REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

PRIRUČNIK
za primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

(po usvojenom Zaključku Vlade, 05 Broj: 121-3130/2014 od 22.4.2014. god., 05 Broj: 121-13956/2014 od 6.11.2014. god. i 05 Broj: 121-13036/2017 od 28.12.2017. god)

 

Organi lokalne vlasti

od aprila
2014. godine
(neto)

od novembra
2014. godine
(neto)

od decembra
2015. godine
(neto)

od decembra
2016. godine
(neto)

od decembra
2017. godine
(neto)

Izabrana lica u organima TA i organima JLS

10.788,23

9.709,41

9.709,41

9.709,41

10.194,88

Postavljena lica u organima TA i organima JLS

2.321,70

2.089,53

2.089,53

2.089,53

2.194,01

Zaposleni u organima TA i organima JLS

2.531,84

2.278,66

2.278,66

2.278,66

2.392,59

- po osnovu kvaliteta i rezultata rada

253,19*

227,87*

227,87*

227,87*

239,26*

Ostale javne službe čiji je osnivač lokalna samouprava

2.631,35

2.368,22

2.368,22

2.368,22

2.486,63

 

*Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlenog sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za april 2013. godine za 250,68 dinara (neto), počev od plate za oktobar 2013. godine za 251,93 dinara (neto), počev od plate za april 2014. godine za 253,19 dinara (neto), počev od plate za novembar 2014. godine za 227,87 dinara (neto); počev od plate za decembar 2017. godine za 239,26 dinara (neto).