REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


1.10. NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU*

VISINA PRAVA

OSNOV ZA ISPLATU

PORESKI TRETMAN

I. Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada

U visini prevozne karte u javnom saobraćaju

čl. 3. Uredbe
čl. 4. Uredbe OOSO
čl. 26. PKU OSŠ
čl. 102. PKU ZDR
čl. 28. PKU KLT
čl. 64. PKU SZ
čl. 25. PKU SST
čl. 41a PKU DO
čl. 40. PKU PU
odnosno prema aktu poslodavca

Ne oporezuje se do visine cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.837 dinara (član 18. stav 1. tačka 1) ZPDG)

Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%

II. Dnevnice za službeno putovanje u zemlji

Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, teritorijalnoj auonomiji i lokalnoj samoupravi - 150,00 dinara

član 9. Uredbe

Ne oporezuje se po jednoj dnevnici do 2.303 din. (član 18. stav 1. tačka 2) ZPDG

Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%

Za zaposlene u OOSO - 150,00 dinara

član 4. Uredbe OOSO

Za zaposlene u: osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u zdravstvenim ustanovama, ustanovama kulture, u socijalnoj zaštiti, u ustanovama studentskog standarda, predškolskim ustanovma - 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem objavljenom podatku - 3.484,20 dinara

čl. 26. PKU OSŠ
čl. 102. PKU ZDR
čl. 28. PKU KLT
čl. 64. PKU SZ
čl. 25. PKU SST
čl. 40. PKU PU

Za ostale prema opštem aktu poslodavca

 

III. Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

Za državne službenike i nameštenike - 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu

član 19. Uredbe

Ne oporezuje se do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, a najviše do 50 evra dnevno

Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%

Za zaposlene u javnim službama, pod uslovima, na način i u visini utvrđenoj opštim aktom - primena Uredbe, odnosno 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvo

Za ostale prema opštem aktu (ukoliko nije zaključen PKU za delatnost)

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti

čl. 118. stav 1. tačka 3) Zakona o radu

IV. Naknada troškova smeštaja na službenom putu u zemlji

Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zaposlene u socijalnoj zaštiti - u visini priloženog hotelskog računa za prenoćište i doručak, osim za noćenje u hotelu I kategorije ili pet zvezdica

član 8. Uredbe
čl. 64 PKU SZ

Prema priloženim računima

Za zaposlene u: osnovnim, srednjim školama i domovima učenika i zdravstvenim ustanovama, u ustanovama studentskog standarda - u visini priloženog računa osim za noćenje u hotelu lux kategorije

čl. 26. PKU OSŠ
čl. 102. PKU ZDR
čl. 25. PKU SST

Za zaposlene u OOSO - u visini priloženog računa

čl. 4. Uredbe OOSO

Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

V. Naknada troškova smeštaja na službenom putu u inostranstvu

Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u OOSO, u zdravstvenim ustanovama, u socijalnoj zaštiti, ustanovama studentskog standarda, predškolskim ustanovama - u visini priloženog hotelskog računa za prenoćište i doručak, osim za noćenje u hotelu I kategorije ili pet zvezdica

 član 19. Uredbe
čl. 4. Uredbe OOSO
čl. 64 PKU SZ
čl. 26. PKU OSŠ
čl. 102. PKU ZDR
čl. 28. PKU KLT
čl. 64. PKU SZ
čl. 25. PKU SST
čl. 40. PKU PU

Prema priloženim računima

Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

VI. Naknada troškova prevoza na službenom putu u inostranstvu

Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljenja lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u OOSO, u zdravstvenim ustanovama, u socijalnoj zaštiti, ustanovama studentskog standarda - u visini cene iz putničke tarife

 član 26. Uredbe
čl. 4. Uredbe OOSO
čl. 64 PKU SZ
čl. 26. PKU OSŠ
čl. 102. PKU ZDR
čl. 28. PKU KLT
čl. 64. PKU SZ
čl. 25. PKU SST

Prema priloženim računima

Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

VII. Upotreba privatnog automobila u službene svrhe

Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljenja lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave - 10% od propisane cene za 1l benzina po pređenom kilometru

član 11. Uredbe

Ne oporezuje se do 30% cene litra benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara, najviše do 6.716 dinara mesečno (član 18. stav 1. tačka 5) ZPDG)

Preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 10%

Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i ustanovama, socijalne zaštite i predškolskim ustanovama - do 30% od propisane cene za 1l benzina po pređenom kilometru

čl. 103. PKU ZDR
čl. 65. PKU SZ
čl. 40. PKU PU

Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u ustanovama studentskog standarda - u visini priloženog računa

čl. 26. PKU OSŠ
čl. 25. PKU SST

Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

VIII. Terenski dodatak

Za državne službenike i nameštenike - u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate - 2.090,52 dinara

 član 44. Uredbe

Ne plaćaju se doprinosi u skladu sa Instrukcijom br. 414-00-77/2011-01 od 7.10.2011. godine

Plaća se porez na dohodak građana od 10% na osnovu mišljenja MF broj 413-00-1119/2011-04 od 23.12.2011. godine

Nema poreskog oslobođenja plaćaju se porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje kao na platu

Za zaposlene u ustanovama kulture - u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate - 2.090,52 dinara

 čl. 28. PKU KLT

Za ostale prema opštem aktu poslodavca

 

IX. Otpremnina kod odlaska u penziju

Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i zaposlene u OOSO - u visini 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, ali ne niže od od dve prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku statistike na dan isplate (u ovom momentu važeći minimalan iznos je 2 x 69.684,00 = 139.368.00 din.)

 čl. 51. Uredbe
čl. 5. Uredbe OOSO
čl. 42a PKU DO

Ne oporezuje se do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad, odnosno dvostruke prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem važećem podatku: (2 x 69.684,00 = 139.368.00 din.) - član 9. stav 1. tačka 18) ZPDG

Na iznos preko toga, prema članu 85. ZPDG plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa

Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika - u visini trostrukog iznosa poslednje isplaćene plate zaposlenog, s tim što ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog (209.052,00 din.)

 čl. 27. PKU OSŠ

Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama - u visini tri prosečne plate zaposlenog u poslednjih 12 meseci, s tim što ne može biti niža od tri prosečne plate kod poslodavca u poslednjih 12 meseci, odnosno tri prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije (209.052,00 din.)

čl. 105. PKU ZDR

Za zaposlene u ustanovama kulture - tri plate koje bi zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog (209.052,00 din.)

čl. 29. PKU KLT

Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite - najmanje u visini iznosa tri poslednje isplaćene prosečne plate zaposlenog, s tim što ne može biti niža od tri poslednje isplaćene prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije (209.052,00 din.)

čl. 66. PKU SZ

Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda - tri plate koje bi zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je povoljnije za zaposlenog (209.052,00din.)

 čl. 26. PKU SST

Za zaposlene u predškolskim ustanovama - trostruki iznos poslednje isplaćene plate zaposlenog, odnosno dve prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, zavisno od toga šta je povoljnije za zaposlenog (209.052,00 din.)

čl. 41. PKU PU

Za ostale prema opštem aktu poslodavca, a ne niže od dve prosečene zarade po zaposlenom isplaćene u RS (139.368,00 dinara)

čl. 119. Zakona o radu

X. Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba

Otpremnina pri otkazu ugovora o radu iz člana 179. stav 1. tačka 5) Zakona o radu - u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu

član 158. Zakona o radu

Ne oporezuje se do iznosa koji je utvrđen Zakonom o radu, odnosno Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru - član 9. stav 1. tač.19) ZPDG

Na iznos preko toga, prema članu 85. ZPDG plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa

Za zaposlene u javnom sektoru - u visini koja se određuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje njegov radno-pravni status, a koja se obračunava za sve godine rada u radnom odnosu u javnom sektoru

čl. 22. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

XI. Novčana naknada u skladu sa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

 Zaposlenima koji rade na poslovima za koje više ne postoji potreba ili na poslovima na kojima postoji potreba smanjenja broja izvršilaca, a koji su se izjasnili da prihvataju prestanak radnog odnosa isplaćuje se novčana naknada:

1) u visini 1/3 prosečne plate, odnosno zarade zaposlenog isplaćene u poslednja tri meseca koja prethode mesecu prestanka radnog odnosa, odnosno u visini 1/3 prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa prema podatku organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od toga šta je za zaposlenog povoljnije, uvećane za 30%, za svaku godinu rada u radnom odnosu u javnom sektoru, s tim da ukupna visina novčane naknade ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti - za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje više od dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

2) u visini šest prosečnih zarada u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje do dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju (418.104,00 din.);

3) u visini četiri prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za prevremenu starosnu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju (278.736,00 din.)

Član 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Ne oporezuje se do iznosa koji je utvrđen Zakonom o načinu određivanja maksima-lnog broja zaposlenih u javnom sektoru - član 9. stav 1. tač.19) ZPDG

Na iznos preko toga, prema članu 85. ZPDG plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa

XII. Solidarna pomoć

Za državne službenike i nameštenike u slučaju:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice

2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog

4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice

Visina pomoći u toku godine, u slučajevima utvrđenim u tač. od 1) do 5) priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, najviše do visine tri prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike što iznosi 151.131,00 dinara (50.377,00 x 3)

6) pomoć članovima uže porodice, odnosno maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodice (visina pomoći u toku godine, u ovom slučaju priznaje se najviše do visine dve prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - što iznosi 100.754,00 dinara (50.377,00 x 2)

7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji pogine u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike (50.377,00 dinara)

8) rođenja deteta zaposlenog - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, što iznosi 50.377,00 dinara

čl. 43 PKU DO

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika ne oporezuje se do 67.145 dinara (član 9. stav 1. tačka 9) ZPDG)

Iznos preko toga oporezuje se prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana - po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa

Neoporezivo do 38.370 dinara (čl. 18. st. 1. tač. 7) ZPDG)

Neohodno je da se ispune uslovi propisani Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika I studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti ("Službeni glasnik RS", br. 31/2001 i 5/2005) - bliže uređuje ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz (čl. 9. st. 1. tač. 10) do 13) i čl. 18. st. 1. tač. 7) ZPDG)

Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%

Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika u slučaju:

1) smrti bračnog druga ili deteta - u visini troškova sahrane prema priloženim računima do neoporezivog iznosa

2) nastanka trajne teške invalidnosti - u visini dve prosečne plate

3) bolovanja dužeg od tri meseca u kontinuitetu - u visini jedne prosečne plate jednom u kalendarskoj godini

4) u slučaju nabavke medicinskih pomagala ili lekova koja su definisana pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava osiguranja - u visini jedne prosečne plate

U slučaju smrti zaposlenog, porodica ima pravo na naknadu troškova sahrane prema priloženim računima, do neoporezivog iznosa, samo kod jednog poslodavca

Prosečna plata je prosečna plata po zaposlenom u ustanovi u prethodnom mesecu, odnosno prosečna zarada isplaćena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu u odnosu na mesec isplate solidarne pomoći, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to povoljnije po zaposlenog 

čl. 29. st. 1. PKU OSŠ

 Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u slučaju:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice

2) nabavke medicinsko-tehničkih pomagala za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog

4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice

Visina pomoći u toku godine, u navedenim slučajevima priznaje se na osnovu uredne dokumentacije do visine dva neoporezivog iznosa predviđena Zakonom o porezu na dohodak građana što u periodu od 1.2.2018. godine do 31.1.2019. godine iznosi najviše do 76.740,00 dinara (38.370,00 x 2)

Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u visini troškova pogrebnih usluga, do visine neoporezivog iznosa, koji priznaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

čl. 107. stav 1. PKU ZDR
čl. 105. stav 2. PKU ZDR

Za zaposlene u ustanovama kulture u slučaju:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice

2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice, ukoliko ista nisu obezbeđena u skladu sa posebnim zakonom

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog, ukoliko ista nije ostvarena u skladu sa posebnim zakonomnom

4) nastanka teže invalidnosti zaposlenognog

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana njegove uže porodice

6) pomoći maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog roditeljalja

7) mesečne stipendije tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji je preminuo u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez pripadajućih poreza i doprinosa

Visina pomoći u toku godine, u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tački 1) podtač. 1-6 ovog člana, priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, a najviše do visine dva neoporeziva iznosa predviđena Zakonom o porezu na dohodak građana, što u periodu od 1.2.2018. godine do 31.1.2019. godine iznosi najviše do do 76.740,00 dinara (38.370,00 x 2)

Naknada troškova u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice ((bračni drug ili deca) u visini troškova pogrebnih usluga prema priloženim računima, a najviše do neoporezivog iznosa, u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dohodak građana

