IPC - Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za APRIL 2015. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


7.4. KALENDAR
rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za APRIL 2015. godine

ROK

VRSTA OBAVEZE

PROPIS

5.4.

Podnošenje molbe za pribavljanje saglas­nosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sred­stava na Obrscu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu aprilu 2015. godine

Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 118/2014 i 22/2015)

5.4.

Generisanje mesečnog izveštaja o roko­vima izmirenja obaveza javnih preduzeća prema privrednim subjektima za mesec mart 2015. godine

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih
zavisnih društava kapitala

5.4.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investi­ranju novčanih sredstava sa konsolido­vanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec mart 2015. godine na obrascima:

- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti

- IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti

Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

5.4.

Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI

Član 12. Pravilnika o načinu praćenja
izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvr­šavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", br. 33/2010, 48/2010 (ispr.) i 113/2013)

5.4.

Direktni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju ministarstvu finansija mesečne izveštaje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja, za prethodni period tekuće godine na Obrascu IPPZ

Član 2. Pravilnika o izveštavanju i realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od zaduživanja ("Službeni glasnik RS", broj 25/2015)

7.4

Obaveza dostavljanja podataka
o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na Obrascima 1, 2, 3 i 4. (Registar zaposlenih)

Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dos­tavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)

10.4.

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati sredstava (razlika) po umanjenju zarada/plata za mesec mart  2015. godine

Član 8. stav 3. Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/2014)

10.4.

Javna preduzeća koja imaju prekoračenje roka izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama generisane mesečne izveštaje dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede - Sektoru za javna preduzeća

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

10.4.

Javna preduzeća pisanim putem obaveš­tavaju Ministarstvo finansija i privrede - Sektor za javna preduzeća ukoliko nemaju prekoračenje rokova izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

10.4.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokal­ne samouprave za mesec mart 2015. godine dostavlja Ministarstvu finansija preko organi­zacione jedinice Uprave za trezor Izveštaj o kretanju zarada i zapoš­ljavanja u javnom pre­duzeću i zavisnim društvima na obrascima:

1) Obrazac 1. Izveštaj o planiranim i isplaćenim zaradama za mesec ______ 20_. godine

2) Obrazac 2. Izveštaj o kretanju broja zaposlenih za mesec ______ 20_. godine

Član 2. Uredbe o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 49/2013)

15.4.

Ministar u saradnji sa ministarstvima i institucijama nadležnim za ekonomsku politiku i privredni sistem dostavlja Vladi na prethodno razmatranje Fiskalnu strategiju, koja sadrži ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade sa projekcijama za budžetsku i naredne dve fiskalne godine

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013 i 142/2014)

15.4.

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), pla­niranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna
budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve

Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i plani­ranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

15.4.

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za mesec mart 2015. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti

Član 2. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godini ("Službeni glasnik RS", broj 18/2015)

15.4.

Zbirni pregled primljenih molbi za pribavljanje saglasnosti nadležni organ dostavlja na Obrascu ZPM - Zbirni pregled molbi, u pismenom i elektornskom obliku

Čan 6. stav 3. Uredbe o postupku za pribavljanju saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 118/2014 i 22/2015)

15.4.

Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5

Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i pla­niranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

25.4.

Vlada daje saglasnost ministru da pripremi nacrt Fiskalne strategije koja sadrži konkretne odluke o prioritetnim oblastima finansiranja, koje obuhvataju i srednjo­ročne prioritete javnih investicija

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013 i 142/2014)

30.4.

Ministar dostavlja nacrt Fiskalne strategije Fiskalnom savetu

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013 i 142/2014)

30.4.

Javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće dostavlja tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

Član 52. Zakona o javnim preduzećima

("Službeni glasnik RS", broj 119/2012)

30.4.

- Organizacije za obavezno socijalno osigu­ranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osigura­nje, usvajaju izveštaje o izvršenju finan­sijskih planova i podnose ih Upravi za trezor

- Republički fond za zdravstveno
osiguranje kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koji podnosi Upravi za trezor

Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013 i 142/2014)

30.4.

- Obaveza poslodavca da dostavi zaposle­nom obračun zarade, odnosno naknade zarade za mesec mart 2015. godine;

- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun za mesec mart 2015. ako nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknadu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata

Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

30.4.

Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za mart 2015. godine

Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013 i 57/2014)

Napomena:
Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS", broj 30/2010).