REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Stope članarine privrednim komorama koje važe u 2016. godini

R. br.

OPIS

STOPE

UPLATNI RAČUNI

1

2

3

4

1.

KOMORA SRBIJE
("Službeni glasnik RS", broj 109/2015)

Osnovica za obračun članarine Komori je bruto zarada zaposlenih.
 

0,19%

205-2238-67
Komercijalna banka AD, Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj - PIB uplatioca

Napomena: Članovi Komore koji nemaju zaposlene i u 2014. godini su ostvarili ukupan prihod manji od 20 miliona dinara, plaćaju članarinu u paušalnom iznosu u visini od 800,00 dinara mesečno.
Članovi Komore koji nemaju zaposlene i u 2014. godini su ostvarili ukupan prihod veći od 20 miliona dinara, plaćaju mesečnu članarinu u iznosu koji čine:
(1) iznos od 800,00 dinara i
(2) 1/12 iznosa koji je obračunat primenom stope od 0,005% na ostvareni ukupan prihod u 2014. godini.
Članovi Komore članarinu plaćaju najkasnije do 30. u mesecu za tekući mesec.

Opšta udruženja preduzetnika u Srbiji, plaćaju članarinu Komori u paušalnom iznosu od 20.000,00 dinara na godišnjem nivou, u četiri jednake rate, do 30. u poslednjem mesecu kvartala za koji se uplaćuje članarina.

Članovi Komore - novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije u periodu od godinu dana od dana njihovog osnivanja.

2.

KOMORA VOJVODINE
("Službeni glasnik RS", broj 111/2015)

Osnovicu za obračun članarine čini isplaćena mesečna bruto zarada zaposlenih bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.

0,20%

355-1000148-88
Vojvođanska banka,
filijala Novi Sad

105-800366-69
AIK banka NIŠ

325-9500700024031-76
OTP banka Novi Sad

Napomena: Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) članovi opštih udruženja preduzetnika, plaćaju članarinu tim udruženjima u skladu sa odlukom njihovih organa.

Zemljoradničke zadruge i drugi oblici udruživanja zemljoradnika, nisu u obavezi da plaćaju članarinu iz člana 2. ove odluke, ako obračunavaju i plaćaju članarinu Zadružnom savezu Vojvodine u skladu sa Odlukom Zadružnog saveza Vojvodine.

3.

KOMORA KOSOVA I METOHIJE
("Službeni glasnik RS", broj 108/2015)

Osnovica: Bruto zarada zaposlenih.

Članovi Komore iz člana 1. ove odluke koji imaju do 10 zaposlenih radnika, plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu u visini od 6.000,00 dinara. Uplata se vrši odjednom za celu godinu, najkasnije do 30. juna 2016. godine.

0,32%

205-21992-72
Komercijalne banke AD Beograd, ekspozitura Zvečan
sa oznakom šifre plaćanja na dan isplate zarada i uplate poreza i doprinosa po odbitku

4.

KOMORA BEOGRADA
("Službeni list grada Beograda", broj 80/2015)

Osnovica za obračun članarine je bruto zarada, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica

 

205-12225-79
Komercijalna banka AD Beograd,
sa pozivom na PIB broj

I GRUPA: Šifre delatnosti: 1 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (35.1; 35.2); Proizvodnja derivata nafte (19.2); Proizvodnja higijenskih proizvoda (20.30; 20.41; 20.42; 21.10; 21.20); Ponovna upotreba materijala (38.31; 38.32); Trgovina na veliko (45.1; 45.2; 45.3; 45.4; 46.1; 46.3; 46.4; 46.5; 46.6; 47.7; 46.9); Vazdušni saobraćaj (51.10; 51.21; 51.22; 52.23; 77.35); Cevovodni transport (49.50); Poštanske aktivnosti (53.10; 53.20); Telekomunikacije (61.10; 61.20; 61.30; 61.90); Finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja (64.1; 64.2; 64.3; 64.9; 65.1; 65.2; 65.3; 66.1; 66.2; 66.3); Poslovanje nekretninama (68.1; 68.2; 68.3); Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti (77.1; 77.2; 77.3; 77.4; 62.01; 62.02; 62.03; 62.09; 69.10; 69.20; 70.2; 71.1; 71.2; 73.1; 74.1; 74.2; 74.3; 74.7; 75.0); Kockanje i klađenje (92.0)