čl. 29. i 30. PKU KLT

Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite u slučaju:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice

2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog

4) nastanka invalidnosti zaposlenog kod poslodavca

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice

6) pomoć samohranom roditelju sa detetom do 14 godina života

čl. 30. PKU SZ

Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda u slučaju:

1) privremene sprečenosti za rad duže od tri meseca neprekidno u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, jednom u kalendarskoj godini

2) nastanka trajne teške invalidnosti u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji

3) nabavke medicinskih pomagala, hirurških intervencija i nabavke lekova van pozitivne zdravstvene liste, a najviše u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji u toku jedne kalendarske godine

čl. 26. PKU SST

Za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u slučaju:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodiceice

2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodiceice

3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenognog

4) nastanka teže invalidnosti zaposlenognog

5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodiceice

6) pomoć članovima uže porodice, odnosno maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodiceice

7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji izgubi život u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike

8) pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine, elementarnih i drugih vanrednih događaja do visine neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana

čl. 47. PKU DO (aneks)

Za zaposlene u OOSO u slučaju:

1) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju za zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

2) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog

3) nabavke lekova za zaposlenog ili člana njegove uže porodice

4) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, najviše u visini prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike, pod uslovom da po osnovu iste bolesti nije ostvario solidarnu pomoć iz tač. 1) - 3) ovog stava

5) pomoć maloletnom detetu zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog, odnosno penzionisanog zaposlenog, najviše u visini prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike

6) pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti njegovog bračnog druga, deteta, roditelja, usvojitelja, usvojenika ili staratelja, najviše u visini neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana

7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za maloletno dete umrlog zaposlenog - do visine 20% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike

čl. 7. Uredbe OOSO

Za zaposlene u predškolskim ustanovama:

- za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice u vrednosti neoporezivog iznosa za solidarnu pomoć (37.252,00 dinara)

čl. 43. PKU PU

XIII. Jubilarna nagrada

Za državne službenike i nameštenike:

1) Za 10 godina rada u radnom odnosu - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa - 50.377,00 dinara

2) Za 20 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 1) ovog člana uvećane za 25% - 62.971,25 dinara (50.377,00 x 125%)

3) Za 30 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 2) ovog člana uvećane za 25% - 78.714,06 dinara (62.971,25 x 125%)

4) Za 40 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 3) ovog člana uvećane za 25% - 98.392,58 dinara (78.714,06 x 125%)

čl. 44. PKU DO

Ne oporezuje se do 19.183,00 dinara godišnje (član 18. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana)

Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%

Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika:

1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu

2) jednu prosečnu platu - za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu

3) jednu i po prosečnu platu - za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu

4) dve prosečne plate - za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu

čl. 31. PKU OSŠ

 

Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama:

1) 50% prosečne zarade u Republici Srbiji - za 10 godina rada provedenih u radnom odnosu - 34.842,00 dinara (69.684,00 x 50%)

2) jedne prosečne zarade u Republici Srbiji - za 20 godina rada provedenih u radnom odnosu - 69.684,00 dinara

3) jedne i po prosečne zarade u Republici Srbiji - za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu - 104.526,00 dinara (69.684,00 x 1,5)

4) dve prosečne zarade u Republici Srbiji - za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu - 139.368.00 dinara (69.684,00 x 2)

Isplata dospeva u roku od 30 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo na jubilarnu nagradu, u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz decembra meseca prethodne godine

čl. 105. PKU ZDR

 

Za zaposlene u ustanovama kulture:

1) za 10 godina rada provedenog u radnom odnosu, jedna plata

2) za 20 godina rada provedenog u radnom odnosu, dve plate

3) za 30 godina rada provedenog u radnom odnosu, tri plate

4) za 35 godina rada provedenog u radnom odnosu, tri i po plate

 

čl. 30. PKU KLT

 

Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite:

1) za 10 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu od 50% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku

2) za 20 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu od jedne prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku

3) za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu jedne i po prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku

čl. 67. PKU SZ

 

Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda:

1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu

2) jednu prosečnu platu - za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu

3) jednu i po prosečnu platu - za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu i

4) dve prosečne plate - za 35 godina rada ostvarenog u radnom odnosu

čl. 26. PKU SST

 

Za zaposlene u predškolskim ustanovama:

