POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH
USTANOVA u 2015.
i sastavljanje
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PALIĆ
3. februar 2015.
detaljnije>>

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

 

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode fizičkih lica

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za
JAVNE NABAVKE

 

detaljnije>>

NOVINE u PLANIRANJU i
SOFTVERU za PLANIRANJE
JAVNIH NABAVKI za 2015.
i za IZVEŠTAVANJE

PALIĆ
2. februar 2015.
detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
BEOGRAD
12. i 13. februar 2015.
PALIĆ
3. i 4. februar 2015.
detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
detaljnije>>

Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za decembar 2014. godine
|26.1.2015.|


Prosečne neto zarade
za decembar 2014. godine
|26.1.2015.|


Index potrošačkih cena
za decembar 2014. godine
|12.1.2015.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za decembar 2014.
|12.1.2015.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.11.2014.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 30.1.2015.
EUR EUR 123,5499
USD USD 108,9121
CHF CHF 118,3882
 

IPC.SAVETOVANJE
Palić, 1-4. februar 2015. godine

BESPLATNO SAVETOVANJE - za pretplatnike IPC-a u 2015. godini - BESPLATNO SAVETOVANJE

Novine u FINANSIJSKOM, PORESKOM i RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU
i POSLOVANJU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
detaljnije>>
___________________________________

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2014. godinu
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - primena propisa u PRAKSI
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - OBUKA za polaganje ispita za sticanje sertifikata
za SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
detaljnije>>
___________________________________

MENADŽMENT u JAVNOM SEKTORU - Rukovođenje i uloga direktora
u sprovođenju mera štednje u javnom sektoru
i USTANOVAMA OBRAZOVANJA
detaljnije>>

Palić

GFI detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

IPC.Časopisi - novine i primena propisa u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 12.15 - 30. januar 2015. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - primena propisa u praksi
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET
IPC.RaP - Radno i poslovno pravo

detaljnije>>

 

 

Časopis DIREKTOR
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

3. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate detaljnije>>

4. Priručnik za javne nabavke - detaljnije>>

AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

2015-01-27

Novi postupak naplate naknade za zaštitu i unaprđenje životne sredine

Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", broj 96/2014) koja se primenjuje od 1. januara 2015. godine, naplata naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine po osnovu korišćenja poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata od 1.1.2015. godine, od jedne kategorije obveznika - imaoca prava svojine, odnosno zakupaca, ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa, vrši se na osnovu Rešenja Uprave javnih prihoda grada Beograda, a ne putem objedinjene naplate komunalnih usluga.

Privredni subjekti – obveznici naknade dužni su da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnesu prijavu (Obrazac P EKO) najkasnije do 31. januara 2015. godine.

Detaljan tekst na ovu temu možete pročitati u našoj elektronskoj bazi IPC.Finansije, u časopisima REVIZOR broj 4 – u pripremi i BUDŽET broj 4 – u pripremi.

Skrećemo pažnju da se i privredni subjekti iz drugih gradova informišu kod svojih uprava javnih prihoda o mogućim promenama u načinu naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, koja se inače naplaćuje u skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 i 43/2011 (Odluka US)).

2015-01-26

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za DECEMBAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 68.739

Prosečna NETO ZARADA - 49.970

2015-01-21

Usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i četiri sindikata prosvete usaglasili su tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u školama i domovima učenika.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva prosvete, u narednim danima biće pribavljeno mišljenje nadležnih institucija, kao i Vlade Srbije o tekstu ugovora, nakon čega on može biti potpisan.

Osim predstavnika sindikata i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u pregovorima su učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i Agencije za mirno rešavanje sporova koja je po zaključenju pregovora donela preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora..

2015-01-19

Novi USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA

Od danas su u primeni novi USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a i 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini.

Detaljnije o ovome možete pogledati u našem elektronskom izdanju IPC.Finansije.

2015-01-12

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2014. u odnosu na novembar 2014. iznosi 99,6. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2014. u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,7

2015-01-09

OBAVEŠTENJE U VEZI PODNOŠENJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE - OBRAZAC PPP ZA 2014. GODINU (rok 31.1.2015. godine, odnosno 2.2.2015. godine)

Imajući u vidu da je objedinjena naplata poreza po odbitku, odnosno dostavljanje poreske prijave PPP PD u elektronskom obliku počelo da se primenjuje tek od 1. marta 2014. godine, prelaznim i završnim odredbama člana 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 68/2014) propisana je obaveza podnošenja PPP prijave za sve isplate prihoda izvršene u 2014. godini, najkasnije zaključno sa 31. januarom 2015. godine.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da ste dužni da Pojedinačnu poresku prijavu na obrascu PPP, propisanu članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, ... i 93/12), za sve isplate prihoda u 2014. godini, podnesu u elektronskom obliku, najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine, preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.

