PRIRUČNICI

N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD
27. maj - 25. jun 2016.

detaljnije>>

IPC.FINANSIJE elektronski programski paket

IPC-Finansije

ČASOPISI - primena propisa u praksi
Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi
Službena mišljenja, PDV u praksi, Sastavljanje završnog računa,
Primena Kontnog okvira, Zarade, plate, naknade i honorari,
Javne nabavke, Dvostruko oporezivanje ...

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-pravno poslovanje, Porezi i PDV, Računovodstvo i revizija,
Radno zakonodavstvo i zarade, Poslovanje budžetskih korisnika
Finansijsko-poreski RAČUNAR - kompjuterski program za:
Obračun Kamate i Zatezne kamate,
Obračun Poreza i doprinosa na Zarade,
Obračun Poreza i doprinosa na Ugovore o delu,
Autorske honorare, Privremene i povremene poslove ...
Finansijsko-poreski OBRASCI - za popunjavanje i štampanje
Finansijski izveštaji, Poreske prijave, Trgovačke knjige,
Obrasci za devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje ...
Modeli OPŠTIH AKATA - za popunjavanje i štampanje
Kolektivni ugovor, Ugovor o radu, Pravilnik o organizaciji
i sistematizaciji poslova ...