Verzija 7.07 - 18.7.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 50/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 16 - u pripremi:

PORESKI SISTEM
Porez na dohodak građana

• Komentar Pravilnika o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni
• Novi Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

► Dodaje se tekst u časopis BUDŽET br. 16 - u pripremi:

PORESKI SISTEM
Porez na dohodak građana

• Novi Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava o primeni propisa o radnim odnosima, zaradama i socijalnom osiguranju

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.