IPC - Kalendar obaveza privrednih društava za JUN 2017. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.6. Kalendar obaveza za JUN 2017. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I  A k c i z e

1.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. maj 2017. godine

15.06.

2.

Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za maj 2017. godine

15.06.

3.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.06.

4.

Podnošenje konačnog obračuna akcize za obveznike - pravna lica za 2016. godinu

29.06.

5.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. maj 2017. godine

30.06.

II  Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u maju 2017. godine - koji nisu PDV obveznici

10.06. / 12.06. *

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za maj 2017. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.06.

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike

15.06.

4.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

16.06.

5.

Rok za podnošenje Centrali Poreske uprave zahteva za refakciju PDV stranom obvezniku za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u 2016. godini (Obrazac REF 1)

30.06.

6.

Rok za podnošenje Centrali Poreske uprave zahteva za refakciju PDV humanitarnoj organizaciji za dobra nabavljena u Republici Srbiji u 2016. godini (Obrazac REF 2)

30.06.

III  Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za maj mesec 2017. godine

15.06.

2.

Podnošenje obrazaca PB 1, PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3, PBPJ i PDP za konačnu obavezu za porez na dobit za 2016. godinu i utvrđivanje akontacije za 2017. godinu

29.06.

3.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 01.01. - 31.05.2017. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2016. godinu

30.06.

4.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

pri isplati

IV  Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u maju 2017. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.06.

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za maj 2017. godine

15.06.

3.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 01.01. - 31.05.2017. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2016. godinu

30.06.

4.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V  Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.06.

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za maj 2017. godine

05.06.

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u maju 2017. godine

10.06. / 12.06. *

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za maj 2017. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.06.

5.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za maj 2017. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15.06.

6.

Plaćanje komunalnih taksa - za maj 2017. godine - za grad Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.06.

7.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za maj 2017. godine

30.06.

VI  Računovodstvo i revizija

1.

Usvajanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu

30.06.

2.

Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije iz člana 34. Zakona o računovodstvu za 2016. godinu Agenciji za privredne registre

30.06.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.