IPC - Kalendar obaveza privrednih društava za APRIL 2017. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.4. Kalendar obaveza za APRIL 2017. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I A k c i z e

1.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. mart 2017. godine

15.04. / 18.04. *

2.

Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za I kvartal 2017. godine

15.04. / 18.04. *

3.

Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mart 2017. godine

15.04. / 18.04. *

4.

Podnošenje I tromesečnog obračuna akcize za period 1.1.-31.3.2017. godine i uplata razlike akcize po obračunu

20.04.

5.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.04.

6.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T

20.04.

7.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-ETE

20.04.

8.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-I

20.04.

9.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. april 2017. godine

28.04.

II Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u martu 2017. godine - koji nisu PDV obveznici

10.04.

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za mart 2017. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.04. / 18.04. *

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike

15.04. / 18.04. *

4.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za I kvartal 2017. godine

15.04. / 18.04. *

5.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za kvartalne obveznike PDV

15.04. / 18.04. *

6.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

19.04.

7.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike

19.04.

8.

Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u I kvartalu 2017. godine (Obrazac REF 5)

30.04. / 03.05. *

III Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za mart mesec 2017. godine

15.04. / 18.04. *

2.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 01.01 - 31.03.2017. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2016. godinu

30.04. / 03.05. *

3.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

pri isplati

IV Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u martu 2017. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.04.

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za mart 2017. godine

15.04. / 18.04. *

3.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 01.01 - 31.03.2017. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2016. godinu

30.04. / 03.05. *

4.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.04.

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za mart 2017. godine

05.04.

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u martu 2017. godine

10.04.

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za mart 2017. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.04. / 18.04. *

5.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za mart 2017. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15.04. / 18.04. *

6.

Plaćanje komunalnih taksa - za mart 2017. godine - za grad Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.04. / 18.04. *

7.

Podnošenje obrazaca M-4 i M-4K za utvrđivanje staža osiguranja za 2016. godinu

30.04. / 03.05. *

8.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za mart 2017. godine

30.04. / 03.05. *

VI Računovodstvo i revizija

1.

Dostavljanje godišnjeg izveštaja za 2016. godinu Komisiji za hartije od vrednosti (a ukoliko su hartije od vrednosti uključene u trgovanje izveštaj se dostavlja i regulisanom tržištu)

30.04.

VII Devizno poslovanje

1.

Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za I kvartal 2017. godine

10.04.

2.

Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za I kvartal 2017. godine

10.04.

3.

Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za I kvartal 2017. godine

10.04.

4.

Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za I kvartal 2017. godine

10.04.

5.

Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za I kvartal 2017. godine

10.04.

6.

Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za I kvartal 2017. godine

10.04.

7.

Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za I kvartal 2017. godine

10.04.

8.

Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za I kvartal 2017. godine

10.04.

VIII Javne nabavke

1.

Naručilac Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavlja tromesečni (kvartalni) izveštaj o javnim nabavkama za period januar-mart 2017. godine

10.04.

2.

Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici poseban izveštaj za 2016. godinu o sprovedenom nadzoru nad primenom Zakona

30.04. / 03.05. *

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.