REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
15 AKTUELNE INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE
15 1. Objavljeno je nekoliko pravilnika iz oblasti poreza
16 2. Donet je Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe
16 3. Donet je Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
17 4. Utvrđeni su kriterijumi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
17 5. Propisan je novi Obrazac REF-G
17 6. Rok za dostavljanje popisnih listi zatečenih zaliha akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine Poreskoj upravi je 31. januar 2020. godine
18 7. Produžen je rok za ažuriranje podataka u CROSO do 31.12.2020. godine
18 8. Objavljen je prevod MSFI
19 9. Obaveza registracije elektronskih faktura u komercijalnim transakcijama u sistemu elektronskih faktura
19 10. Zaključen je Aneks III PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
19 11. Produženo je važenje PKU za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
20 12. Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama
21 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
22 Izmenjen je Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
27 Izmenjen je Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
30 Donet je novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
  Porez na dobit pravnih lica
34 Komentar Pravilnika o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe
42 Izmenjen je Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
43 Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
54 Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
  Porez na dohodak građana
58 Prikaz izmena i dopuna Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Obrazac PPP-PD)
65 Nova Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
  Porezi na imovinu
84 Donet je Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
  Ostali porezi
121 Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
127 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  Računovodstvo
128 Objavljen je prevod MSFI
139 RADNI ODNOSI, ZARADE i DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
140 Obračun poreza i doprinosa na zarade/plate počev od 1. januara 2020. godine
148 Obračun i isplata lične zarade preduzetnika počev od 1. januara 2020. godine
152 Novi koeficijenti za obračun bruto prihoda za određene vrste ugovorenih naknada
155 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  Platni promet
157 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
165 Obaveza registracije elektronskih faktura u komercijalnim transakcijama u sistemu elektronskih faktura
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
167 Izvršene su dopune Zakona o Carinskoj tarifi
170 Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
172 Doneta je Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini
183 Izmenjena je Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
184 Izmenjena je Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
185 Izmenjen je Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada
186 Objavljen je Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine
189 Donet je Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za upravljanje otpadom
190 Komentar Pravilnika o vrstama otpada koje se mogu tretirati u mobilnim postrojenjima i vrstama mobilnih postrojenja za koje se izdaje dozvola za tretman otpada
  Javne nabavke
192 Kratak komentar novog Zakona o javnim nabavkama
  Poslovanje privrednih društava i preduzetnika
205 Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima
211 Komentar Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
213 POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
214 Izmene i dopune Zakona o javnom dugu
215 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
217 Porez na dohodak građana
  Službena mišljenja
220 Fiskalne kase
223 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA OOSO ZA 2019. GODINU
9 1. Normativni okvir za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
11 2. Poslovi, odnosno radnje koje prethode izradi godišnjih finansijskih izveštaja
2.1. Provera sveobuhvatnosti knjiženja svih poslovnih promena
12 2.2. Provera usaglašenosti potraživanja i obaveza na osnovu IOS obrazaca
13 2.3. Provera preuzetih, neizmirenih obaveza i njihovo plaćanje na teret aproprijacija naredne godine
16 2.4. Provera usaglašenosti pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija sa glavnom knjigom, kao i glavne knjige sa dnevnikom
18 2.5. Provera uspostavljanja ravnoteže konta Klase 300000 sa kontima Klase 000000, Klase 100000 i Klase 200000
25 2.6. Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
30 2.7. Povraćaj neutrošenih sredstava do kraja budžetske godine
31 2.8. Sastavljanje zaključnog lista
33 3. Utvrđivanje i knjiženje rezultata poslovanja za 2019. godinu
16 Izveštavanje o stanju imovine u javnoj svojini
25 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
33 3.1. Korekcija ostvarenog budžetskog suficita, odnosno budžetskog deficita
35 3.2. Primeri utvrđivanja rezultata poslovanja
54 4. Sadržaj i način popunjavanja godišnjih finansijskih izveštaja
54 4.1. Način popunjavanja obrazaca za godišnji finansijski izveštaj
59 4.2. Logička kontrola podataka u obrascima
60 4.3. Primer popunjavanja Obrasca 2 - Bilans prihoda i rashoda
72 5. Podnošenje i čuvanje godišnjih finansijskih izveštaja
72 5.1. Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja budžetskih korisnika
73 5.2. Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja zdravstvenih ustanova
73 5.3. Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja u slučaju statusnih promena
74 5.4. Obaveza dostavljanja izveštaja eksterne revizije
75 6. Rokovi za podnošenje i sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja
77 7. Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga za 2019. godinu
79 PRILOG 1 - PROCEDURA
81 Procedura za sprovođenje godišnjeg finansijskog izveštaja
93 PRILOG 2 - TEKST PROPISA
95 Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Predloženo je odlaganje početka primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
8 Neradni dani za Novogodišnje i Božićne praznike i prava zaposlenih koji (ne) rade u dane praznika
14 Novogodišnji pokloni za decu zaposlenih kod budžetskih korisnika
17 Izmene i dopune u sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti
  Socijalno osiguranje
19 Prikaz predloženih izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
25 JAVNE NABAVKE
26 Planiranje javnih nabavki za 2020. godinu
38 Razvoj javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
42 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
46 Odgovori na pitanja iz prakse
51 PROCESNA PRAVA
53 Uputstvo za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju
55 BUDŽETSKI SISTEM
57 Komentar Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
71 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
73 Propisani su uslovi i način uspostavljanja Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP) i postupak dodele jedinstvenog obrazovnog broja (JOB)
  Zdravstvo
76 Način izmirivanja obaveza od strane korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje
  Socijalna zaštita
82 Novi standardi, ciljne grupe i svrha predah smeštaja
  Privreda
83 Predložene izmene i dopuna Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
85 Nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva
89 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
90 Video nadzor i zaštita podataka o ličnosti
91 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
93 Radni odnosi
96 Trgovina
  Sudska praksa
97 Radni odnosi
104 Obligacioni odnosi
105 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
107 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
111 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
112 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
113 Novi Zakon o kontroli državne pomoći
125 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
126 Aktuelnosti iz određenih oblasti
126 Javne nabavke
126 Državna uprava
128 Prosveta
128 Zdravstvo
129 Privreda
130 Pravosuđe
132 Rokovi poslovnih obaveza - decembar 2019. godine
135 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
165 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
11 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
12 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
13 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
14 Predloženo je odlaganje početka primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
16 Neradni dani za Novogodišnje i Božićne praznike i prava zaposlenih koji (ne) rade u dane praznika
  Javne nabavke
22 Planiranje javnih nabavki za 2020. godinu
  Budžetski sistem
34 Komentar Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
  Prosveta
48 Propisani su uslovi i način uspostavljanja Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP) i postupak dodele jedinstvenog obrazovnog broja (JOB)
  Privreda
51 Nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva
55 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
57 Republika Srbija: ekonomske projekcije i ohrabrujući pad cene zaduživanja zemlje
67 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
75 Prihodi i rashodi u budžetu Republike Srbije u periodu januar - septembar 2019. godine, povećanje javnih prihoda i rebalans budžeta
86 Aktuelnosti
86 Makroekonomska kretanja
89 Bankarstvo
91 Državna uprava
93 Zdravstvo
94 Pravosuđe
94 Ostale aktuelnosti
96 Ekonomske zanimljivosti
98 Poslovne obaveze u decembru 2019. godine
101 MENADŽMENT U PRAKSI
102 Uvođenje kontrolinga kao neophodnost savremenog poslovanja
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
127 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor