NOVO !!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG PLANA
za budžetske korisnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK:
JAVNE NABAVKE
u praksi

 

detaljnije>>

Naručite
KVALIFIKOVANI
ELEKTRONSKI
SERTIFIKAT
korišćenjem online procedure

 

na sledećoj strani>>

Jednodnevna obuka

TRANSFERNE CENE

PALIĆ, 25. april

detaljnije>>

 

VRNJAČKA BANJA, 3. jun

detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
detaljnije>>

Stručni Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za mart 2014. godine
|11.4.2014.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za mart 2014.
|11.4.2014.|


Prosečne bruto zarade
za februar 2014. godine
|25.3.2014.|


Prosečne neto zarade
za februar 2014. godine
|25.3.2014.|


Minimalna zarada
|28.2.2014.|


Mesečne stope zatezne kamate
|17.12.2013.|


 

Kursna lista 24.4.2014.
EUR EUR 115,5323
USD USD 83,5737
CHF CHF 94,6676
 

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA,
1-4. jun 2014.

1. Novine u FINANSIJSKO-PRAVNOM
i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
za privredna društva, budžetske korisnike i javna preduzeća

detaljnije>>

 

2. JAVNE NABAVKE
detaljnije>>

 

3. TRANSFERNE CENE - jednodnevna obuka
detaljnije>>

Palić
Kliknite na sliku da se prijavite za savetovanje u Vrnjačkoj Banji

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ,
23-26. april 2014.

1. Novine u FINANSIJSKO-PRAVNOM
i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
za privredna društva, budžetske korisnike i javna preduzeća

detaljnije>>

 

2. JAVNE NABAVKE
detaljnije>>

 

3. TRANSFERNE CENE - jednodnevna obuka
detaljnije>>

Palić

IPC.Časopisi - novine i primena propisa u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 3.08 - 23. april 2014. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - primena propisa u praksi
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

IPC.Pravnik - poslovno-pravni elektronski paket

 

Poslednja izmena poslovno-pravnog paketa IPC.PRAVNIK za ažuriranje putem interneta je:
- Izmena 3.08 - 23. april 2014. godine

 

IPC.Pravnik

SADRŽAJ POSLOVNO-PRAVNOG PAKETA:
PLAVA KNJIGA - propisi
ČASOPISI
- primena propisa u praksi
PRIRUČNICI
- primena propisa u praksi
MODELI AKATA
RAČUNAR
- obračun kamata
detaljnije>>

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira
2. Javne nabavke u praksi
3. Primena Kontnog plana za budžetski sistem
4. Kontni plan za budžetski sistem sa međusobnim povezivanjem konta
detaljnije>>

AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

17.04.2014

Informacija o mogućnosti zamene finansijskih izveštaja za 2013. godinu po osnovu poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je sledeća vest:

Posle objavljivanja vesti o završetku preliminarne zbirne obrade godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu i rokovima do kojih je zamena finansijskih izveštaja moguća (17.4.2014. godine), značajan broj obveznika se obratio Agenciji za privredne registre sa pitanjem da li je moguće vršiti zamenu finansijskih izveštaja za 2013. godinu posle tog roka, u slučajevima kada je na osnovu izveštaja o transfernim cenama, podatke u poreskom bilansu neophodno iskazati u iznosima koji su različiti u odnosu na podatke iskazane u objavljenim finansijskim izveštajima. Ovo polazeći od činjenice da je rok za izradu i dostavljanje poreske prijave i poreskog bilansa nadležnoj Poreskoj upravi 30.06.2014. godine.

S tim u vezi dajemo pojašnjenje iz objavljene vesti da je, saglasno propisima, zamena finansijskih izveštaja moguća i posle 17.4.2014. godine, ali samo na osnovu izveštaja revizora ili po nalogu nadležnog državnog organa. To u navedenom slučaju znači da je zamena finansijskog izveštaja za 2013. godinu moguća po osnovu poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama, i po isteku navedenog roka, odnosno da se ona tretira kao zamena koja je direktna posledica postupka koji se vodi pred drugim državnim organom - Poreskom upravom.

Da bi ovakva zamena bila prihvaćena od strane Registra finansijskih izveštaja, neophodno je da obveznik tom registru dostavi:

1. kompletan finansijski izveštaj izmenjene sadržine u odnosu na finansijski izveštaj objavljen u Registru;
2. zahtev za zamenu finansijskog izveštaja;
3. dokaz o uplati propisane naknade;
4. overenu kopiju poreske prijave i poreskog bilansa koji su snabdeveni dokazom da su isti predati nadležnoj Poreskoj upravi.

