanja Republika Srbija kao pravno lice učestvuje sa najmanje 25% akcija ili udela, odnosno glasova, smatraju povezanim licima sa Republikom Srbijom, odnosno međusobno povezanim licima

- svi obveznici u čijem kapitalu, odnosno u čijim organima upravljanja autonomna pokrajina/ jedinica lokalne samouprave, učestvuje sa najmanje 25% akcija ili udela, odnosno glasova, smatraju povezanim licima sa autonomnom pokrajinom/jedinicom lokalne samouprave, odnosno međusobno povezanim licima

- Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave za svrhu utvrđivanja transfernih cena ne smatraju međusobno povezanim pravnim licima.

04-02-2014

Prema obaveštenju Poreske uprave rok za podnošenje PPP prijave produžen do 7 februara 2014. godine

"Poštovani poreski obveznici,
obaveštavamo Vas da je rok za podnošenje Pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda (PPP) produžen do 7. februara 2014. godine.

Biro za informisanje"

(Objavljeno na sajtu Poreske uprave - www.poreskauprava.gov.rs)

24-01-2014

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za DECEMBAR 2013:

Prosečna BRUTO ZARADA - 70.071

Prosečna NETO ZARADA - 50.820

13-01-2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2013. u odnosu na novembar 2013. iznosi 100,2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2013. u odnosu na decembar 2012. iznosi 102,2.

08-01-2014

Obaveštenje o primeni novih šifara plaćanja od 1.1.2014. godine.

Odlukom o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa ("Službeni glasnik RS", broj 98/2013) dosadašnji Prilog 2a zamenjuje se novim Prilogom 2a koji je odštampan uz ovu odluku i predstavlja njen sastavni deo.

Nove šifre date u tom prilogu primenjuju se od 1.1.2014. godine (videti Revizor 24/2013).

08-01-2014

Prema Uredbi o izmeni Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 119/13), rok za obezbeđenje tehničkih uslova za neposredno podnošenje jedinstvene prijave u elektronskom obliku Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja pomeren je na 01.03.2014. godine, a do tada podnosioci jedinstvene prijave - pravna lica istu mogu podnositi u elektronskom obliku preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

03-01-2014

INFORMACIJA O OBJAVLJIVANJU PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA

1) U "Službenom glasniku RS", broj 117/2013 objavljeno je REŠENJE o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP). Članom 21. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/2013) propisano je da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju MSFI za MSP (izuzetno, srednja pravna lica mogu da odluče da primenjuju MSFI iz člana 20. ovog zakona). Članom 22. stav 2. ovog zakona propisano je da mikro i druga pravna lica (druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona, nezavisno od veličine), mogu da odluče da primenjuju MSFI za MSP, u kom slučaju su dužna da u kontinuitetu primenjuju MSFI za MSP.

Članom 50. Zakona o računovodstvu propisano je da se MSFI za MSP primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravna lica koja su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 (dr. zakon)) primenjivala Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika ("Službeni glasnik RS", br. 106/2006 i 111/2006 (ispr.)), mogu primenjivati odredbe tog pravilnika najkasnije do sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2015. godine.

2) U "Službenom glasniku RS", broj 118/2013 objavljena su sledeća podzakonska računovodstvena akta:

1. PRAVILNIK o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem,

2. PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike,

3. PRAVILNIK o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i

4. PRAVILNIK o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Članom 49. Zakona o računovodstvu propisano je da se navedena podzakonska akta primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Do početka primene podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 (dr. zakon)). Striktnim tumačenjem člana 49. proizlazi da se za sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja u 2014. godini primenjuju podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji. Ovaj zaključak važi i za primenu MSFI za MSP u 2013. godini.

Pogledajte arhivu vesti

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje