REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.6. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

 

Red.
br.

OPIS

Pravo po Zakonu o radu ili opštem aktu
Usklađeni iznosi od __.1.2015. god.

Poreski tretman
od 1.2.2014. do 31.1.2015. godine

Poreski tretman
od 1.2.2015. do 31.1.2016. godine

1.

DNEVNICA ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE U ZEMLJI

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu

Neoporezivo bez podnošenja računa najviše do 2.132,00 za celu dnevnicu. Preko ovog iznosa plaća se samo porez po stopi 10%

Neoporezivo bez podnošenja računa najviše do 2.168,00 za celu dnevnicu. Preko ovog iznosa plaća se samo porez po stopi 10%

2.

ZAJAM
za ogrev, zimnicu i udžbenike

Utvrđuje se opštim aktom, Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
Za budžetske korisnike ne može se davati zajam

Ne plaća se porez pri isplati (ako se otpiše smatra se zaradom)

Ne plaća se porez pri isplati(ako se otpiše smatra se zaradom)

3.

NAKNADA TROŠKOVA
za prevoz za dolazak i povratak sa posla
član 118. tačka 1) Zakona o radu, odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu

Po Zakonu o radu u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Neoporezivo do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.552,00 dinara. Preko ovog iznosa plaća se samo 10% poreza

Neoporezivo do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.612,00 dinara . Preko ovog iznosa plaća se samo 10% poreza

4.

NAKNADA TROŠKOVA
smeštaja na službenom putu u zemlji

Po Zakonu o radu član 118. tačka 2) prema opštem aktu ili ugovoru o radu.

Neoporezivo do iznosa cene za noćenje u hotelu - za sve kategorije hotela

Neoporezivo do iznosa cene za noćenje u hotelu - za sve kategorije hotela

5.

NAKNADA PREVOZA
na službenom putovanju u zemlji
član 118. tačka 2) Zakona o radu

Putni troškovi se priznaju u celini prema priloženim računima

Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju

Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju

6.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe

Utvrđuje se opštim aktom Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

Neoporezivo do iznosa 30% cene 1 lit. super benzina po pređenom kilometru, a najviše do 6.216,00 dinara mesečno . Preko ovog iznosa plaća se samo porez 10%

Neoporezivo do iznosa 30% cene 1 lit. super benzina po pređenom kilometru, a najviše do 6.322,00 dinara mesečno. Preko ovog iznosa plaća se samo porez 10%

7.

NAKNADA ZA TROŠKOVE službenog puta u inostranstvo

U visini utvrđenoj u skladu sa opštim aktom

Neoporezivo do iznosa koji je uređen posebnim propisima odnosno do visine utvrđene Uredbom

Neoporezivo do iznosa koji je uređen posebnim propisima odnosno do visine utvrđene Uredbom

8.

OTPREMNINA KOD ODLASKA U PENZIJU

Najmanje u visini
2 prosečne zarade po zaposlenom u Republici:
137.478
(2 x 68.739)

Neoporezivo do iznosa 2 prosečne zarade u RS

Neoporezivo do iznosa 2 prosečne zarade u RS

9.

OTPREMNINA KOD OTPUŠTANJA SA POSLA član 158. u vezi sa članom 179. stav 5. tačka 1)

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne niže od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpemninu

Neoporezivo do iznosa koji je utvrđen Zakonom

Neoporezivo do iznosa koji je utvrđen Zakonom

10.

JEDNOKRATNA NOVČANA NAKNADA
po Programu Vlade RS ("Službeni glasnik RS", br. 64/2005, 89/2006, 85/2008 i 90/2008)

- 10 prosečnih zarada (bruto) u privredi Republike Srbije - za zaposlene koji imaju više od 10 godina staža osiguranja

- 100 eura po godini staža osiguranja po srednjem kursu - posebna novčana naknada (prosečna mesečna zarada u privredi Republike Srbije x 6) + (prosečna mesečna zarada u privredi Republike Srbije x preostali broj meseci do ispunjenja prvog uslova za penziju x 60%)

Neoporezivo do: - 10 prosečnih zarada (bruto) u privredi Republike Srbije;

- 100 eura po godini staža osiguranja po srednjem kursu

- posebna novčana naknada (prosečna mesečna zarada u privredi Republike Srbije x 6) + (prosečna mesečna zarada u privredi Republike Srbije x preostali broj meseci do ispunjenja prvog uslova za penziju x 60%)

- za lica starija od 50 godina života bez ograničenja, tj. svaki iznos koji se isplaćuje je neoporeziv

Neoporezivo do: - 10 prosečnih zarada (bruto) u privredi Republike Srbije;

- 100 eura po godini staža osiguranja po srednjem kursu

- posebna novčana naknada (prosečna mesečna zarada u privredi Republike Srbije x 6) + (prosečna mesečna zarada u privredi Republike Srbije x preostali broj meseci do ispunjenja prvog uslova za penziju x 60%)

- za lica starija od 50 godina života bez ograničenja, tj. svaki iznos koji se isplaćuje je neoporeziv

11.

NAKNADA stvarne materijalne i nematerijalne štete (osim za izmaklu korist i naknadu zarade odnosno naknadu za izostalu zaradu)

Prema sudskoj odluci ili sudskom poravnanju

Ne plaća se porez na dohodak građana (prema članu 9. stav 1. tačka 8. Zakona)

Ne plaća se porez na dohodak građana (prema članu 9. stav 1. tačka 8. Zakona)

12.

NAKNADA ZA ISHRANU - HRANARINA koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Na način utvrđen opštim aktom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sport

Neoporezivo do 8.880,00 dinara mesečno

Neoporezivo do 9.031,00 dinara mesečno

13.

NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA za postignute rezultate za vreme školovanja, kao i nagrada osvojenih na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema

Na način utvrđen Zakonom i opštim aktom

Ne plaća se porez na dohodak građana prema članu 9. tačka 26) Zakona

Ne plaća se porez na dohodak građana prema članu 9. tačka 26) Zakona

 

NAPOMENA:

Do osnovice za obračun poreza na zarade po stopi od 10% dolazi se tako što se oporeziv iznos podeli sa 0,90.

Do osnovice za obračun poreza od 20%, uz normirane troškove od 20%, dolazi se deljenjem oporezivog iznosa sa 0,84.