REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.1. Kalendar obaveza privrednih društava za JANUAR 2017. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I  A k c i z e

1.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. decembar 2016. godine

15.01. / 16.01. *

2.

Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za IV kvartal 2016. godine

15.01. / 16.01. *

3.

Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2016. godine

15.01. / 16.01. *

4.

Podnošenje IV kvartalnog obračuna akciza za 2016. godinu

20.01.

5.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.01.

6.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T

20.01.

7.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-ETE

20.01.

8.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-I

20.01.

9.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. januar 2016. godine

31.01.

II  Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u decembru 2016. godine - koji nisu PDV obveznici

10.01.

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za decembar 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.01. / 16.01. *

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike

15.01. / 16.01. *

4.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za IV kvartal 2016. godine

15.01. / 16.01. *

5.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za kvartalne obveznike

15.01. / 16.01. *

6.

Dostavljanje obaveštenja o otkupu poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV i sekundarnih sirovina od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV izvršenom u 2016. godini

15.01. / 16.01. *

7.

Podnošenje zahteva za promenu tromesečnog u mesečni poreski period (po želji obveznika)

15.01. / 16.01. *

8.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

17.01.

9.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike

17.01.

10.

Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u IV kvartalu 2016. godine (Obrazac REF 5)

30.01.

III  Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za decembar mesec 2016. godine

15.01. / 16.01. *

2.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

pri isplati

IV  Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u decembru 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.01.

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za decembar 2016. godine

15.01. / 16.01. *

3.

Paušalci kod kojih se značajnije promeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze podnose PPDG-1R

31.01.

4.

Dostavljanje Obrasca PPP-PO svim primaocima prihoda u 2016. godini

31.01.

5.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V  Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.01.

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za decembar 2016. godine

05.01.

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u decembru 2016. godine

10.01.

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za decembar 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.01. / 16.01. *

5.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za decembar 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15.01. / 16.01. *

6.

Plaćanje komunalnih taksa - za decembar 2016. godine - za grad Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.01. / 16.01. *

7.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za decembar 2016. godine

31.01.

VI  Računovodstvo i revizija

1.

Usvajanje izveštaja o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine

29.01.

VII  Devizno poslovanje

1.1.

Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za IV kvartal 2016. godine

10.01.

2.

Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za IV kvartal 2016. godine

10.01.

3.

Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za IV kvartal 2016. godine

10.01.

4.

Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za IV kvartal 2016. godine

10.01.

5.

Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za IV kvartal 2016. godine

10.01.

6.

Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za IV kvartal 2016. godine

10.01.

7.

Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za IV kvartal 2016. godine

10.01.

8.

Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za IV kvartal 2016. godine

10.01.

VIII  Javne nabavke

11.

Naručilac Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavlja tromesečni (kvartalni) izveštaj o javnim nabavkama za period oktobar-decembar 2016. godine

10.01.

 

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.