N O V O   !  !  !
REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Stavovi lica sa kojima je Konzorcijum razgovarao

 

Dostavljanje predloga za izmenu propisa>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

Beograd 14. i 15. decembar 2017.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

(prema zaključcima Vlade 05 Broj: 120-8192/2011 od 1.11.2011. god, 05 Broj: 121-3131/2012 od 26.4.2012 god., 05 Broj 121-7111/2012 od 25.10.2012. god., 05 Broj: 121-3367/2013 od 23.4.2013. god. i 05 Broj: 121-9024/2013 od 25.10.2013. god.)

 

Delatnost

od
oktobra 2011. god. (neto)

od aprila
2012. god.
(neto)

od
oktobra
2012. god.
(neto)

od aprila
2013. god.
(neto)

od
oktobra
2013. god.
(neto)

Osnovno i srednje obrazovanje, učenički i studentski standard, zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

2.420,33

2.504,07

2.554,15

2.605,23

2.618,26

Kultura1

2.445,46

2.530,07

2.580,67

2.632,28

2.645,44

Zdravstvena delatnost

2.420,33

2.504,07

2.554,15

2.605,23

2.618,26

Centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana

2.420,33

2.504,07

2.554,15

2.605,23

2.618,26

Ostale javne službe1

2.420,33

2.504,07

2.554,15

2.605,23

2.618,26

Visoko obrazovanje

2.420,33

2.504,07

2.554,15

2.605,23

2.618,26

 

1 NAPOMENA: Zaključcima Vlade, kod povećanja osnovica nisu izuzete ustanove kulture i javne službe koje se finansiraju na lokalnom nivou.