REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE,
KONTROLA I REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018. godine

Kontni plan
detaljnije>>

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 3.08 - 21.4.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 30/2018

 

U verziju 3.08 programskog paketa IPC.Fin uvrštene su sledeće izmene:

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 30/2018 od 20.4.2018. godine:

 

• Zakon o planskom sistemu Republike Srbije;

• Zakon o deviznom poslovanju (prečišćen tekst);

• Zakon o računovodstvu (prečišćen tekst);

• Zakon o reviziji (prečišćen tekst);

• Zakon o faktoringu (prečišćen tekst);

• Zakon o igrama na sreću (prečišćen tekst);

• Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst);

• Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst);

• Zakon o akcizama (prečišćen tekst);

• Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti (prečišćen tekst);

• Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (prečišćen tekst).

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

► Dodaje se časopis:

• REVIZOR br. 10 - 20. april 2018. godine

 

 

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 10 - u pripremi:

 

BUDŽETSKI SISTEM
• Postupak otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine

 

VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
• Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju od 1. mart 2018. godine
• Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak (Rešenje za mesec februar od 23.2.2018. godine)

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.