IPC - Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


1.10. NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU*

VISINA PRAVA

OSNOV ZA ISPLATU

PORESKI TRETMAN

I. Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada

- U visini prevozne karte u javnom saobraćaju

- čl. 3. Uredbe; čl. 4. Uredbe OOSO; čl. 26. PKU OSŠ; čl. 102. PKU ZDR; čl. 28. PKU KLT; čl. 64. PKU SZ; čl. 25. PKU SST; čl. 41a PKU DO, čl. 40. PKU PU, odnosno prema aktu poslodavca.

- Ne oporezuje se do visine cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.725 dinara (član 18. stav 1. tačka 1) ZPDG);

- na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

II. Dnevnice za službeno putovanje u zemlji

- Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, teritorijalnoj auonomiji i lokalnoj samoupravi - 150,00 dinara

- član 9. Uredbe

- Ne oporezuje se po jednoj dnevnici do 2.236 din. (član 18. stav 1. tačka 2) ZPDG;

- na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

- Za zaposlene u OOSO - 150,00 dinara

- član 4. Uredbe OOSO

- Za zaposlene u: osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u zdravstvenim ustanovama, ustanovama kulture, u socijalnoj zaštiti, u ustanovama studentskog standarda, predškolskim ustanovma - 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem objavljenom podatku - 3.280,45 dinara

- čl. 26. PKU OSŠ; čl. 102. PKU ZDR; čl. 28. PKU KLT; čl. 64. PKU SZ; čl. 25. PKU SST; čl. 40. PKU PU.

 

- Za ostale prema opštem aktu poslodavca

 

 

III. Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

- Za državne službenike i nameštenike - 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.

- član 19. Uredbe

- Ne oporezuje se do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, a najviše do 50 evra dnevno;

- na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

- Za zaposlene u javnim službama, pod uslovima, na način i u visini utvrđenoj opštim aktom - primena Uredbe, odnosno 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvo.

- za ostale prema opštem aktu (ukoliko nije zaključen PKU za delatnost)

- Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

- čl. 118. stav 1. tačka 3) Zakona o radu

 

IV. Naknada troškova smeštaja na službenom putu u zemlji

- Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zaposlene u socijalnoj zaštiti - u visini priloženog hotelskog računa za prenoćište i doručak, osim za noćenje u hotelu I kategorije ili pet zvezdica

- član 8. Uredbe; čl. 64 PKU SZ.

- Prema priloženim računima

- Za zaposlene u: osnovnim, srednjim školama i domovima učenika i zdravstvenim ustanovama, u ustanovama studentskog standarda - u visini priloženog računa osim za noćenje u hotelu lux kategorije

- čl. 26. PKU OSŠ; čl. 102. PKU ZDR; čl. 25. PKU SST

 

- Za zaposlene u OOSO - u visini priloženog računa

- čl. 4. Uredbe OOSO

 

- Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

 

V. Naknada troškova smeštaja na službenom putu u inostranstvu

- Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u OOSO, u zdravstvenim ustanovama, u socijalnoj zaštiti, ustanovama studentskog standarda, predškolskim ustanovama - u visini priloženog hotelskog računa za prenoćište i doručak, osim za noćenje u hotelu I kategorije ili pet zvezdica

- član 19. Uredbe; čl. 4. Uredbe OOSO; čl. 64 PKU SZ čl. 26. PKU OSŠ; čl. 102. PKU ZDR; čl. 28. PKU KLT; čl. 64. PKU SZ; čl. 25. PKU SST; čl. 40. PKU PU.

- Prema priloženim računima

 

- Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

 

VI. Naknada troškova prevoza na službenom putu u inostranstvu

- Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljenja lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u OOSO, u zdravstvenim ustanovama, u socijalnoj zaštiti, ustanovama studentskog standarda - u visini cene iz putničke tarife

- član 26. Uredbe; čl. 4. Uredbe OOSO; čl. 64 PKU SZ; - čl. 26. PKU OSŠ; čl. 102. PKU ZDR; čl. 28. PKU KLT; čl. 64. PKU SZ; čl. 25. PKU SST.

- Prema priloženim računima

 

- Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

 

VII. Upotreba privatnog automobila u službene svrhe

Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljenja lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave - 10% od propisane cene za 1l benzina po pređenom kilometru

- član 11. Uredbe;

- Ne oporezuje se do 30% cene litra benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara, najviše do 6.520 dinara mesečno (član 18. stav 1. tačka 4) ZPDG);

- preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 10%.

- Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i ustanovama, socijalne zaštite i predškolskim ustanovama - do 30% od propisane cene za 1l benzina po pređenom kilometru

- čl. 103. PKU ZDR; čl. 65. PKU SZ; čl. 40. PKU PU

 

- Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u ustanovama studentskog standarda - u visini priloženog računa

- čl. 26. PKU OSŠ; čl. 25. PKU SST.

 

- Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

 

VIII. Terenski dodatak

- Za državne službenike i nameštenike - u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate - 1.968,27 dinara

- član 44. Uredbe;

- Ne plaćaju se doprinosi u skladu sa Instrukcijom br. 414-00-77/2011-01 od 7.10.2011. godine;

- plaća se porez na dohodak građana od 10% na osnovu mišljenja MF broj 413-00-1119/2011-04 od 23.12.2011. godine.

- nema poreskog oslobođenja plaćaju se porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje kao na platu

- Za zaposlene u ustanovama kulture - u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate - 1.968,27 dinara

- čl. 28. PKU KLT;

 

- Za ostale prema opštem aktu poslodavca

 

 

IX. Otpremnina kod odlaska u penziju

- Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i zaposlene u OOSO - u visini 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, ali ne niže od od dve prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku statistike na dan isplate (u ovom momentu važeći minimalan iznos je 2 x 65.609,00 = 131.218,00 din.).

- čl. 51. Uredbe;

čl. 5. Uredbe OOSO;

čl. 42a PKU DO.

- Ne oporezuje se do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad, odnosno dvostruke prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem važećem podatku: (2 x 65.609 = 131.218,00 din.) - član 9. stav 1. tačka 18) ZPDG;

- Na iznos preko toga, prema članu 85. ZPDG plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

- Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika - u visini trostrukog iznosa poslednje isplaćene plate zaposlenog, s tim što ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog - (196.827,00 din.)

- čl. 27. PKU OSŠ;

 

- Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama - u visini tri prosečne plate zaposlenog u poslednjih 12 meseci, s tim što ne može biti niža od tri prosečne plate kod poslodavca u poslednjih 12 meseci, odnosno tri prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije - (196.827,00 din.).

- čl. 105. PKU ZDR;

 

Za zaposlene u ustanovama kulture - tri plate koje bi zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog (196.827,00 din.)

 

- čl. 29. PKU KLT;

 

- Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite - najmanje u visini iznosa tri poslednje isplaćene prosečne plate zaposlenog, s tim što ne može biti niža od tri poslednje isplaćene prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije (196.827,00 din.)

 

- čl. 66. PKU SZ;

 

- Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda -- tri plate koje bi zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je povoljnije za zaposlenog (196.827,00 din.)

 

- čl. 26. PKU SST

 

- Za zaposlene u predškolskim ustanovama -- trostruki iznos poslednje isplaćene plate zaposlenog, odnosno dve prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, zavisno od toga šta je povoljnije za zaposlenog (196.827,00 din.)

 

- čl. 41. PKU PU

 

- Za ostale prema opštem aktu poslodavca, a ne niže od dve prosečene zarade po zaposlenom isplaćene u RS (131.218,00 dinara)

- čl. 119. Zakona o radu

 

X. Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba

- Otpremnina pri otkazu ugovora o radu iz člana 179. stav 1. tačka 5) Zakona o radu - u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu

- član 158. Zakona o radu

- Ne oporezuje se do iznosa koji je utvrđen Zakonom o radu, odnosno Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru - član 9. stav 1. tač.19) ZPDG

- Na iznos preko toga, prema članu 85. ZPDG plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova

- Za zaposlene u javnom sektoru - u visini koja se određuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje njegov radno-pravni status, a koja se obračunava za sve godine rada u radnom odnosu u javnom sektoru

- čl. 22. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

 

XI. Novčana naknada u skladu sa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

- Zaposlenima koji rade na poslovima za koje više ne postoji potreba ili na poslovima na kojima postoji potreba smanjenja broja izvršilaca, a koji su se izjasnili da prihvataju prestanak radnog odnosa isplaćuje se novčana naknada:

1) u visini 1/3 prosečne plate, odnosno zarade zaposlenog isplaćene u poslednja tri meseca koja prethode mesecu prestanka radnog odnosa, odnosno u visini 1/3 prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa prema podatku organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od toga šta je za zaposlenog povoljnije, uvećane za 30%, za svaku godinu rada u radnom odnosu u javnom sektoru, s tim da ukupna visina novčane naknade ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti - za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje više od dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

2) u visini šest prosečnih zarada u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje do dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju (393.654,00 din.);

3) u visini četiri prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za prevremenu starosnu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju (262.436,00 din.).

- Član 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

- Ne oporezuje se do iznosa koji je utvrđen Zakonom o načinu određivanja maksima-lnog broja zaposlenih u javnom sektoru - član 9. stav 1. tač.19) ZPDG

- Na iznos preko toga, prema članu 85. ZPDG plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova

XII. Solidarna pomoć

- Za državne službenike i nameštenike za slučaj:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;

4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;

Visina pomoći u toku godine, u slučajevima utvrđenim u tač. od 1) do 5) priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, najviše do visine tri prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike što iznosi 142.725,00 dinara (47.575,00 x 3);

- čl. 43 PKU DO.

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika ne oporezuje se do 65.189 dinara (član 9. stav 1. tačka 9) ZPDG);

- Iznos preko toga oporezuje se prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana - po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

- Neoporezivo do 37.252 dinara (čl. 18. st. 1. tač. 5) ZPDG);

6) pomoć članovima uže porodice, odnosno maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodice (visina pomoći u toku godine, u ovom slučaju priznaje se najviše do visine dve prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - što iznosi 95.150,00 dinara (47.575,00 x 2);

7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji pogine u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike; (47.575,00 )

8) rođenja deteta zaposlenog - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, što iznosi 47.575,00 dinara.

 

- Neohodno je da se ispune uslovi propisani Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika I studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti ("Službeni glasnik RS", br. 31/2001 i 5/2005) - bliže uređuje ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz (čl. 9. st. 1. tač. 10) do 13) i čl. 18. st. 1. tač. 5) ZPDG);

- na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

- Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika u slučaju:

1) smrti bračnog druga ili deteta - u visini troškova sahrane prema priloženim računima do neoporezivog iznosa;

2) nastanka trajne teške invalidnosti - u visini dve prosečne plate;

3) bolovanja dužeg od tri meseca u kontinuitetu - u visini jedne prosečne plate jednom u kalendarskoj godini;

4) u slučaju nabavke medicinskih pomagala ili lekova koja su definisana pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava osiguranja - u visini jedne prosečne plate.

U slučaju smrti zaposlenog, porodica ima pravo na naknadu troškova sahrane prema priloženim računima, do neoporezivog iznosa, samo kod jednog poslodavca.

Prosečna plata je prosečna plata po zaposlenom u ustanovi u prethodnom mesecu, odnosno prosečna zarada isplaćena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu u odnosu na mesec isplate solidarne pomoći, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to povoljnije po zaposlenog 

- čl. 29. st. 1. PKU OSŠ;

 

- Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u slučaju:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

2) nabavke medicinsko-tehničkih pomagala za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;

4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog; 

- čl. 107. stav 1. PKU ZDR;

- čl. 105. stav 2. PKU ZDR

 

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice.

- Visina pomoći u toku godine, u navedenim slučajevima priznaje se na osnovu uredne dokumentacije do visine dva neoporezivog iznosa predviđena Zakonom o porezu na dohodak građana što u periodu od 1.2.2017. godine do 31.1.2018. godine iznosi najviše do 74.504,00 dinara (37.252,00 x 2).

- naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u visini troškova pogrebnih usluga, do visine neoporezivog iznosa, koji priznaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

- Za zaposlene u ustanovama kulture u slučaju:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice, ukoliko ista nisu obezbeđena u skladu sa posebnim zakonom;

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog, ukoliko ista nije ostvarena u skladu sa posebnim zakonom;

4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

6) pomoći maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog roditelja;

7) mesečne stipendije tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji je preminuo u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez pripadajućih poreza i doprinosa.

Visina pomoći u toku godine, u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tački 1) podtač. 1-6 ovog člana, priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, a najviše do visine dva neoporeziva iznosa predviđena Zakonom o porezu na dohodak građana, što u periodu od 1.2.2017. godine do 31.1.2018. godine iznosi najviše do do 74.504,00 dinara (37.252,00 x 2).

- naknada troškova u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice (bračni drug ili deca) u visini troškova pogrebnih usluga prema priloženim računima, a najviše do neoporezivog iznosa, u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

- čl. 29. i 30. PKU KLT;

 

- Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite u slučaju:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;

4) nastanka invalidnosti zaposlenog kod poslodavca;

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;

6) pomoć samohranom roditelju sa detetom do 14 godina života.

- čl. 30. PKU SZ;

 

- Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda u slučaju:

- privremene sprečenosti za rad duže od tri meseca neprekidno u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, jednom u kalendarskoj godini;

- nastanka trajne teške invalidnosti u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji;

- nabavke medicinskih pomagala, hirurških intervencija i nabavke lekova van pozitivne zdravstvene liste, a najviše u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji u toku jedne kalendarske godine.

- čl. 26. PKU SST;

 

- Za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave - za slučaj:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;

4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;

6) pomoć članovima uže porodice, odnosno maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodice;

7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji izgubi život u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;

8) pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine, elementarnih i drugih vanrednih događaja do visine neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

- čl. 47a PKU DO (aneks);

 

- Za zaposlene u OOSO - za slučaj:

1) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju za zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

2) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;

3) nabavke lekova za zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

4) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, najviše u visini prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike, pod uslovom da po osnovu iste bolesti nije ostvario solidarnu pomoć iz tač. 1) - 3) ovog stava;

5) pomoć maloletnom detetu zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog, odnosno penzionisanog zaposlenog, najviše u visini prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike;

- čl. 7. Uredbe OOSO;

 

6) pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti njegovog bračnog druga, deteta, roditelja, usvojitelja, usvojenika ili staratelja, najviše u visini neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za maloletno dete umrlog zaposlenog - do visine 20% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

 

 

- Za zaposlene u predškolskim ustanovama:

- za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice u vrednosti neoporezivog iznosa za solidarnu pomoć (37.252,00 dinara)

- čl. 43. PKU PU

 

XIII. Jubilarna nagrada

- Za državne službenike i nameštenike:

1) Za 10 godina rada u radnom odnosu - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa - 47.575,00 dinara;

2) Za 20 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 1) ovog člana uvećane za 25% - 56.968,75 dinara (47.575,00 x 125%);

3) Za 30 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 2) ovog člana uvećane za 25% - 71.210,94 dinara (56.968,75 x 125%);

4) Za 40 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 3) ovog člana uvećane za 25% - 89.013,67 dinara (71.210,94 x 125%).

- čl. 44. PKU DO;

- Ne oporezuje se do 18.624,00 dinara godišnje (član 18. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak građana);

- na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

- Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika:

1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;

2) jednu prosečnu platu - za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;

3) jednu i po prosečnu platu - za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;

4) dve prosečne plate - za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu.

- čl. 31. PKU OSŠ;

 

- Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama:

1) 50% prosečne zarade u Republici Srbiji - za 10 godina rada provedenih u radnom odnosu - 32.804,50 dinara (65.609,00 x 50%);

2) jedne prosečne zarade u Republici Srbiji - za 20 godina rada provedenih u radnom odnosu - 65.609,00 dinara;

3) jedne i po prosečne zarade u Republici Srbiji - za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu - 98.413,50 dinara (65.609,00 x 1,5);

4) dve prosečne zarade u Republici Srbiji - za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu - 131.218,00 dinara (65.609,00 x 2).

Isplata dospeva u roku od 30 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo na jubilarnu nagradu, u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz decembra meseca prethodne godine.

- čl. 105. PKU ZDR;

 

Za zaposlene u ustanovama kulture:

1) za 10 godina rada provedenog u radnom odnosu, jedna plata;

2) za 20 godina rada provedenog u radnom odnosu, dve plate;

3) za 30 godina rada provedenog u radnom odnosu, tri plate;

4) za 35 godina rada provedenog u radnom odnosu, tri i po plate.

 

- čl. 30. PKU KLT;

 

- Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite:

1) za 10 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu od 50% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku;

2) za 20 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu od jedne prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku;

3) za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu jedne i po prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku. 

 

- čl. 67. PKU SZ;

 

- Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda:

1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;

2) jednu prosečnu platu - za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;

3) jednu i po prosečnu platu - za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu i

4) dve prosečne plate - za 35 godina rada ostvarenog u radnom odnosu. 

