REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.10. Kalendar obaveza privrednih društava za OKTOBAR 2016. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I  A k c i z e

1.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. septembar 2016. godine

15.10. / 17.10. *

2.

Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za III kvartal 2016. godine

15.10. / 17.10. *

3.

Podnošenje  PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za septembar 2016. godine

15.10. / 17.10. *

4.

Podnošenje III tromesečnog obračuna akcize za period 1.1. -30.9.2016. godine i uplata razlike akcize po obračunu

20.10.

5.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.10.

6.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T

20.10.

7.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-ETE

20.10.

8.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-I

20.10.

9.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. oktobar 2016. godine

31.10.

II  Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u septembru 2016. godine - koji nisu PDV obveznici

10.10.

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za septembar 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.10. / 17.10. *

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike

15.10. / 17.10. *

4.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za III kvartal 2016. godine

15.10. / 17.10. *

5.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za tromesečne obveznike

15.10. / 17.10. *

6.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

16.10. / 18.10. *

7.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike

16.10. / 18.10. *

8.

Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u III kvartalu 2016. godine (Obrazac REF 5)

30.10. / 31.10. *

III  Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za septembar mesec 2016. godine

15.10. / 17.10. *

2.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 30.9.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu

30.10. / 31.10. *

3.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

pri isplati

IV  Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u septembru 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.10.

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za septembar 2016. godine

15.10. / 17.10. *

3.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 30.09.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu

30.10. / 31.10. *

4.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V  Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.10.

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za septembar 2016. godine

05.10.

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u septembru 2016. godine

10.10.

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za septembar 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.10. / 17.10. *

5.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za septembar 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15.10. / 17.10. *

6.

Plaćanje komunalnih taksa - za septembar 2016. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.10. / 17.10. *

7.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za septembar 2016. godine

31.10.

VI  Devizno poslovanje

1.

Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za III kvartal 2016. godine

10.10.

2.

Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za III kvartal 2016. godine

10.10.

3.

Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za III kvartal 2016. godine

10.10.

4.

Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za III kvartal 2016. godine

10.10.

5.

Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za III kvartal 2016. godine

10.10.

6.

Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za III kvartal 2016. godine

10.10.

7.

Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za III kvartal 2016. godine

10.10.

8.

Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za III kvartal 2016. godine

10.10.

VII  Javne nabavke

1.

Naručilac Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavlja tromesečni (kvartalni) izveštaj o javnim nabavkama za period jul-septembar 2016. godine

10.10.

 

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza. Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom. Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.