PRIRUČNICI

N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD
27. maj - 25. jun 2016.

detaljnije>>

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

 

Obelodanjeni finansijski izveštaji

Sve obelodanjene finansijske izveštaje možete pogledati na našem sajtu www.finansijskiizvestaji.co.rs.

Obelodanjivanje finansijskih izveštaja za 2008. godinu

Zakonom o računovodsvu i reviziji, propisana je obaveza obelodanjivanja finansijskih izveštaja za sve obveznike revizije u štampi, časopisima ili putem Web Sajta.

Zakonom o računovodstvu i reviziji (član 32) propisana je obaveza svim obveznicima revizije iz člana 37 pomenutog zakona da obelodane Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje, zajedno sa mišljenjem revizora, najkasnije do 30. septembra tekuće godine u štampi, časopisima ili putem WEB SITE-a, a pravna lica iz člana 31. stav 5. ovog zakona - u roku od šest meseci od dana kada su finansijski izveštaji sastavljeni.

Obavezu obelodanjivanja, prema tome imaju:

1. Velika i srednja pravna lica.

2. Matična pravna lica koja, u skladu sa ovim zakonom, sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje.

3. Pravna lica (mala, velika, srednja) koja emituju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i za sve izdavaoce hartija od vrednosti.

4. Mala pravna lica i preduzetnici ako se odluče da vrše reviziju finansijskih izveštaja, u skladu sa ovim zakonom.

Na sajtu mogu obelodaniti finansijske izveštaje sva pravna lica koja su na to obavezna, (ako se njihovim akcijama se ne trguje na organizovanom finansijskom tržištu , jer onda finansijske izveštaje obelodanjuju po Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata).