REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


12.11. KALENDAR OBAVEZA za NOVEMBAR 2017. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I  Akcize

1.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. oktobar 2017. godine

15.11.

2.

Podnošenje  PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za oktobar 2017. godine

15.11.

3.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.11.

4.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. novembar 2017. godine

30.11.

II  Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u oktobru 2017. godine - koji nisu PDV obveznici

10.11.

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za oktobar 2017. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.11.

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika

15.11.

4.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

16.11.

5.

Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za nabavku dobara i usluga u III kvartalu 2017. godine (Obrazac REF 3A)

29.11.

III  Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za oktobar mesec 2017. godine

15.11.

2.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 01.01 - 31.10.2017. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2016. godinu

30.11.

3.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

pri isplati

IV  Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u oktobru 2017. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.11. / 06.11. *

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za oktobar 2017. godine

15.11.

3.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na  dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 01.01 - 31.10.2017. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2016. godinu

30.11.

4.

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2018. godini (obveznici koji se bave računovodstvenim, knjigovodstvenim i revizorskim poslovima, poslovima poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta; kao i koji obavljaju delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama - NE MOGU biti paušalno oporezovani)

30.11.

5.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V  Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Četvrta rata poreza na imovinu za 2017. godinu - za obveznike koji vode poslovne knjige i za fizička lica - koja plaćaju po rešenju

14.11.

2.

OBAVEZA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE je da donese:

1) odluku o stopama poreza na imovinu;

2) odluku kojom su odredile zone, sa naznakom zona koje se smatraju najopremljenijim, na svojoj teritoriji;

3) akt kojim su utvrdile prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama;

4) akt o koeficijentima za nepokretnosti u zonama

30.11.

VI  Devizno poslovanje

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.11. / 06.11. *

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za oktobar 2017. godine

05.11. / 06.11. *

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u oktobru 2017. godine

10.11.

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za oktobar 2017. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.11.

5.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za oktobar 2017. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15.11.

6.

Plaćanje komunalnih taksa - za oktobar 2017. godine                                                                                                                                               - za grad Beograd                                                                                                                                                                                                             - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.11.

7.

Uplata naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za III kvartal 2017. godine

15.11.

8.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za oktobar 2017. godine

30.11.

VII  Javne nabavke

1.

Dostavljanje kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017. godine Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta - dostavljaju javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta

14.11.

VII  Javne nabavke

1.

Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za period jul-septembar 2017. godine

10.11.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.