Verzija 11.07 - 16. novembar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 81/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji  su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 81/2019 od 15.11.2019. godine:

  • • Zakon o putnim ispravama (prečišćen tekst)
  • • Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini (prečišćen tekst)
  • • Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju (prečišćen tekst)
  • • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu (prečišćen tekst)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
- Porez na dobit pravnih lica
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
- Porezi na imovinu
- Akcize

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.