Pored toga, obveznik je dužan da u zahtevu za zamenu izričito navede razloge zbog kojih zahteva zamenu (da je na osnovu izveštaja o transfernim cenama sastavljen poreski bilans različite sadržine u odnosu na finansijski izveštaj i isti dostavljen nadležnoj Poreskoj upravi).

Ako su podaci sadržani u izmenjenim obrascima finansijskog izvešaja, uporedivi sa podacima iz poreskog bilansa, zamena finansijskog izveštaja će biti prihvaćena od strane Registra finansijskih izveštaja.

11.04.2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2014. u odnosu na februar 2014. iznosi 99,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,2

10.04.2014

Završetak preliminarne zbirne obrade godišnjih finansijskih izveštaja za 2013 - 9. april 2014.

Agencija za privredne registre (APR) je na svojoj internet stranici www.apr.gov.rs obavestila sva privredna društva i zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, ogranke stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost na području Republike Srbije, kao i sva druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore) i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva da je četvrtak, 17. april 2014. godine, poslednji datum do kada je moguće podneti zahtev za zamenu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu, saglasno propisima.

Registar finansijskih izveštaja neće prihvatati zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za napred navedene obveznike dostavljene posle navedenog datuma, odnosno dalja korekcija podataka u pomenutim izveštajima biće moguća samo na osnovu izveštaja revizora (za obveznike revizije) ili po nalogu nadležnog državnog organa.

Posle okončanja preliminarne zbirne obrade redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za navedene obveznike, Registar će objaviti individualne podatke iz ispravnih izveštaja na internet strani APR.

03.04.2014

Produžen rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS

Predstavnici Vlade RS i predstavnici reprezentativnih sindikata postigli su sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji osnivač RS ("Službeni glasnik RS", br. 36/2010, 46/2013 - sporazum, 74/2013 - sporazum i 97/2013 – sporazum).

Rok važenja ovog kolektivnog ugovora produžen je do 31.12.2014. godine.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 37/2014.

Podsećamo da ovaj kolektivni ugovor ima prošireno dejstvo i da se primenjuje na zdravstvene ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava.

25.3.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za FEBRUAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.845

Prosečna NETO ZARADA - 44.057

12.3.2014

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2014. u odnosu na januar 2014. iznosi 100,1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u fenruaru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,5

12.3.2014

Propisan je novi obrazac ZIP-1 koji javna preduzeća i njihova zavisna društva kapitala dostavljaju na overu nadležnim organima pre podnošenja PPP-PD prijave

Uredba o kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 27/2014) koja je stupila na snagu 7. marta 2014. godine propisan je novi Obrazac ZIP-1.

Pre podnošenja Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) na portal Poreske uprave, javna preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihova zavisna društva kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, dužna su da Ministarstvu rada i Ministarstvu finansija odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave dostave ZIP-1 obrazac na overu.

Overu obrasca ZIP-1 vrše:

- za javna preduzeća iz čiji je osnivač Republika Srbija i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa - ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rada,

- za javna preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa - nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Pre overe Obrasca ZIP-1 javna preuzeća i njihova zavisna društva kapitala ne mogu izvršiti isplatu zarada.

Obrazac ZIP-1 možete preuzeti OVDE.

12.3.2014

Godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.185.488 dinara – Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-5 najkasnije do 15. maja 2014. godine

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87. - 89. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 50/2011, 91/2011 - odluka US, 93/2012, 114/2012 - odluka US, 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 , dalje: Zakon).

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS", br. 7/2004, 19/2007, 20/2010 i 23/2010 - ispr., 8/2011, 74/2013, 24/2014 i 27/2014 – ispr., dalje: Pravilnik) propisan je obrazac poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana Obrazac - PPDG-5.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi) i nerezidenti (za dohodak ostavaren na teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2013. godini iznosi 728.496,00 dinara ("Službeni glasnik RS", broj 6/2014), tako da godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2013. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.185.488,00 dinara.

4.3.2014.

Prema saopštenju Poreske uprave:

Obveznici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod i obveznici koji su u sistemu samooporezivanja, a nisu se opredelili na ličnu zaradu, mogu da podižu sredstva sa svojih računa koristeći šifru plaćanja 141 i u pozivu na broj zaduženja po modelu 97 upisuju sledeće:

KK (kontrolni broj), ŠOP (šifra opštine plaćanja) i PIB/JMBG.

