IPC - Kalendar obaveza privrednih društava za DECEMBAR 2015. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.12. Kalendar obaveza privrednih društava za DECEMBAR 2015. godine 

Akcize

15.12.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. novembar 2015. godine

15.12

Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za novembar 2015. godine

20.12. / 21.12.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

31.12.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. decembar 2015. godine

Porez na dodatu vrednost

10.12.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u novembru 2015. godine - koji nisu PDV obveznici

15.12.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za novembar 2015. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.12.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika

16.12.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

Porez na dobit pravnih lica

15.12.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za novembar mesec 2015. godine

30.12.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1. - 30.11.2015. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2014. godinu

pri isplati

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

Porez na dohodak građana

05.12. / 07.12. *

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u novembru 2015. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

15.12.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za novembar 2015. godine

15.12.

Obaveštenje PU za opredeljivanje preduzetnika za isplatu lične zarade od 1.1.2016. godine

15.12.

Obaveštenje PU o prestanku isplate lične zarade od 1.1.2016. godine

30.12.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1. - 30.11.2015. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2014. godinu

pre isplate prihoda

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

05.12. / 07.12. *

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.12. / 07.12. *

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za novembar 2015. godine

10.12.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u novembru 2015. godine

15.12.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za novembar 2015. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.12.

Plaćanje komunalnih taksa - za novembar 2015. godine - za grad Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

31.12.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za novembar 2015. godine

15 dana od dana plaćanja

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za novembar 2015. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

Računovodstvo i revizija

31.12.

Prijavljivanje preduzetnika koji su poslovne knjige vodili po sistemu dvojnog knjigovodstva da su u 2015. godini prestali sa primenom tog sistema

31.12.

Prijavljivanje preduzetnika koji su do 2015. godine poslovne knjige vodili po sistemu prostog knjigovodstva da su u 2015. godini primenili sistem dvojnog knjigovodstva

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.