0,255%

II GRUPA: Šifra delatnosti: Proizvodnja papira, izdavačka delatnost, štampanje i umnožavanje (17.1; 58.1; 18.1; 18.2); Proizvodnja pića (11.00) Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje (10.9); Proizvodnja električnih mašina, aparata, opreme i uređaja (25.7; 25.9; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.9; 27.1; 27.4; 27.5; 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6); Trgovina na malo (47.3; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.8; 95.2); Šumarstvo i lov (01.7; 02.1; 02.2; 02.3; 02.4)

0,190%

III GRUPA: Šifra delatnosti: Železnički prevoz putnika (49.1; 49.2); Drumski prevoz tereta (49.3; 49.4)

0,132%

IV GRUPA: - Svi ostali članovi Komore

0,100%

Napomena:
Članovi Komore koji imaju do 10 zaposlenih, mogu da plaćaju članarinu (doprinos) Komori godišnje u paušalnom iznosu od 9.000 dinara. Članarinu (doprinos) članovi Komore dužni su da uplate do 30. juna 2016. godine.
Opšta udruženja preduzetnika, obavezna su da plaćaju članarinu (doprinos) Komori godišnje u paušalnom iznosu od 36.000,00 dinara, u četiri jednake rate, do 31. decembra 2016. godine.
Ukoliko opšte udruženje preduzetnika izvrši uplatu celokupne članarine do 31. marta 2016. godine ista će iznositi 27.000,00 dinara.

5.

KOMORA KRAGUJEVCA
("Službeni glasnik RS", br. 112/2015 i 4/2016 (ispr.))

Područje za koje je Komora osnovana čine teritorije gradova Kragujevac i Jagodina, kao i opština Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Topola, Despotovac, Ćuprija, Paraćin, Rekovac i Svilajnac.

 

150-650
KBM BANKA AD
160-18056-4
BANCA INTESA AD
355-1061301018-48
VOJVOĐANSKA BANKA
220-128456-08
PROCREDIT BANKA

 

Obveznici plaćanja članarine Komori su sva privredna društva, banke, finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica i njihove poslovne jedinice, zemljoradničke i druge zadruge i druga pravna lica koja svoju delatnost obavljaju na području za koju je Komora osnovana, kao i organizacione jedinice pravnih lica sa drugog područja koje obavljaju privrednu delatnost na području Komore.
Obveznici (privredna društva) obračunavaju članarinu prema sledećoj skali:
- do 5 zaposlenih 500,00 dinara mesečno (6.000,00 godišnje)
- od 6 do 10 zaposlenih 1.000,00 dinara mesečno (12.000,00 godišnje)
- preko 10 zaposlenih 0,25% na fond bruto zarada prilikom svake isplate.

Obveznici plaćanja članarine su i preduzetnici, zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje (članovi opštih udruženja preduzetnika - samostalnih privrednika) sa područja Komore.
Obveznici (preduzetnici) obračunavaju članarinu prema sledećoj skali:
- do 5 zaposlenih 250,00 dinara mesečno (3.000,00 godišnje)
- preko 5 zaposlenih 500,00 dinara mesečno (6.000,00 godišnje).

6.

KOMORA KRALJEVA
("Službeni glasnik RS", broj 107/2015)

Članovi regionalne privredne komore Kraljevo (u daljem tekstu: Komore), sva pravna i fizička lica koja imaju sedište, odnosno obavljaju delatnost na području Komore (teritorija opština: Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin, Čačak i Lučani) i to: privredna društva i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost; banke i druge finansijske organizacije; organizacije za osiguranje imovina i lica; preduzetnici koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost i njihove zadruge; poslovne jedinice i delovi, čije je sedište firmi van područja Komore, obračunavaju i plaćaju članarinu Komori za 2016. godinu.

