REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


7.1. KALENDAR
rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2016. godine

ROK

VRSTA OBAVEZE

PROPIS

5.1.

Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu januaru 2016. godine

Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014 i 118/2014)

5.1.

Generisanje mesečnog izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća prema privrednim subjektima za mesec decembar 2015. godine

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

5.1.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec decembar 2015. godine na obrascima:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
- IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti

Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

5.1.

Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI

Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", br. 33/2010, 48/2010 (ispr.) i 113/2013)

7.1.

Obaveza dostavljanja podataka o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na obrascima 1, 2, 3 i 4. (Registar zaposlenih)

Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)

10.1.

Javna preduzeća koja imaju prekoračenje roka izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama generisane mesečne izveštaje dostavljaju Ministarstvu finansija Sektoru za javna preduzeća

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

10.1.

Javna preduzeća pisanim putem obaveštavaju Ministarstvo finansija i privrede - Sektor za javna preduzeća ukoliko nemaju prekoračenje rokova izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

10.1.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave za mesec decembar 2015. godine dostavlja Ministarstvu finansija preko organizacione jedinice Uprave za trezor Izveštaj o kretanju zarada i zapošljavanja u javnom preduzeću i zavisnim društvima na obrascima:
1) Obrazac 1. Izveštaj o planiranim i isplaćenim zaradama za mesec ______ 20_. godine
2) Obrazac 2. Izveštaj o kretanju broja zaposlenih za mesec ______ 20_. godine

Član 2. Uredbe o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 49/2013)

10.1.

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati sredstava (razlika) po umanjenju zarada/ plata za mesec decembar 2015. godine

Član 8. stav 3. Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/2014)

10.1.

Indirektni korisnici budžetskih sredstava republičkog i lokalnog nivoa vlasti, korisnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju i dostavljaju periodične izveštaje o izvršenju budžeta, odnosno finansijskih planova za period januar - decembar 2015. godine

Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)

10.1.

Indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju direktnim korisnicima specifikacije vraćenih sredstava, koja su im preneta na podračun za redovnu delatnost prema razdelima, glavama, funkcijama, a koja nisu potrošena, na Obrascu SVS - Spcifikacija vraćenih budžetskih sredstava

Član 3. Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 120/2012)

15.1.

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za mesec decembar 2015. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti

Čl. 7. i 8. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godini ("Službeni glasnik RS", broj 18/2015)

15.1.

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve

Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

15.1.

Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5

Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

15.1.

Jedinice lokalne samouprave popunjavaju i dostavljaju nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor podatke o planiranim prihodima i primanjima, planiranim rashodima i izdacima, obračun suficita/deficita sa računom finansiranja o platama i broju zaposlenih, na osnovu usvojene Odluke o budžetu za 2016. godinu

Član 1. Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 120/2012)

20.1.

- Direktni korisnici budžetskih sredstava koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izvšetaj o izvršenju budžeta predaju Upravi za trezor
- Direktni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju izveštaj o izvršenju budžeta za period januar - decembar 2015. godine i podnose ga Upravi za trezor
- Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period januar - decembar 2015. godine i podnose ga Upravi za trezor
- Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period januar - decembar 2015. godine i podnosi ga Upravi za trezor

Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2005 i 12/2006)

30.1.

Javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće dostavlja tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

Član 52. Zakona o javnim preduzećima
("Službeni glasnik RS", broj 119/2012)

31.1.

Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za decembar 2015. godine

Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013 i 57/2014)

31.1.

- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec decembar 2015. godine
- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec decembar 2015. godine i u slučaju kad nije izvršio isplatu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata

Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Napomena:
Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS", broj 30/2010).