REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


7.2. Kalendar
rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za FEBRUAR 2015. godine

ROK

VRSTA OBAVEZE

PROPIS

5.2.

Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrscu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu februaru 2015. godine

Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014 i 142/2014)

5.2.

Generisanje mesečnog izveštaja o roko­vima izmirenja obaveza javnih preduzeća prema privrednim subjektima za mesec januar 2015. godine

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

5.2.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolido­vanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec januar 2015. godine na obrascima:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
- IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti

Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

5.2.

Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI

Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", br. 33/2010, 48/2010 (ispr.) i 113/2013)

7.2.

Obaveza dostavljanja podataka o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na Obrascima 1, 2, 3 i 4. (Registar zaposlenih)

Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)

10.2.

Javna preduzeća koja imaju prekoračenje roka izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama generisane mesečne izveštaje dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede - Sektoru za javna preduzeća

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

10.2.

Javna preduzeća pisanim putem obaveštavaju Ministarstvo finansija i privrede - Sektor za javna preduzeća ukoliko nemaju prekoračenje rokova izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

10.2.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave za mesec januar 2014. godine dostavlja Ministarstvu finansija preko organizacione jedinice Uprave za trezor Izveštaj o kretanju zarada i zapošljavanja u javnom preduzeću i zavisnim društvima na obrascima:
1) Obrazac 1. Izveštaj o planiranim i isplaćenim zaradama za mesec ____ 20_. godine
2) Obrazac 2. Izveštaj o kretanju broja zaposlenih za mesec ______ 20_. godine

Član 2. Uredbe o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 49/2013)

10.2.

Nadležni organ lokalne vlasti dužan je da dotavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati sredstava (razlika) po umanjenoj zaradi / plata za mesec januar 2015. godine

Član 8. stav 3. Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnono zarade i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/2014)

15.2.

Ministar daje instrukciju za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetske korisnike koje uključuje i srednjoročne prioritete javne investicije

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013 i 142/2014)

15.2.

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve

Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

15.2.

Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5

Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

28.2.

Indirektini korisnici sredstava budžeta RS podnose godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta RS:
- Pravosudni organ podnosi godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca;
- Korisnici RFZO-a godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje;
- Indirektni korisnici budžeta lokalne vlasti podnose godišnji finansijski izveštaj za 2014. nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti;
- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu podnose nadležnom organu lokalne vlasti

Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013 i 142/2014)

28.2.

- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec januar 2015. godine
- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun za mesec januar 2015. i u slučaju ako nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknadu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata

Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

28.2.

Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za januar 2015. godine

Član 51. stav 3. Zakona odoprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013 i 57/2014)

Napomena:
Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS", broj 30/2010).