Osnovicu za obračunavanje i plaćanje članarine Komori čine ostvarene mesečne bruto zarade zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšice.

0,32%

160-17848-76
Banca Intesa AD,Beograd
PJ Kraljevo
155-9070-57
HALKBANK AD Beograd,
PJ Kraljevo
170-30018636000-45 "UNICREDIT BANK" AD Beograd, PJ Kraljevo

Napomena: Članovi Komore koji nemaju zaposlene ili imaju do pet zaposlenih, plaćaju članarinu u paušalnom iznosu od 12.000,00 dinara godišnje.
Uplata godišnjeg paušalnog iznosa vrši se iz dva dela. Prvi deo u iznosu od 6.000,00 dinara najkasnije do 30. juna 2016. godine, a drugi deo u iznosu od 6.000,00 dinara najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

Preduzetnici (proizvodne delatnosti, zanatlije, ugostitelji, trgovci, uslužne delatnosti i druge radnje), plaćaju članarinu po stopi od 0,20% na ostvarenu osnovicu.
Preduzetnici (proizvodne delatnosti, zanatlije, ugostitelji, trgovci, uslužne delatnosti i druge radnje) koji nemaju zaposlene ili imaju do 5 zaposlenih, plaćaju članarinu Komori u iznosu od 500,00 dinara mesečno.

7.

KOMORA LESKOVCA
("Službeni glasnik RS", broj 112/2015)

Osnovica za obračunavanje i plaćanje članarine Komori je ostvarena i isplaćena bruto zarada.

Opšta i specijalizovana Udruženja kao kolektivni članovi Komore obavezni su da plaćaju članarinu (doprinos) u paušalnom iznosu od 24.000,00 dinara u četiri jednake rate do 31. decembra 2016. godine.
Ukoliko Opšte udruženje izvrši uplatu celokupne članarine do 31. marta 2016. godine ista će iznositi 18.000,00 dinara. 

0,34%
s tim da obračunati i uplaćeni iznos ne može biti manji od 600 dinara

180-7161210003279-59
Alpha bank a.d.
Beograd
160-248295-54
Banca Intesa
275-10222110148-87
Societe generale

8.

KOMORA NIŠA
("Službeni glasnik RS", broj 4/2016)

Osnovicu za obračun članarine Regionalnoj privrednoj komori Niš čine ostvarene bruto zarade zaposlenih i poslodavaca.
- za banke i druge finansijske organizacije, zajednice osiguranja imovine i lica i zadruge
- za preduzeća i delove preduzeća

Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) plaćaju članarinu u iznosu od 250,00 dinara mesečno.

Članovi RPK Niš, koji imaju do 10 zaposlenih radnika, plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu u visini od 6.000,00 dinara.
Uplata se vrši odjednom za celu godinu, najkasnije do 30. juna 2016. godine. 
0,35%
0,29%

105-909-18
AIK banka Niš
325-9500800002129-64
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad

 

9.

KOMORA POŽAREVCA
("Službeni glasnik RS", broj 114/2015)

Osnovicu za obračun i plaćanje članarine Komori čini isplaćena bruto zarada zaposlenih.

0,192%

205-9138-28
Komercijalna banka AD
Šifra plaćanja 253

10.

KOMORA UŽICA
("Službeni glasnik RS", broj 109/2015)

Privredna društva (privatna, javna i društvena u postojećem obliku organizovanja, kao i druga društva - komanditna i ortačka društva, društva kapitala - akcionarska i društva sa ograničenom odgovornošću), bankarske organizacije, zajednice imovine i lica, čije je sedište na području Regionalne privredne komore Užice, kao i njihovi delovi koji posluju na ovom području a imaju sedište van područja Komore kao i preduzetnici (u daljem tekstu: članice Komore) obračunavaju i plaćaju članarinu Komori radi obezbeđivanja sredstava za izvršenje poslova i zadataka Regionalne privredne komore Užice za period od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine.

Osnovicu za obračunavanje članarine Komori za period od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine iz ove odluke čine ostvarene bruto zarade.

0,18%

 355-1006672-13
AD Vojvođanska banka, Užice
160-43205-53
BANCA INTESA AD
Beograd - Filijala Užice
205-14158-03
Komercijalna banka Užice
180-5011210012259-68
ALPHA BANK AD
Beograd - Filijala Užice
290-6213-31
UNIVERZAL BANKA AD, Beograd
170-0030003916000-19
UNI CREDIT GROUP BANKA
- Filijala Užice

Članice Komore, privredna društva do pet zaposlenih, preduzetnici i radnje plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu od 6.000,00 dinara, koji iznos uplaćuju kvartalno u najviše četiri jednake mesečne rate. 

11.

KOMORA ZAJEČARA
("Službeni glasnik RS", broj 109/2015)

Osnovicu za obračun članarine Komori čini bruto zarada zaposlenih.

 

160-18183-41
Banka Intesa a.d. Beograd,
PJ Zaječar,
180-7091210001548-73
Alfa Bank a.d. Beograd, PJ Zaječar,
205-6305-88
Komercijalna banka a.d. Beograd, PJ Zaječar
sa pozivom na broj PIB-a
i šifru plaćanja 253

Članovi Regionalne privredne komore Zaječar - preduzeća, preduzetnici, banke, finansijske organizacije i organizacije za osiguranje imovine i lica, sa sedištem na području Zaječarskog i Borskog okruga, kao i delovi preduzeća, poslovne jedinice banaka i organizacija za osiguranje imovine i lica, koji obavljaju delatnost na području Zaječarskog i Borskog okruga, a sedište preduzeća, banke, odnosno organizacije za osiguranje imovine i lica u čijem su sastavu je van područja Zaječarskog i Borskog okruga, obračunavaju i plaćaju članarinu Regionalnoj privrednoj komori Zaječar (u daljem tekstu: Komora) po stopi od 0,29% za preduzeća i preduzetnike, odnosno 0,35% za finansijske organizacije i organizacije za osiguranje imovine i lica.

Članovi Komore koji imaju do 10 zaposlenih radnika ili čija ukupna mesečna bruto zarada ne prelazi 300.000,00 dinara, plaćaju članarinu u paušalnom iznosu od 500,00 dinara mesečno.

12.

KOMORA KRUŠEVCA
("Službeni glasnik RS", broj 109/2015)

Osnovicu za obračun članarine Komori čini bruto zarada zaposlenih.

Članovi Regionalne privredne komore Kruševac (privredna društva, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica, kao i njihove poslovne jedinice, zemljoradničke i druge zadruge, i druga pravna lica i organizacione jedinice pravnih lica sa drugog područja koje obavljaju privrednu delatnost na području Regionalne privredne komore Kruševac), obračunavaju i plaćaju članarinu Regionalnoj privrednoj komori Kruševac (u daljem tekstu: članovi Komore) po stopi od 0,30%, od utvrđene osnovice, s tim da obračunati i uplaćeni iznos ne može biti manji od 500,00 dinara mesečno.

 

160-44878-78
Banca Intesa a.d. Beograd
250-3140000195030-31
Eurobank Beograd
205-72444-36
Komercijalna banka a.d. Beograd
sa pozivom na broj PIB preduzeća

Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje), članovi opštih udruženja preduzetnika, plaćaju godišnju članarinu Komori i to: do 5 zaposlenih - 3.000,00 din. a preko 5 zaposlenih - po stopi od 0,30%, od utvrđene osnovice, s tim da obračunati i uplaćeni iznos ne može biti manji od 500,00 dinara mesečno.

13.

KOMORA NOVOG SADA
("Službeni glasnik RS", broj 106/2015)

Osnovicu po kojoj se plaća članarina Komori čine ostvarene bruto zarade zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.

0,29 %

355-1003257-73
Vojvođanska banka AD
Filijala Novi Sad
160-932202-77
Banka inteza Novi Sad
310-49-66
NLB banka AD Beograd
- Filijala Novi Sad
265-1040310001705-84
Raiffeisenbank AD Beograd - Filijala Novi Sad
340-11006029-61
Erste bank AD Novi Sad
375-471-46
VTB banka AD Beograd
sa pozivom na broj PIB-a

Napomena: Članovi Komore koji imaju od 0 do 10 zaposlenih plaćaju članarinu Komori u paušalnom iznosu od 15.000,00 dinara godišnje, sa rokom uplate do 30. juna 2016. godine.
Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovačke radnje i drugi oblici poslovanja), plaćaju članarinu Komori po stopi od 1% na osnovicu, na koju plaćaju porez na dohodak građana za prihode od obavljanja samostalne delatnosti.

14.

KOMORA PANČEVA
("Službeni glasnik RS", broj 106/2015)

Osnovicu za obračun članarine Komori čine isplaćene mesečne bruto zarade zaposlenih, a vrše se prilikom svake isplate zarade, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.

Članarinu Komori, po odredbama ove odluke, plaćaju i delovi privrednih društava - ogranci, drugi organizacioni delovi domaćih i stranih pravnih lica koji imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, kao i poslovne jedinice bankarskih organizacija ili drugih organizacija, koje su upisane ili evidentirane u registar privrednih subjekata, čije je sedište na području Južnog Banata, a sedište organizacije u čijem su sastavu, van ove teritorije.


0,30%

200-2280680101001-12
Banka Poštanska štedionica AD, Beograd

15.

SREMSKA PRIVREDNA KOMORA
("Službeni glasnik RS", broj 112/2015)

Osnovicu po kojoj se plaća doprinos (članarina) čini isplaćena mesečna bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.

Obveznici doprinosa (članarine) su sva privredna društva - članovi koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti i njihove poslovne zajednice, zemljoradničke zadruge i druge zadruge kao i drugi oblici udruživanja zemljoradnika, banke, društva za osiguranje imovine i lica i drugi članovi Komore sa teritorije opština: Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Sremska Mitrovica, Stara Pazova i Šid, ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Obveznici doprinosa (članarine) su i delovi preduzeća, banaka i društva za osiguranje imovine i lica, čije je sedište na području za koje je Komora osnovana, a sedište matičnog preduzeća, banke ili društva čije su deo, nije na području ove komore.


0,25 %

355-1003279-07
Vojvođanska banka AD. Novi Sad, filijala Sremska Mitrovica,
205-61610-43
Komercijalna banka AD, Beograd, filijala Sremska Mitrovica
160-39489-46
Banka Intesa AD, Beograd
PJ Sremska Mitorovica
310-326-11
NLB banka AD, Beograd filijala Sremska Mitrovica
340-32219-79
Erste bank AD, Novi Sad filijala Sremska Mitrovica

Napomena: Članovi Komore - preduzeća i preduzetnici koji nemaju zaposlene radnike, kao i oni koji imaju do pet zaposlenih radnika plaćaju doprinos (članarinu) Komori u iznosu od 6.000,00 dinara za celu godinu.
Uplata godišnjeg iznosa se može izvršiti odjednom do 30. juna 2016. godine ili u jednakim mesečnim ratama.

16.

KOMORA SUBOTICE
("Službeni glasnik RS", broj 99/2015)

Osnovicu obračuna članarine za obveznike čini obračunata i isplaćena bruto zarada zaposlenih na teret radnika i poslodavca u tekućem mesecu, bez umanjenja po osnovu oslobođenja i olakšica.

