N O V O   !  !  !
REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Stavovi lica sa kojima je Konzorcijum razgovarao

 

Dostavljanje predloga za izmenu propisa>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

Beograd 14. i 15. decembar 2017.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

4.1. Stope zatezne kamate

 

Period

Godišnja stopa
zatezne kamate

Od 14. novembra 2014. do 12. marta 2015. godine

16,00%

Od 13. marta 2015. do 9. aprila 2015. godine

15,50%

Od 10. aprila 2015. do 11. maja 2015. godine

15,00%

Od 12. maja 2015. do 11. juna 2015. godine

14,50 %

Od 12. juna 2015. do 13. avgusta 2015. godine

14,00%

Od 14. avgusta 2015. do 10. septembra 2015. godine

13,50 %

Od 11. septembra 2015. godine do 14. oktobra 2015. godine

13,00 %

Od 15. oktobra 2015. godine do izmene referentne stope NBS koja iznosi 4,5%

12,50 %

 

Zatezna kamata se od 25.12.2012. godine obračunava u skladu sa novim Zakonom o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012), a utvrđuje se tako što se na referentnu stopu NBS dodaje 8 procentnih poena.