REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.3. IZNOS MINIMALNE ZARADE

 

Period primene

Minimalna zarada*

"Sl. glasnik RS", broj

januar - decembar 2017.

130,00 din. (neto po radnom času)

77/2016

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.

 

1.3.1. IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za period JANUAR - DECEMBAR 2017. godine

 

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2017. godine ("Službeni glasnik RS", broj 77/2016) utvrđen je iznos od 130,00 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr.zakon) i 112/2015). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2017. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.790 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.179,00) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

u din. bez para

Mesec 2017. godine

Broj mogućih časova rada
u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada
za mesec

Mesečni bruto iznos min. zarade
(kol. 4. - 1.179) : 0,701

Januar

176

130

22.880

30.957

Februar

160

130

20.800

27.990

Mart

184

130

23.920

32.441

April

160

130

20.800

27.990

Maj

184

130

23.920

32.441

Jun

176

130

22.880

30.957

Jul

168

130

21.840

29.474

Avgust

184

130

23.920

32.441

Septembar

168

130

21.840

29.474

Oktobar

176

130

22.880

30.957

Novembar

176

130

22.880

30.957

Decembar

168

130

21.840

29.474