Svi obveznici koji izmiruju obaveze po zbirnim poreskim prijavama, za isplate izvršene zaključno sa 28.02.2014. godine, kao šifru plaćanja koriste 253 i uplatu vrše neposredno na pojedinačne uplatne račune javnih prihoda (a ne na račun objedinjene naplate).

4.3.2014.

Komisija za davanje saglasnosti donela je zaključak o generalnoj saglasnosti za sve korisnike javnih sredstava koji se odnosi na dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 27e stav 37. Zakona o budžetskom sistsmu ("Službeni glasiik RS". br. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12 62/13, 63/13-ispr. i 108/13), člana 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS". br. 113/13 i 21/14) Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava donela je zaključak od 25. februara 2014. godine kojim se daje saglasnost svim korisnicima javnih sredstava da broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisiika javnih sredstava zadrže na nivou od 1. marta 2014. godine.

Saglasnost važi do 30. juna 2014.

Sredstva za ove namene izvršavaće se u okviru obima sredstava opredeljenih aktom o budžetu. godišnjim programom rada, odnosno fnnaisijskim planom korisnika javnih sredstava.

1.3.2014

Sastavljanje Obrasca PB 2 i PPDG-1S

1. Preduzetnici oporezivi prihod od samostalne delatnosti za 2013. godinu, utvrđuju na novom Obrascu PB 2 koji je propisan PRAVILNIKOM O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Službeni glasnik RS", br. 23/2014.) - rok za podnošenje 17. mart 2014.godine

2. PORESKU OBAVEZU - KONAČNU ZA 2013. I AKONTATIVNU - PRIMENOM SAMOOPOREZIVANJA ZA 2014. godinu, utvrđuju u novoj poreskoj prijavi - Obrascu PPDG-1S (Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana - "Službeni glasnik RS", br. 24/2014) - rok za podnošenje 17. mart 2014.godine

Sastavljanje Obrasca PB 2 i PPDG-1S možete pogledati ovde.

3. Obveznici poreza na dobit konačnu poresku obavezu za 2013. kao i akontaciju za 2014. godinu iskazuju na novim obrascima i to: PDP, PDO i PDN (Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 24/2014.) - rok za podnošenje 29. JUN 2014.godine.

28.2.2014.

Odluka o visini minimalne zarade za period januar - jun 2014. godine objavljena je u "Službenom glasniku RS", broj 24/2014 od 28. februara 2014. godine i iznosi 115,00 dinara neto po radnom času. detaljnije>>

27.2.2014.

Od 01.03.2014. godine jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje dostavlja se u elektronskom obliku preko Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

25.2.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JANUAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 52.438

Prosečna NETO ZARADA - 37.966

24.2.2014.

Tokom ove nedelje očekuje se objavljivanje Poreskog bilansa za preduzetnike PB2 kao i poreske prijave PPDG-1 i pratećih obrazaca. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni preko našeg sajta.

21.2.2014.

Radi utvrđivanja oporezive dobiti za 2013. godinu, konačno je donet dugoočekivani PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Službeni glasnik RS", br. 20/2014.).

Ovim pravilnikom propisani su novi obrasci i to: PB 1, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 Obrasca PB 1, OK, PK, SU, SI, KPB, pa smo radi bržeg sagledavanja novog načina iskazivanja pojedinih podataka u njima, posebno u Obrascu PB 1, dali način njegovog popunjavanja ali opisno, što bi trebalo da olakša sastavljanje poreskog bilansa.

Skrećemo pažnju da je krajnji rok za predaju PB 1 30. jun 2014. godine, i da još uvek nemamo objavljen podzakonski akt koji propisuje novu poresku prijavu - Obrazac PDP, u kome se utvrđuje poreska obaveza i to konačna za 2013. i akontacitvan za 2014. godinu. Ovaj akt se očekuje tokom sledeće nedelje.

Sastavljanje Obrasca PB 1 možete pogledati ovde.

17.2.2014.

Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" ("Službeni glasnik RS", broj 17/2014) propisane su kamatne stope za 2013. godinu:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

Na kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

3,30%

Na kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

2,88%

Na kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

2,21%

 

2) za druga privredna društva:

Na kratkoročne kredite i zajmove u RSD

17,11%

Na dugoročne kredite i zajmove u RSD

14,73%

Na kratkoročne kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

7,88%

Na dugoročne kredite i zajmove u EUR i dinarske indeksirane u EUR

6,55%

Na kratkoročne kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

9,25%

Na dugoročne kredite i zajmove u CHF i dinarske indeksirane u CHF

6,30%

Na kratkoročne kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

7,57%

Na dugoročne kredite i zajmove u USD i dinarske indeksirane u USD

5,56%

 

10.2.2014.