Obveznici doprinosa su sva privredna društva, članovi Komore, koja obavljaju privrednu delatnost i njihove poslovne zajednice, kao i poslovne jedinice koje posluju na teritoriji Regiona, a imaju sedište matične organizacije u drugim mestima, kao i banke, društva za osiguranje imovine i lica i drugi oblici organizovanja, članovi Komore, koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji opština: Ada, Bačka Topola, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta i grad Subotica (područje Komore), a imaju sedište matične organizacije u drugim mestima.

Članovi Komore koji nemaju zaposlene ili imaju do 3 zaposlena, plaćaju članarinu u paušalnom iznosu od 3.500,00 dinara godišnje.
Uplata godišnjeg paušalnog iznosa vrši se odjednom, najkasnije do 30. juna 2016. godine. 


0,30%

 355-1014933-62
Vojvođanska banka
205-118451-46
Komercijalna banka
105-00000000009192-98
AIK banka

 

Privatni preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje i agencije) članovi opštih udruženja samostalnih privrednika - preduzetnika, plaćaju doprinos udruženjima po odluci njihovih Skupština, koje se odnose na članarinu za 2016. godinu.
Iznos se uplaćuje na žiro račune Udruženja. 

Članovi Komore iz tačke II ove odluke, prilikom uplate obračunatog komorskog doprinosa, na nalogu za prenos (obrazac broj 3) u pozivu na broj odobrenja treba da upišu svoj matični broj, odnosno ukoliko vrše isplatu zarade po osnovu ugovora o asignaciji ili ugovora o cesiji za drugo lice, obavezno treba da stave matični broj asignanta, odnosno cedenta.
Ukoliko se prilikom plaćanja ne postupi na način uređen u ovoj tački, uplate mogu ostati neidentifikovane. 

17.

KOMORA SOMBORA
("Službeni glasnik RS", broj 111/2015)

Osnovicu po kojoj se plaća članarina čini isplaćena mesečna bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.

Obveznici članarine su javna preduzeća, sva preduzeća koja obavljaju privrednu delatnost i njihove poslovne zajednice, zemljoradničke i druge zadruge, organizacije kooperanata i drugi oblici udruživanja zemljoradnika, banke, zajednice osiguranja imovine i lica i drugi članovi Komore, sa teritorije opština: Apatin, Kula, Sombor i Odžaci, ako ovom odlukom nije drugačije određeno. 


0,275 %

355-1007950-59
Vojvođanska banka,
filijala Sombor

Napomena: Preduzeća koja nemaju zaposlene radnike, kao i ona koja imaju do pet zaposlenih radnika, plaćaju doprinos (članarinu) Komori godišnje u iznosu od 1.800,00 dinara. Uplatu vrše u mesečnom iznosu od po 150,00 dinara.

Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) članovi opštih udruženja samostalnih preduzetnika plaćaju članarinu tim udruženjima, u skladu sa odlukom njihovih organa i ovom odlukom.

18.

KOMORA ZRENJANINA
("Službeni glasnik RS", broj 111/2015)

Osnovicu po kojoj se plaća članarina čini isplaćena mesečna bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.

Obveznici članarine: privredna društva i drugi oblici organizovanja koja obavljaju privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva i drugi oblici organizovanja zemljoradnika, koja imaju sedište, ili obavljaju delatnost i imaju zaposlene, na području opština za koje je Komora osnovana, iako im je sedište van područja Komore.

Članarinu Komori obračunavaju i plaćaju zemljoradničke zadruge, kao i drugi oblici udruživanja zemljoradnika koji nisu članovi Zadružnog saveza.


0,25 %

160-135843-44
Banka Intesa AD, Beograd
P.J. Zrenjanin
355-1000843-40
Vojvođanska banka,
filijala Zrenjanin
200-2386570102810-55
Banka Poštanska štedionica

Napomena: Članovi Komore koji nemaju zaposlene radnike, kao i oni koja imaju do pet zaposlenih radnika plaćaju doprinos (članarinu) Komori u iznosu od 6.000,00 dinara za celu godinu. Uplata godišnjeg iznosa se može izvršiti odjednom do 30. juna 2016. godine ili u jednakim mesečnim ratama.

Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) članovi opštih udruženja preduzetnika plaćaju članarinu tim udruženjima u skladu sa odlukom njihovih organa.

19.

KOMORA VALJEVA
("Službeni glasnik RS", broj 106/2015)

Osnovicu za obračun članarine Komori čini bruto zarada zaposlenih.

0,33%
s tim da obračunati i uplaćeni mesečni iznos ne može biti manji od 750 dinara

160-17835-18
Banka Intesa AD, Beograd 000805 - Valjevo
170-573-41
Unicredit bank Srbija AD Valjevo
200-2362430101012-31, Poštanska štedionica a.d. Beograd
šifra plaćanja 253 model 97, kontrolni broj, broj opštine i PIB obveznika članarine

Članovi Regionalne privredne komore Valjevo (privredna društva i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica, preduzetnici, delovi preduzeća koji imaju određena ovlašćenja u prometu roba i usluga, kao i poslovne jedinice bankarskih organizacija i zajednica osiguranja imovine i lica, čije je sedište na području Kolubarskog i Mačvanskog okruga, a sedište organizacije u čijem su sastavu je van teritorije Kolubarskog i Mačvanskog okruga), obračunavaju i plaćaju članarinu Regionalnoj privrednoj komori Valjevo (u daljem tekstu: Komora), po stopi od 0,33%, s`tim da obračunati i uplaćeni mesečni iznos ne može biti manji od 750,00 dinara.

20.

KOMORA KIKINDE
("Službeni glasnik RS", broj 107/2015)

Osnovicu za obračunavanje i plaćanje članarine Komori čini ostvarena bruto zarada svakog zaposlenog, za tekući mesec, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.


0,25 %

160-19012-76
Banka Intesa a.d. Beograd, RJ Kikinda
105-670038-46
AIK Banka a.d. Niš, filijala Kikinda
310-512-35
NLB banka a.d. Novi Sad, filijala Kikinda
355-1001814-37
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, filijala Kikinda

Članovi Komore: privredna društva i drugi oblici organizovanja koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica, preduzetnici koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost i njihove zadruge su članovi Komore preko Opštih udruženja preduzetnika (preduzetnici su članovi Opštih udruženja preduzetnika i u obavezi su da svojim Udruženjima plaćaju članarinu), zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva i drugi oblici organizovanja zemljoradnika, koja imaju sedište ili/odnosno obavljaju delatnost na području opština za koje je Komora osnovana (opštine Kikinda, Čoka i Novi Kneževac), iako im je sedište van područja Komore.

Stope članarine zadružnim savezima

R. br.

OPIS

STOPE

UPLATNI RAČUNI

1.

ZADRUŽNI SAVEZ SRBIJE
("Službeni glasnik RS", br. 21/2003 - Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i način plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Srbije)

Napomena : plaćaju zemljoradničke zadruge i druga pravna lica koja trajno posluju sa zemljoradnicima kao i organizacije dobrovoljno udružene u Savez

1,0%

205-2566-53
Komercijalna banka AD
Beograd

2.

ZADRUŽNI SAVEZ VOJVODINE
("Službeni glasnik RS", broj 32/2004 - Odluka o načinu utvrđ­ivanja i plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Vojvodine)

Osnovicu čini bruto ostvarena zarada zaposlenih radnika, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica, prilikom svake isplate zarada zaposlenih radnika.

0,70%

355000000100004897
Vojvođanska banka,
Novi Sad

Napomena: doprinos za 10 zadrugara od 100,00 dinara po zadrugaru mesečno, odnosno ukupno 1.000,00 dinara mesečno, uz obavezno plaćanje u toku meseca za koji se plaćanje tog dela doprinosa vrši. Zadruge koje imaju više od 10 zadrugara, plaćaju ukupno 1.000,00 dinara za sve zadrugare mesečno.

