IPC.RAČUNAR
IPC računar

Kompjuterski program IPC.RAČUNAR Vam omogućava obračun:

 • ZARADA
  • obračun zarada za redovan rad sa punim i nepunim radnim vremenom kod jednog i više poslodavaca
  • obračun za novozaposleno lice sa invaliditetom
  • obračun zarade za penzionera
  • obračun doprinosa bez isplate zarade
 • NAKNADA po ugovorima van radnog odnosa
  • obračun ugovora o delu
  • obračun autorskog ugovora
  • obračun ugovora o dopunskom radu
  • obračun privremenih i povremenih poslova (za penzionere, lica do 26 godina na redovnom školovanju angažovana preko omladinske zadruge)
 • OSTALIH PRIHODA fizičkih lica
  • otpremnina kod odlaska u penziju
  • otpremnina kod "tehnološkog viška"
  • dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu
  • naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
  • naknada troškova za prevoz za dolazak na posao i povratak sa posla
  • isplate stipendije i hranarine
  • solidarne pomoći (za slučaj bolesti, invalidnosti ili zdravstvene rehabilitacije, za slučaj rođenja deteta)
  • novčana pomoć fizičkim licima
  • jubilarne nagrade i dr.
 • Prihoda od KAPITALA
  • dividende
  • udeli u dobiti
 • Prihoda od ZAKUPA
  • prihod od davanja u zakup pokretnih stvari
  • prihod od izdavanja u zakup nepokretnosti

 • PDV - obračun PDV po stopama i vrstama proizvoda i usluga
 • AKCIZA - obračun akciza po vrsti proizvoda za koji se vrši obračun

 • KAMATE
  • zatezna kamata
  • kamata za javne prihode
  • kamata po stopama rasta potrošačkih cena
  • kamata za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza
  • kamata po ugovorenim stopama (uz mogućnost izbora redosleda otplate - glavnica pa kamata ili kamata pa glavnica)
 • Izračunavanje KONTROLNOG BROJA - po modelu 97, 22, 11
Pretplata na IPC.Računar