REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.5. Kalendar obaveza privrednih društava za MAJ 2016. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I  A k c i z e

1.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. april 2016. godine

15.05. / 16.05. *

2.

Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za april 2016. godine

15.05. / 16.05. *

3.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.05.

4.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. maj 2016. godine

31.05.

II  Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u aprilu 2016. godine - koji nisu PDV obveznici

10.05.

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za april 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.05. / 16.05. *

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika

15.05. / 16.05. *

4.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

17.05.

5.

Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za nabavku dobara i usluga u I kvartalu 2016. godine (Obrazac REF 3A)

30.05.

III  Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za april mesec 2016. godine

15.05. / 16.05. *

2.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1. - 30.04.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu

30.05.

3.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

pri isplati

IV  Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u aprilu 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.05.

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za april 2016. godine

15.05. / 16.05. *

3.

Podnošenje prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu

15.05. / 16.05. *

4.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na  dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1. - 30.04.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu

30.05.

5.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V  Porez na imovinu

1.

Druga rata poreza na imovinu za 2016. godinu - za obveznike koji vode poslovne knjige i za fizička lica - koja plaćaju po rešenju

15.05. / 16.05. *

VI  Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.05.

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za april 2016. godine

05.05.

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u aprilu 2016. godine

10.05.

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za april 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.05. / 16.05. *

5.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za april 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15.05. / 16.05. *

6.

Plaćanje komunalnih taksa - za april 2016. godine:
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.05. / 16.05. *

7.

Uplata naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za I kvartal 2016. godine

15.05. / 16.05. *

8.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za april 2016. godine

31.05.

VII  Računovodstvo i revizija

1.

Dostavljanje kvartalnog izveštaja za I kvartal 2016. godine Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta - dostavljaju javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta

15.05. / 16.05. *

VIII  Javne nabavke

1.

Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za period januar-mart 2016. godine

10.05.

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.