IPC - Kalendar obaveza privrednih društava za FEBRUAR 2017. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.2. Kalendar obaveza privrednih društava za FEBRUAR 2017. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I  A k c i z e

1.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. januar 2017. godine

15.02. / 17.02. *

2.

Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za januar 2017. godine

15.02. / 17.02. *

3.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.02.

4.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. februar 2016. godine

28.02.

II  Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u januaru 2017. godine - koji nisu PDV obveznici

10.02.

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za januar 2017. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.02. / 17.02. *

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike

15.02. / 17.02. *

4.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

18.02. / 20.02. *

III  Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za januar mesec 2017. godine

15.02. / 17.02. *

2.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 01.01 - 31.01.2017. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2016. godinu

28.02.

3.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

pri isplati

IV  Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u januaru 2017. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.02. / 06.02. *

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za januar 2017. godine

15.02. / 17.02. *

3.

Prijava za utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike - Obrazac PPD-SU - rok za podnošenje

15.02. / 17.02. *

4.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 01.01 - 31.01.2017. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2016. godinu

28.02.

5.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V  Porezi na imovinu

1.

Prva rata poreza na imovinu za 2017. godinu u visini poslednje rate za 2016. godinu

14.02.

VI  Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.02. / 06.02. *

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za januar 2017. godine

05.02. / 06.02. *

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u januaru 2017. godine

10.02.

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za januar 2017. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.02. / 17.02. *

5.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za januar 2017. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15.02. / 17.02. *

6.

Plaćanje komunalnih taksa - za januar 2017. godine - za grad Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.02. / 17.02. *

7.

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za IV kvartal 2016. godine

15.02. / 17.02. *

8.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za januar 2017. godine

28.02.

VII  Računovodstvo i revizija

1.

Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe (bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj) Agenciji za privredne registre - za 2016. godinu

28.02.

2.

Dostavljanje izjave o neaktivnosti obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u 2016. godini Agenciji za privredne registre

28.02.

VIII  Javne nabavke

11.

Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za period oktobar-decembar 2016. godine

10.02.

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.