N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za polaganje
STRUČNOG ISPITA za
SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE

Novi Sad 4. i 5. novembar 2016.
Beograd 25. i 26. novembar 2016.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

Beograd, 4-26. novembar 2016.
Novi Sad, 2-24. decembar 2016.
detaljnije>>


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

IPC.FINANSIJE elektronski programski paket

IPC-Finansije

ČASOPISI - primena propisa u praksi
Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi
Službena mišljenja, PDV u praksi, Sastavljanje završnog računa,
Primena Kontnog okvira, Zarade, plate, naknade i honorari,
Javne nabavke, Dvostruko oporezivanje ...

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-pravno poslovanje, Porezi i PDV, Računovodstvo i revizija,
Radno zakonodavstvo i zarade, Poslovanje budžetskih korisnika
Finansijsko-poreski RAČUNAR - kompjuterski program za:
Obračun Kamate i Zatezne kamate,
Obračun Poreza i doprinosa na Zarade,
Obračun Poreza i doprinosa na Ugovore o delu,
Autorske honorare, Privremene i povremene poslove ...
Finansijsko-poreski OBRASCI - za popunjavanje i štampanje
Finansijski izveštaji, Poreske prijave, Trgovačke knjige,
Obrasci za devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje ...
Modeli OPŠTIH AKATA - za popunjavanje i štampanje
Kolektivni ugovor, Ugovor o radu, Pravilnik o organizaciji
i sistematizaciji poslova ...