REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

4.2. Eskontna stopa Narodne banke Srbije

 

Period

ESKONTNA STOPA*

na godišnjem nivou

14.12.2012. - 16.1.2013.

11,25%

17.1.2013. - 4.2.2013.

11,50%

5.2.2013. - 13.5.2013.

11,75%

14.5.2013. - 5.6.2013.

11,25%

6.6.2013. - 17.10.2013.

11,00%

18.10.2013. - 6.11.2013.

10,50%

7.11.2013. - 16.12.2013

10,00%

Od 17.12.2013.

9,50%

 

*Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope
NBS ("Sl. glasnik RS", br. 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS