REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.3. Kalendar obaveza privrednih društava za MART 2016. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I  A k c i z e

1.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 29. februar 2016. godine

15.03.

2.

Podnošenje  PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za februar 2016. godine

15.03.

3.

Podnošenje konačnog obračuna akcize za obveznike - preduzetnike za 2015. godinu

15.03.

4.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.03. / 21.03. *

5.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. mart 2016. godine

31.03.

II  Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u februaru 2016. godine - koji nisu PDV obveznici

10.03.

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za februar 2015. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.03.

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika

15.03.

4.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

16.03.

III  Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za februar mesec 2016. godine

15.03.

2.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 29.02.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu

30.03.

3.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

pri isplati

IV  Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u februaru 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.03. / 07.03. *

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za februar 2016. godine

15.03.

3.

Podnošenje PB 2 i PPDG 1S za konačnu obavezu za 2015. godinu i utvrđivanje akontacije za 2016. godinu

15.03.

4.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 29.02.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu

30.03.

5.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V Porezi na imovinu

1.

Podnošenje PPI 1 za 2016. godinu (porez na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige)

31.03.

VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.03. / 07.03. *

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za februar 2016. godine

05.03. / 07.03. *

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u februaru 2016. godine

10.03.

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za februar 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.03.

5.

Plaćanje komunalnih taksa - za februar 2016. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.03.

6.

Dostavljanje godišnjeg izveštaja obveznika plaćanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada - za 2015. godinu

31.03.

7.

Dostavljanje godišnjeg izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom - za 2015. godinu

31.03.

8.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za februar 2016. godine

31.03.

9.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za februar 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15 dana od dana plaćanja

VII Računovodstvo i revizija

1.

Dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu preduzetnika koji poslovne knjige vodi po sistemu prostog knjigovodstva

15.03.

VIII Devizno poslovanje

1.

Podnošenje konačnog izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezi­denata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za IV kvartal 2015. godine

31.03.

2.

Podnošenje konačnog izveštaja o stranim direktnim investicijama rezide­nata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2  - za IV kvartal 2015. godine

31.03.

IX Javne nabavke

1.

Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za 2015. godinu

31.03.

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.