REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.9. Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu

 

Red. br.

Obveznik

NEOPOREZIVI IZNOS

1.

Za sve obveznike - rezidente i nerezidente (3 x PGZ*)

2.211.336

IZNOS LIČNIH ODBITAKA

 

a) za poreskog obveznika (40% od PGZ)

294.845

 

b) za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ)

110.567

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

OPOREZIVI DOHODAK i PORESKE STOPE

 

za sve obveznike:
- na dohodak za oporezivanje (do 6 x PGZ).....................4.422.672 dinara
- na dohodak za oporezivanje (preko 6 x PGZ)................4.422.672 dinara


10%
15%

 

PGZ*= prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u RS u 2014. godini = 737.112 din (61.426 x 12) - prema Saopštenju RZS, broj 15 od 26.1.2015. godine.