REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


10.5. KALENDAR OBAVEZA za MAJ 2018. godine

R.
br.

VRSTA OBAVEZE

Rokovi
po danima

I A k c i z e

1.

Dostavljanje podataka o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu aprilu popisane na dan 31.12.2017. godine

10.05.

2.

Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. april 2018. godine

15.05.

3.

Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za april 2018. godine

15.05.

4.

Podnošenje PP OA za obračun akcize za april 2018. godine

15.05.

5.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G

20.05. / 21.05. *

6.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE

20.05. / 21.05. *

7.

Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I

20.05. / 21.05. *

8.

Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. maj 2018. godine

31.05.

II Porez na dodatu vrednost

1.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u aprilu 2018. godine - koji nisu PDV obveznici

10.05.

2.

Podnošenje PPPDV i uplata PDV za april 2018. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona

15.05.

3.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike

15.05.

4.

Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike

16.05.

5.

Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za nabavku dobara i usluga u I kvartalu 2018. godine (Obrazac REF 3A)

30.05.

III Porez na dobit pravnih lica

1.

Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za april mesec 2018. godine

15.05.

2.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 30.04.2018. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2017. godinu

30.05.

3.

Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada

tri dana od dana isplate prihoda

IV Porez na dohodak građana

1.

Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u aprilu 2018. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)

05.05. / 07.05. *

2.

Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za april 2018. godine

15.05.

3.

Podnošenje prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu

15.05.

4.

Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 30.04.2018. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2017. godinu

30.05.

5.

Podnošenje elektronske PPP-PD prijave

pre isplate prihoda

V Porezi na imovinu

1.

Druga rata poreza na imovinu za 2018. godinu - za obveznike koji vode poslovne knjige i za fizička lica - koja plaćaju po rešenju

15.05.

VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze

1.

Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću

05.05. / 07.05. *

2.

Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za april 2018. godine

05.05. / 07.05. *

3.

Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u aprilu 2018. godine

10.05.

4.

Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za april 2018. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)

15.05.

5.

Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za april 2018. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac

15.05.

6.

Plaćanje komunalnih taksa - za april 2018. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju

15.05.

7.

Uplata naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za I kvartal 2018. godine

15.05.

8.

Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za april 2018. godine

31.05.

VII Računovodstvo i revizija

1.

Dostavljanje kvartalnog izveštaja za I kvartal 2018. godine Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta - dostavljaju javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta

15.05.

VIII Javne nabavke

1.

Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za period januar-mart 2018. godine

10.05.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.