1) za 10 godina rada provedenog u radnom odnosu - 50% prosečne plate

2) za 20 godina rada provedenog u radnom odnosu - jedna prosečna plata

3) za 30 godina rada provedenog u radnom odnosu - jedna i po prosečna plata

4) za 35 godina rada provedenog u radnom odnosu - dve prosečne plate

čl. 42. PKU PU

 

Za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, s tim što se visina novčane nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava, tako da se isplaćuje:

1) Za 10 godina rada u radnom odnosu - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa

2) Za 20 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 1) ovog člana uvećane za 25%

3) Za 30 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 2) ovog člana uvećane za 25%

4) Za 40 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 3) ovog člana uvećane za 25%

čl. 46a PKU DO (aneks)

 

Za zaposlene u OOSO

Za 10, 20, 30 i 35 godina rada provedenog u radnom odnosu u Organizaciji, u skladu sa sredstvima odobrenim finansijskim planom Organizacije

Jubilarna nagrada se isplaćuje u visini 70% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, s tim što se visina jubilarne nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava

čl. 9. Uredbe OOSO

 

XIV. Druga primanja

Za državne službenike i nameštenike

Poslodavac je dužan da obezbedi deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Novu godinu - poklon čestitku u vrednosti neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana

čl. 46. PKU DO

Ne oporezuje se do 9.592,00 dinara godišnje po jednom detetu (član 18. stav 1. tačka 8) ZPDG

Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika

Poslodavac može da, u skladu sa svojom odlukom, iz sopstvenih prihoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, obezbedi deci zaposlenih do 11 godina starosti prigodni poklon za Novu godinu

čl. 32. PKU OSŠ

Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama

Deci zaposlenih do 10 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu u skladu sa odlukom direktora zdravstvene ustanove, a uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata

čl. 105. PKU ZDR

Za zaposlene u ustanovama kulture

Deci zaposlenih do 15 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu u skladu sa odlukom poslodavca, do iznosa neoporezivog dela, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata

čl. 32. PKU KLT

Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite

Deci zaposlenih do 10 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu u skladu sa odlukom poslodavca, a uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, do neoporezivog iznosa

čl. 67. PKU SZ

Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda

Deci zaposlenog, starosti do 11 godina života, poklon za Novu godinu u vrednosti neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, saglasno članu 26. PKU (iz sopstvenih prihoda ili iz sredstava budžeta ako su za te namene obezbeđena sredstva)

čl. 26. PKU SST

Za zaposlene u predškolskim ustanovama

Deci zaposlenih starosti do 11 godina života, poklon za Novu godinu u visini neoporezivog iznosa (9.313,00 dinara)

čl. 41. PKU PU

Za zaposlene u OOSO

Deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Božić ili Novu godinu u visini neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana

čl. 6. Uredbe OOSO

Za ostale prema opštem aktu poslodavcu

 

XV. Stipendije i krediti učenicima srednjih škola i studentima

Isplata u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013)

 

Neoporezivo do iznosa od 11.511 dinara

Preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa.

XVI. Naknada za ishranu - hranarina sportistima amaterima

U skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 10/2016)

 

Neoporezivo do iznosa od 9.592 dinara

Preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa

* Napomena:

Propisi kojima je utvrđeno pravo zaposlenih na ova primanja:
- Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, ... i 113/2017);
- Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 98/2007, ... i 84/2015 - dalje: Uredba);
- Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima - prečišćen tekst ("Službeni glasnik RS", broj 44/2008);
- Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 18/2013 i 116/2014 - dalje: Uredba OOSO);
- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", br. 21/2015, 16/2018 (dr. propis) - dalje: PKU OSŠ);
- Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija ("Službeni glasnik RS", br. 1/2015 i 3/2018 (dr. propis) - dalje: PKU ZDR);
- Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 10/2015 i 8/2018 (dr. propis) - PKU KLT);
- Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 11/2015 i 8/2018 (dr. propis) - dalje: PKU SZ);
- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač RS ("Službeni glasnik RS", broj 100/2015 - dalje PKU SST);
- Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Službeni glasnik RS" br. 25/2015, 50/2015 (aneks PKU), 20/2018 i 34/2018 - dalje: PKU DO);
- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, broj 43/2017 - dalje: PKU PU);
- Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, … i 113/2017 - dalje: ZPDG).