REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE,
KONTROLA I REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018. godine

Kontni plan
detaljnije>>

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

 

Obelodanjeni finansijski izveštaji

Sve obelodanjene finansijske izveštaje možete pogledati na našem sajtu www.finansijskiizvestaji.co.rs.

Obelodanjivanje finansijskih izveštaja za 2008. godinu

Zakonom o računovodsvu i reviziji, propisana je obaveza obelodanjivanja finansijskih izveštaja za sve obveznike revizije u štampi, časopisima ili putem Web Sajta.

Zakonom o računovodstvu i reviziji (član 32) propisana je obaveza svim obveznicima revizije iz člana 37 pomenutog zakona da obelodane Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje, zajedno sa mišljenjem revizora, najkasnije do 30. septembra tekuće godine u štampi, časopisima ili putem WEB SITE-a, a pravna lica iz člana 31. stav 5. ovog zakona - u roku od šest meseci od dana kada su finansijski izveštaji sastavljeni.

Obavezu obelodanjivanja, prema tome imaju:

1. Velika i srednja pravna lica.

2. Matična pravna lica koja, u skladu sa ovim zakonom, sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje.

3. Pravna lica (mala, velika, srednja) koja emituju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i za sve izdavaoce hartija od vrednosti.

4. Mala pravna lica i preduzetnici ako se odluče da vrše reviziju finansijskih izveštaja, u skladu sa ovim zakonom.

Na sajtu mogu obelodaniti finansijske izveštaje sva pravna lica koja su na to obavezna, (ako se njihovim akcijama se ne trguje na organizovanom finansijskom tržištu , jer onda finansijske izveštaje obelodanjuju po Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata).