IPC - Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUL 2017. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


7.7. KALENDAR
rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUL 2017. godine

ROK

VRSTA OBAVEZE

PROPIS

1.7.

Lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija grada sastavlja konsolidovani izveštaj grada i podnosi Upravi za trezor

Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015 i 99/2016)

5.7.

Ministar dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta Republike Srbije

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015 i 99/2016)

5.7.

Ministar dostavlja uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnoj vlasti, kao i Fiskalnu strategiju organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015 i 99/2016)

5.7.

Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrscu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu julu 2017. godine

Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 22/2015 i 59/2015)

5.7.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec jun 2017. godine na obrascima: - IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti - IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti

Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

5.7.

Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI

Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)

7.7.

Obaveza dostavljanja podataka o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na Obrascima 1, 2, 3 i 4. (Registar zaposlenih)

Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)

10.7.

- Indirektni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju periodični izveštaj o izvršenju budžeta (1.1. - 30.6. 2017.) i dostavljaju ga direktnom korisniku. - Korisnici sredstava RFZO-a sastavljaju periodični izvšetaj o izvršenju svojih finansijskih planova (za 1.1. - 30.6.2017.) i dostavljaju ih RFZO-u.

Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2005 i 12/2006)

10.7.

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati sredstava (razlika) po umanjenju zarada/plata za mesec jun 2017. godine

Član 8. stav 3. Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/2014)

10.7.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave za mesec jun 2017. godine dostavlja Ministarstvu finansija preko organizacione jedinice Uprave za trezor Izveštaj o kretanju zarada i zapošljavanja u javnom preduzeću i zavisnim društvima na obrascima: 1) Obrazac 1. Izveštaj o planiranim i isplaćenim zaradama za mesec ______ 20_. godine

2) Obrazac 2. Izveštaj o kretanju broja zaposlenih za mesec ______ 20_. godine

Član 2. Uredbe o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 49/2013)

15.7.

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve

Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

15.7.

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za mesec jun 2017. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti

Član 2. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2017. godini ("Službeni glasnik RS", broj 5/2017)

15.7.

Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije i odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje

Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015 i 99/2016)

15.7.

Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5

Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)

20.7.

- Direktni korisnici vrše konsolidaciju podataka iz tromesečnih izveštaja o izvršenju budžeta za period 1.1. - 30.6.2017. godine i dostavljaju ih organu nadležnom za poslove finansija. - OOSO sastavljaju periodične izveštaje o izvršenju finansijskih planova, RFZO vrši konsolidaciju izveštaja svojih korisnika i sastavlja konsolidovani izveštaj koji dostavlja Upravi za trezor

Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2005 i 12/2006)

30.7.

Javno preduzeće dostavlja tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period januar-jun 2017. godine

Član 52. Zakona o javnim preduzećima

("Službeni glasnik RS", broj 15/2016)

31.7.

Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za jun 2017. godine

Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013 i 57/2014, 68/2014 i 112/2015)

31.7.

- Obaveze poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec jun 2017. godine; - Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun za mesec jun 2017. godine u slučaju da nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknadu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena kao i razloge zbog kojih nije izvršena isplata

Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 (odluka US))

Napomena:

Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/2016).