Popunjavanje PPP prijave za 2014. godinu vrši se na isti način kao i prethodnih godina, o čemu ćemo pisati u narednim brojevima naših časopisa (3/2015).

Isplatilac prihoda ima obavezu da licu za koje je platio porez po odbitku dostavi potvrdu o plaćenom porezu po odbitku za 2014. godinu na obrascu PPP-PO, najkasnije do 31. januara 2015. godine (odnosno najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine), saglasno članu 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Obrazac PPP-PO primenjuje se počev od 1. januara 2014. godine, što znači da sada prvi put se navedena potvrda dostavlja na propisanom, obrascu. Naime, obaveza dostavljanja potvrde postojala je i do sada, ali nije bio propisan obrazac te potvrde.

2014-12-31

Potpisan novi Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije i predstavnici tri reprezentativna sindikata u zdravstvu potpisali su novi Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu, uz poruku da im je zajednički cilj poboljšanje zdravstvenog sistema.

Ovaj kolektivni ugovor je u nekim elementima bolji i precizniji od prethodnog i njime se detaljnije regulišu između ostalog, minuli rad, mogućnost uvećanja plata, kao i druga pitanja od značaja za radno pravni status zaposlenih u zdravstvu.

2014-12-25

Usvojen budžet Republike Srbije za 2015. godinu

Narodna Skupština Srbije usvojila je budžet za 2015.godinu kojim su planirani prihodi od 924,4 milijarde dinara, a rashodi 1.082 milijarde dinara, odnosno planiran je budžetski suficit od 158,6 milijardi dinara.

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 142/2014, stupio je na snagu 26.12.2014. godine, a primenjuje se od 1.1.2015. godine.

Budžet za narednu godinu je projektovan na osnovu prognoze da će u 2015. godini pad BDP biti 0,5%, a inflacija iznositi 4%, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 %. Budžetom je predviđeno i zaduživanje od 706,6 milijardi dinara za potrebe finansiranja budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice kreditorima.

Komentar Zakona o budžetu dat je u časopisu BUDŽET broj 28/2014 i elektronskom paketu IPC.Finansije.

2014-12-25

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za novembar 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.982

Prosečna NETO ZARADA - 44.206

2014-12-16

Vlada usvojila Predlog budžeta RS za 2015. godinu

Vlada Srbije danas je usvojila Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu kojim je planiran prihod od 924,4 milijarde dinara, a rashodi su 1.083 milijarde, a planirani je deficit 158,6 milijardi i uporediv sa budžetskim deficitom iskazanim na početku godine i rebalansom na kraju godine (na početku godine deficit je iznosio 163,8 milijardi, a u rebalansu 213 miljiardi dinara).

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović je naveo i da je ovaj budžet dobio podršku Međunarodnog monetarnog fonda, a koji će razmatrati Savet direktora tog fonda.

Budžet Srbije za 2015. godinu je prvi ključni program koji ne nudi samo priliku da se reše problemi deficita već i da se reše strukturni problemi koji su prouzrokovali deficite u prethodnim godinama.

Predlogom novog budžeta po prvi put su rashodi od 1.083 milijarde dinara niži od predviđenih na početku godine, kada su bili projektovani na 1.094 milijarde dinara, ali i od onih predviđenih rebalansom. Naime, rashodi su smanjeni za oko 10 milijardi dinara u odnosu na početak godine i za oko 120 milijardi dinara u poređenju sa rebalansom.

Pored uravnoteženog budžeta biće sprovedene i reforme u oblasti javnih preduzeća, rešavanje statusa preduzeća u restrukturiranju, reforma javne uprave koja mora da bude efikasnija, energetsko osamostaljivanje Srbije i smanjenje deficita u oblasti energetike.

Budžet je rađen na osnovu konzertavitvin makroekonomskih pretpostavki, te da će državni prizviod zahtevati neko vreme da se država oporavi od štete načinjene poplavama tokom ove godine. Ozbiljniji pozitivan rast se očekuje u 2016. i 2017. godini, a prilikom izrade budžeta nije uzet u obzir niz investicionih pojekata koji će biti realizovani početkom naredne godine i koji će svoje pune efekte dati tek za nekoliko godina, ali u nekim oblastima i na samom početku njihove realizacije.

2014-12-12

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2014. u odnosu na oktobar 2014. iznosi 100,0. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,2

Pogledajte arhivu vesti


ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje


PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Primena Kontnog okvira
u skladu sa MSFI / MRS

Kontni okvir


detaljnije>>

Priručnik za primenu
MSFI/MRS

MRS


detaljnije>>

Zbirke
službenih mišljenja

Službena mišljenja


detaljnije>>