IPC - Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2017. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


7.1. KALENDAR
rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2017. godine

ROK

VRSTA OBAVEZE

PROPIS

5.1.

Podnošenje molbe za pribavljanje saglas­nosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sred­stava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu januaru 2017. godine

Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014 i 118/2014)

5.1.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investi­ranju novčanih sredstava sa konsolido­vanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec decembar 2016. godine na obrascima:

- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti

- IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti

Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

5.1.

Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom
- Obrazac IOSI

Član 12. Pravilnika o načinu praćenja
izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)

7.1.

Obaveza dostavljanja podataka
o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na obrascima 1, 2, 3 i 4. (Registar zaposlenih)

Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dos­tavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)

10.1.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave za mesec decembar 2016. godine dostavlja Ministarstvu finansija preko organizacione jedinice Uprave za trezor Izveštaj o kretanju zarada i zapoš­ljavanja u javnom preduzeću i zavisnim društvima na obrascima:

1) Obrazac 1. Izveštaj o planiranim
i isplaćenim zaradama za mesec ______ 20_. godine

2) Obrazac 2. Izveštaj o kretanju broja zaposlenih za mesec ______ 20_. godine

Član 2. Uredbe o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 49/2013)

10.1.

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati sred­stava (razlika) po umanjenju zarada/ plata za mesec decembar 2016. godine

Član 8. stav 3. Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/2014)

10.1.

Indirektni korisnici budžetskih sredstava republičkog i lokalnog nivoa vlasti, korisnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju i dostavljaju peri­odične izveštaje o izvršenju budžeta, odnosno finansijskih planova za period januar - decembar 2016. godine

Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)

10.1.

Indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju direktnim korisnicima specifi­kacije vraćenih sredstava, koja su im preneta na podračun za redovnu delatnost prema razdelima, glavama, funkcijama, a koja nisu potrošena, na Obrascu SVS - Spcifikacija vraćenih budžetskih sredstava

Član 3. Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 120/2012)

15.1.

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za mesec decembar 2016. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti

Čl. 7. i 8. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godini ("Službeni glasnik RS", broj 18/2015)

15.1.

Dostavljanje podataka o planiranim
priho­dima i primanjima (Obrazac 1), pla­niranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu koriš­ćenja tekuće budžetske rezerve

Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i plani­ranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

15.1.

Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5

Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i pla­niranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

15.1.

Jedinice lokalne samouprave popunjavaju i dostavljaju nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor podatke o planiranim prihodima i primanjima, planiranim ras­hodima i izdacima, obračun suficita/deficita sa računom finansiranja o platama i broju zaposlenih, na osnovu usvojene Odluke o budžetu za 2017. godinu

Član 1. Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 120/2012)

20.1.

- Direktni korisnici budžetskih sredstava koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izvšetaj o izvršenju budžeta predaju Upravi za trezor

- Direktni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju izveštaj o izvršenju budžeta za period januar - decembar 2016. godine i podnose ga Upravi za trezor

- Organizacije obaveznog socijalnog osigu­ranja sastavljaju izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period januar - decembar 2016. godine i podnose ga Upravi za trezor

- Republički fond za zdravstveno osigu­ranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period januar - decembar 2016. godine i podnosi ga Upravi za trezor

Član 8. Uredbe o budžetskom računo­vodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2005 i 12/2006)

30.1.

Javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće dostavlja tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

Član 63. Zakona o javnim preduzećima

("Službeni glasnik RS", broj 15/2016)

31.1.

Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za decembar 2016. godine

Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 i 112/2015)

31.1.

- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec decembar 2016. godine

- Obaveza poslodavca da zaposlenom dos­tavi obračun zarade za mesec decembar 2016. godine i u slučaju kad nije izvršio isplatu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposle­nom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata

Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Napomena:
Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS", broj 30/2010).