REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.6. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

 

Red.
br.

OPIS

Pravo po Zakonu o radu ili opštem aktu
Usklađeni iznosi od 25.7.2018. godine

Poreski tretman

1.

DNEVNICA ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE U ZEMLJI

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu

Neoporezivo bez podnošenja računa najviše do 2.303,00 za celu dnevnicu. Preko ovog iznosa plaća se samo porez po stopi 10%

2.

ZAJAM
za ogrev, zimnicu i udžbenike

Utvrđuje se opštim aktom, Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
Za budžetske korisnike ne može se davati zajam

Ne plaća se porez pri isplati
(ako se otpiše smatra se zaradom)

3.

NAKNADA TROŠKOVA
za prevoz za dolazak i povratak sa posla
član 118. tačka 1) Zakona o radu, odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu

Po Zakonu o radu u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Neoporezivo do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.837,00 dinara . Preko ovog iznosa plaća se samo 10% poreza

4.

NAKNADA TROŠKOVA
smeštaja na službenom putu u zemlji

Po Zakonu o radu član 118. tačka 2) prema opštem aktu ili ugovoru o radu.

Neoporezivo do iznosa cene za noćenje u hotelu - za sve kategorije hotela

5.

NAKNADA PREVOZA
na službenom putovanju u zemlji
član 118. tačka 2) Zakona o radu

Putni troškovi se priznaju u celini prema priloženim računima

Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju

6.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe

Utvrđuje se opštim aktom Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

Neoporezivo do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem potrošenih jedinica mere pogonskog goriva, a najviše do 6.716,00 mesečno. Preko ovog iznosa plaća se samo porez 10%

7.

NAKNADA ZA TROŠKOVE službenog puta u inostranstvo

U visini utvrđenoj u skladu sa opštim aktom

Neoporezivo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa a najviše do 50 evra dnevno. Preko ovog iznosa plaća se samo porez 10%.

8.

OTPREMNINA KOD ODLASKA U PENZIJU

Najmanje u visini
2 prosečne zarade po zaposlenom u Republici:
139.368
(2 x 69.684)

Neoporezivo do iznosa 2 prosečne zarade u RS
139.368
(2 x 69.684)

9.

OTPREMNINA KOD OTPUŠTANJA SA POSLA član 158. u vezi sa članom 179. stav 5. tačka 1)

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne niže od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpemninu

Neoporezivo do iznosa koji je utvrđen Zakonom o radu

10.

NOVČANE NAKNADE koje poslodavac isplaćuje zaposlenom koji radi na poslovima za koje više ne postoji potreba ili postoji potreba smanjenja broja izvršilaca u skladu sa članom 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 68/2015 i 81/2016 (US))

1) 1/3 prosečne plate, odnosno zarade zaposlenog isplaćene u poslednja tri meseca koja prethode mesecu prestanka radnog odnosa, odnosno u visini 1/3 prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa prema podatku organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od toga šta je za zaposlenog povoljnije, uvećane za 30%, za svaku godinu rada u radnom odnosu u javnom sektoru, s tim da ukupna visina novčane naknade ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti (zaposleni kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje više od dve godine do ispunjenja uslova za penziju);

2)  šest prosečnih zarada u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku organa nadležnog za poslove statistike (zaposleni kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje do dve godine do ispunjenja uslova za penziju)

418.104 dinara (6 x 69.684)

3)  u visini četiri prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku organa nadležnog za poslove statistike (zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za prevremenu starosnu penziju)

278.736 dinara (4 x 69.684)

Neoporezivo do iznosa koji je utvrđen tim zakonom (član 9. stav 1. tačka 19) ZPDG)

11.

OTPREMNINE zbog prestanka potrebe za njegovim radom u skladu sa članom 22. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 68/2015 i 81/2016 (US))

- u visini koja se određuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje radno-pravni status zaposlenog, a koja se obračunava za sve godine rada u radnom odnosu u javnom sektoru.

Neoporezivo do iznosa koji je utvrđen tim zakonom (član 9. stav 1. tačka 19) ZPDG)

12.

JEDNOKRATNA NOVČANA NAKNADA
po Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 9/2015, 84/2015, 109/2015, 16/2016, 5/2017 i 92/2017)

- 200 evra po godini staža osiguranja, po srednjem kursu, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

- otpremnina obračunata na način utvrđen Zakonom o radu s tim da ukupna visina otpremnina ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava po godini staža osiguranja kod poslednjeg poslodavca ne može biti veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu;

- šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene koji imaju više od 15 godina staža osiguranja

Neoporezivo do iznosa utvrđenog Programom Vlade
za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije - do iznosa utvrđenog tim programom
(član 9. stav 1. tačka 20) ZPDG)

13.

NAKNADA stvarne materijalne i nematerijalne štete (osim za izmaklu korist i naknadu zarade odnosno naknadu za izostalu zaradu)

Prema sudskoj odluci ili sudskom poravnanju

Ne plaća se porez na dohodak građana (prema članu 9. stav 1. tačka 8. Zakona)

14.

NAKNADA ZA ISHRANU - HRANARINA koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Na način utvrđen opštim aktom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sport

Neoporezivo do 9.592,00 dinara mesečno

15.

NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA za postignute rezultate za vreme školovanja, kao i nagrada osvojenih na međunarodnim takmičenjima i takmičenjima u okviru obrazovnog sistema

Na način utvrđen Zakonom i opštim aktom

Ne plaća se porez na dohodak građana prema članu 9. tačka 26) Zakona

 

NAPOMENA:

Do osnovice za obračun poreza na zarade po stopi od 10% dolazi se tako što se oporeziv iznos podeli sa 0,90.

Do osnovice za obračun poreza od 20%, (primanja iz člana 9. ZPDG), dolazi se deljenjem oporezivog iznosa sa 0,80.

Do osnovice za obračun poreza od 20%, uz normirane troškove od 20% dolazi se deljenjem oporezivog iznosa sa 0,84.