 

- čl. 26. PKU SST;

 

- Za zaposlene u predškolskim ustanovama:

1) za 10 godina rada provedenog u radnom odnosu - 50% prosečne plate;

2) za 20 godina rada provedenog u radnom odnosu - jedna prosečna plata;

3) za 30 godina rada provedenog u radnom odnosu - jedna i po prosečna plata;

4) za 35 godina rada provedenog u radnom odnosu - dve prosečne plate.

- čl. 42. PKU PU;

 

- Za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, s tim što se visina novčane nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava, tako da se isplaćuje:

1) Za 10 godina rada u radnom odnosu - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa;

2) Za 20 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 1) ovog člana uvećane za 25%;

3) Za 30 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 2) ovog člana uvećane za 25%;

4) Za 40 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 3) ovog člana uvećane za 25%.

- čl. 46a PKU DO (aneks);

 

- Za zaposlene u OOSO

- za 10, 20, 30 i 35 godina rada provedenog u radnom odnosu u Organizaciji, u skladu sa sredstvima odobrenim finansijskim planom Organizacije.

- jubilarna nagrada se isplaćuje u visini 70% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, s tim što se visina jubilarne nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava.

 - čl. 9. Uredbe OOSO;

 

XIV. Druga primanja

- Za državne službenike i nameštenike

- poslodavac je dužan da obezbedi deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Novu godinu - poklon čestitku u vrednosti neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana

- čl. 46. PKU DO;

- Ne oporezuje se do 9.313,00 dinara godišnje po jednom detetu (član 18. stav 1. tačka 6) ZPDG

 

- Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika

- poslodavac može da, u skladu sa svojom odlukom, iz sopstvenih prihoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, obezbedi deci zaposlenih do 11 godina starosti prigodni poklon za Novu godinu

- čl. 32. PKU OSŠ;

 

- Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama

- deci zaposlenih do 10 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu u skladu sa odlukom direktora zdravstvene ustanove, a uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata

- čl. 105. PKU ZDR;

 

- Za zaposlene u ustanovama kulture

- deci zaposlenih do 15 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu u skladu sa odlukom poslodavca, do iznosa neoporezivog dela, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata

- čl. 32. PKU KLT;

 

- Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite

- deci zaposlenih do 10 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu u skladu sa odlukom poslodavca, a uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, do neoporezivog iznosa

- čl. 67. PKU SZ;

 

- Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda

- deci zaposlenog, starosti do 11 godina života, poklon za Novu godinu u vrednosti neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, saglasno članu 26. PKU (iz sopstvenih prihoda ili iz sredstava budžeta ako su za te namene obezbeđena sredstva)

- čl. 26. PKU SST;

 

- Za zaposlene u predškolskim ustanovama

- deci zaposlenih starosti do 11 godina života, poklon za Novu godinu u visini neoporezivog iznosa (9.313,00 dinara)

- čl. 41. PKU PU

 

- Za zaposlene u OOSO

- deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Božić ili Novu godinu u visini neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana

- čl. 6. Uredbe OOSO;

 

- Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

 

XV. Stipendije i krediti učenicima srednjih škola i studentima

- Isplata u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu ("Službeni glasnik RS", broj 55/2013)

 

- Neoporezivo do iznosa od 11.176 dinara;

- Preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju 20% normiranih troškova

XVI. Naknada za ishranu - hranarina sportistima amaterima

- U skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 55/2013)

 

- Neoporezivo do iznosa od 9.313 dinara;

- Preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju 20% normiranih troškova

*Napomena:

Propisi kojima je utvrđeno pravo zaposlenih na ova primanja: Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, ... i 75/2014); Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 98/2007, ... i 84/2015 - dalje: Uredba); Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima - prečišćen tekst ("Službeni glasnik RS", broj 44/2008); Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 18/2013 i 116/2014 - dalje: Uredba OOSO); Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", broj 21/2015 - dalje: PKU OSŠ); Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija ("Službeni glasnik RS", broj 1/2015 - dalje: PKU ZDR); Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 10/2015 - PKU KLT); Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 11/2015 - dalje: PKU SZ); Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač RS ("Službeni glasnik RS", broj 100/2015 - dalje PKU SST) i Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Službeni glasnik RS" br. 25/2015, 50/2015 (aneks PKU) - dalje: PKU DO); Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, broj 43/2017 - dalje: PKU PU); Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, … i 112/2015 - dalje: ZPDG).