Zadruge koje su obveznici plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Vojvodine, ne obračunavaju i ne plaćaju doprinos Privrednoj komori Vojvodine i regionalnim privrednim komorama na području AP Vojvodine.

3.

OKRUŽNI SAVEZ ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA UŽICE
("Službeni glasnik RS", broj 4/2009)
Osnovica: bruto ostvarena zarada bez umanjenja po osnvu oslobođenja i olakšica.

1,20%

160-14729-24
Banka Intesa AD ekspozitura Užice

Zemljoradničke zaduge i druge članice saveza koje imaju do 5 zaposlenih plaćaju članarinu (doprinos) savezu u godišnjem iznosu od 6.000,00 dinara, odnosno u paušalnom trome­sečnom iznosu od 1.500,00 dinara)

4.

ZADRUŽNI SAVEZ KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG OKRUGA - VALJEVO
("Službeni glasnik RS", broj 19/2013)
Osnovica: bruto zarada, bez umanjenja po osnovu oslobođenja i olakšica.

1%

115-1586-59
KBC banka AD Beograd 5200 - filijala Valjevo
broj modela 97 i PIB obveznika

Pojedinačna mesečna uplata ne može biti manja od 1.000,00 dinara odnosno godišnje 12.000,00 dinara.

Odluka se primenjuje od 1.1.2013. godine.

5.

DOPRINOS ZADRUŽNOM SAVEZU ZA PODRUČJE RAŠKOG, MORAVIČKOG I RASINSKOG OKRUGA - KRALJEVO
("Službeni glasnik RS", br. 5/2010)

Osnovica: bruto zarada, bez umanjenja po osnovu oslobođenja i olakšica.

0,90%
s tim da pojedinačna mesečna uplata ne može biti manja od 1.200,00 din. odnosno 14.400.00 din. godišnje

245-0050532101116-22
Agrobanka A.D. Beograd p.j. Kraljevo
125-1756626-37
"Pireus" banka
filijala Kraljevo

Zemljoradničke zadruge i druga pravna lica koja pravno posluju sa zemljoradnicima (članovi Zadružnog saveza) obezbeđuju sredstva za izvršenje poslova i zadataka Zadružnog saveza za područje Raškog, Rasinskog i Moravičkog okruga Kraljevo (Saveza) plaćanjem doprinosa Savezu a sa područja opština Kraljevo, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Vrnjačka Banja, Čačak, Lučani, Gornji Milanovac, Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac.

Doprinos Savezu plaćaju i organizacije dobrovoljno udružene u Savez.

6.

OSNOVNI ZADRUŽNI SAVEZ ZA BRANIČEVSKI I PODUNAVSKI OKRUG ("Službeni glasnik RS", broj 99/2010)
Osnovica: bruto zarada, s tim da je najniži mesečni iznos članarine 1.000,00 dinara.
Članice koje ne primaju redovnu zaradu imaju obavezu prema savezu u iznosu od 1.000,00 dinara mesečno.

1%

160-13956-15
Banka Intesa A. D. Beograd

7.

OSNOVNI ZADRUŽNI SAVEZ POŽAREVAC ("Službeni glasnik RS", broj 34/2014)
Osnovica: bruto zarada, s tim da je najniži mesečni iznos članarine 2.000,00 dinara, a na dan uplate doprinosa se uplaćuje razlika.
Članice koje ne primaju redovno zaradu, imaju obavezu prema ovom savezu u iznosu od 2.000,00 dinara mesečno.
Novoosnovane zadruge prilikom preuzimanja dokumenata o početku rada zadruge uplaćuju Savezu 150 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, a po srednjem kursu NBS, i time stiču status aktivne članice Saveza, a ujedno im se uplata za izradu dokumenata smatra i izmirenom članarinom za narednih godinu dana. 

1%

160-13956-15
Banka Intesa A. D.
340-11007990-95
 Erste banka


1 Prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/2009) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010).