REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


7.10. KALENDAR
rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za OKTOBAR 2016. godine

ROK

VRSTA OBAVEZE

PROPIS

1.10.

Vlada, na predlog ministra, usvaja revidiranu fiskalnu strategiju, sa informacijama o finansijskim i drugim efektima novih politika uzimajući u obzir posle 15. aprila ažuriran makroekonomski okvir

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon) i 103/2015)

1.10.

Ministarstvo sastavlja konsolidovani izveštaj Republike Srbije i dostavlja ga Vladi

Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon) i 103/2015)

5.10.

Vlada dostavlja Narodnoj skupštini revidiranu fisklanu strategiju

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon) i 103/2015)

5.10.

Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu oktobru 2016. godine

Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014 i 118/2014)

5.10.

Generisanje mesečnog izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća prema privrednim subjektima za mesec septembar 2016. godine

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

5.10.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec septembar 2016. godine na obrascima:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
- IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti

Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

5.10.

Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI

Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", br. 33/2010, 48/2010 (ispr.) i 113/2013)

7.10.

Obaveza dostavljanja podataka o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na obrascima 1, 2, 3 i 4. (Registar zaposlenih)

Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)

10.10.

Javna preduzeća koja imaju prekoračenje roka izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama generisane mesečne izveštaje dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede - Sektoru za javna preduzeća

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

10.10.

Javna preduzeća pisanim putem obaveštavaju Ministarstvo finansija i privrede - Sektor za javna preduzeća ukoliko nemaju prekoračenje rokova izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama

Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala

10.10.

- Indirektini korisnici budžetskih sredstava sastavljaju periodični izeštaj o izvršenju budžeta za period januar - septembar 2016. godine i dostavljaju ga direktnom korisniku
- Korisnici sredstava RFZO sastavljaju periodični izveštaj o izvršenju finansijskih planova za period januar - septembar 2016. godine i dostavljaju ga RFZO

Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)

10.10.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave za mesec septembar 2016. godine dostavlja Ministarstvu finansija preko organizacione jedinice Uprave za trezor Izveštaj o kretanju zarada i zapošljavanja u javnom preduzeću i zavisnim društvima na obrascima:
1) Obrazac 1. Izveštaj o planiranim i isplaćenim zaradama za mesec ______ 20_. godine
2) Obrazac 2. Izveštaj o kretanju broja zaposlenih za mesec ______ 20_. godine

Član 2. Uredbe o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 49/2013)

15.10.

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za mesec septembar 2016. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti

Član 2. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2016. godini ("Službeni glasnik RS", broj 9/2016)

15.10.

Ministar dostavlja Vladi Nacrt Zakona o budžetu RS, nacrte Odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove OOSO

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon) i 103/2015)

15.10.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja Nacrt Odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon) i 103/2015)

15.10.

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve

Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

15.10.

Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5

Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

20.10

- Direktni korisnik usklađuje izeštaje indirektnih korisnika sa podacima sadržanim u glavnoj knjizi trezora, vrši konsolidaciju podataka i dostavlja ih organu uprave nadležnom za poslove finansija.
- Organizacija obaveznog socijalnog osiguranja sastavlja periodični izveštaj za period januar - septembar 2016. godine o izvršenju finansijskog plana, a Republički fond za zdravstveno osiguranje vrši konsolidaciju izveštaja korisnika RFZO-a i isti dostavlja Upravi za trezor

Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)

30.10.

Javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće dostavlja tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

Član 52. Zakona o javnim preduzećima
("Službeni glasnik RS", broj 119/2012)

30.10.

Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za septembar 2016. godine

Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 i 112/2015)

31.10.

- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec septembar 2016. godine
- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec septembar 2016. godine i u slučaju kad nije izvršio isplatu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata

Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Napomena:
Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS", broj 30/2010).