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje povezanosti obveznika poreza na dobit pravnih lica sa Republikom Srbijom, autonomnom pokrajinom ili jedinicom lokalne samouprave, kao pravnim licima, kao i neposrednog/posrednog učešća u kapitalu, odnosno organima upravljanja obveznika poreza na dobit pravnih lica (broj 430-00-40/2014-04) prema kome se:

- svi obveznici u čijem kapitalu, odnosno u čijim organima upravljanja Republika Srbija kao pravno lice učestvuje sa najmanje 25% akcija ili udela, odnosno glasova, smatraju povezanim licima sa Republikom Srbijom, odnosno međusobno povezanim licima

- svi obveznici u čijem kapitalu, odnosno u čijim organima upravljanja autonomna pokrajina/ jedinica lokalne samouprave, učestvuje sa najmanje 25% akcija ili udela, odnosno glasova, smatraju povezanim licima sa autonomnom pokrajinom/jedinicom lokalne samouprave, odnosno međusobno povezanim licima

- Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave za svrhu utvrđivanja transfernih cena ne smatraju međusobno povezanim pravnim licima.

 

4.2.2014.

Prema obaveštenju Poreske uprave rok za podnošenje PPP prijave produžen do 7 februara 2014. godine

"Poštovani poreski obveznici,
obaveštavamo Vas da je rok za podnošenje Pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda (PPP) produžen do 7. februara 2014. godine.

Biro za informisanje"

(Objavljeno na sajtu Poreske uprave - www.poreskauprava.gov.rs)

24.1.2014.

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za DECEMBAR 2013:

Prosečna BRUTO ZARADA - 70.071

Prosečna NETO ZARADA - 50.820

13.1.2014.

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2013. u odnosu na novembar 2013. iznosi 100,2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2013. u odnosu na decembar 2012. iznosi 102,2.

8.1.2014.

Obaveštenje o primeni novih šifara plaćanja od 1.1.2014. godine.

Odlukom o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa ("Službeni glasnik RS", broj 98/2013) dosadašnji Prilog 2a zamenjuje se novim Prilogom 2a koji je odštampan uz ovu odluku i predstavlja njen sastavni deo.

Nove šifre date u tom prilogu primenjuju se od 1.1.2014. godine (videti Revizor 24/2013).

8.1.2014.

Prema Uredbi o izmeni Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 119/13), rok za obezbeđenje tehničkih uslova za neposredno podnošenje jedinstvene prijave u elektronskom obliku Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja pomeren je na 01.03.2014. godine, a do tada podnosioci jedinstvene prijave - pravna lica istu mogu podnositi u elektronskom obliku preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

3.1.2014.

INFORMACIJA O OBJAVLJIVANJU PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA 

1) U "Službenom glasniku RS", broj 117/2013 objavljeno je REŠENJE o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP). Članom 21. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/2013) propisano je da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju MSFI za MSP (izuzetno, srednja pravna lica mogu da odluče da primenjuju MSFI iz člana 20. ovog zakona). Članom 22. stav 2. ovog zakona propisano je da mikro i druga pravna lica (druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona, nezavisno od veličine), mogu da odluče da primenjuju MSFI za MSP, u kom slučaju su dužna da u kontinuitetu primenjuju MSFI za MSP.

Članom 50. Zakona o računovodstvu propisano je da se MSFI za MSP primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravna lica koja su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 (dr. zakon)) primenjivala Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika ("Službeni glasnik RS", br. 106/2006 i 111/2006 (ispr.)), mogu primenjivati odredbe tog pravilnika najkasnije do sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2015. godine.

2) U "Službenom glasniku RS", broj 118/2013 objavljena su sledeća podzakonska računovodstvena akta:

1. PRAVILNIK o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem,

2. PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike,

3. PRAVILNIK o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i

4. PRAVILNIK o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Članom 49. Zakona o računovodstvu propisano je da se navedena podzakonska akta primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Do početka primene podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 (dr. zakon)). Striktnim tumačenjem člana 49. proizlazi da se za sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja u 2014. godini primenjuju podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji. Ovaj zaključak važi i za primenu MSFI za MSP u 2013. godini.

Pogledajte arhivu vesti


ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje


PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Primena Kontnog okvira
u skladu sa MSFI / MRS

Kontni okvir


detaljnije>>

Priručnik za primenu
MSFI/MRS

MRS


detaljnije>>

Zbirke
službenih mišljenja

Službena mišljenja


detaljnije>>