REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEPREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-06-2018)

detaljnije>>


SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE - 12. JUNA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


DONET JE SET FINANSIJSKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 12. JULA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


NOVI PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

(Vest je objavljena 06-06-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MART 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.125,50 DINARA ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR

(Vest je objavljena 15-03-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za maj 2018. godine
|12.6.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2018.
|12.6.2018.|


Prosečne bruto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Prosečne neto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.6.2018.
EUR EUR 118.1454
USD USD 101.6042
CHF CHF 102.3702
 


OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA I NOVI ZAKONI U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA, RADNOPRAVNOG STATUSA I PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 

U "Službenom glasniku RS", broj 113/2017 objavljeni su:

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine)

- propisana je obaveza poslodavca da podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije do stupanja zaposlenog ili drugog angažovanog lica na rad;

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine)

- propisan je nov način utvrđivanja mesečnog iznosa novčane naknade za slučaj nezaposlenosti koji se dobija množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo na naknadu i vrši isplata (primena od 1. januara 2018. godine), kao i obaveza usklađivanja osnovice dnevne novčane naknade kao i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši (primena od 1. januara 2019. godine);

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine)

- propisana je nova vrsta radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje i produžen je rok važenja pojedinih radnih dozvola za rad stranaca;

 

Zakon o zaposlenima u javnim službama (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine)

- odredbe ovog zakona kojima se uređuje: sadržina, načela za izradu i donošenje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, donošenje pojedinih podzakonskih akata i rokovi za usaglašavanje javnih službi sa ovim zakonom, primenjivaće se od 25. decembra 2017. godine. Odredbe ovog zakona kojima se uređuje vrednovanje radne uspešnosti, racionalizacija i optimizacija javnih službi, pravo na koeficijent po osnovu napredovanja, uvećanje plate za ostvarenu radnu uspešnost iznad očekivane, otpremnina u postupku racionalizacije, otkaz zbog neostvarivanja očekivane radne uspešnosti i otkaz zbog potreba poslodavca ako se usled racionalizacije i optimizacije rada javnih službi na osnovu odluke osnivača utvrdi obaveza smanjenja broja zaposlenih kod poslodavca ili prestanak rada poslodavca, primenjivaće se od 1. januara 2020. godine;

-  Zakonom su propisana prava zaposlenih i radno angažovanih lica kod poslodavca, i to: pravo jednake dostupnosti radnih mesta pri zapošljavanju; pravo na sigurne uslove rada i zaštitu od pretnji i napada i svih drugih vrsta ugrožavanja bezbednosti i zdravlja na radu i poštovanja ličnosti, pravo zaposlenog na vrednovanje radne uspešnosti, pravo na primanja (plata, naknada plate, naknada za rad, naknada troškova i druga primanja), pravo na odmore i odsustva, pravo zaposlenog na stručno usavršavanje i na profesionalno napredovanje, pravo na zaštitu od zlostavljanja i diskriminacije na radu, pravo na prigovor i na sudsku zaštitu prava, pravo zaposlenog na sindikalno i profesionalno udruživanje i štrajk;

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine)

- utvrđeno je da se početak primene ovog zakona pomera na 1. januar 2019. godine u cilju usvajanja posebnih zakona kojima se uređuju plate u javnom sektoru pa do njihove primene;

 

Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine)

- odredbe ovog zakona kojima se uređuje određivanje koeficijenta do početka primene ovog zakona i roka za donošenje podzakonskih akata primenjuju se od 25. decembra 2017. godine, dok se odredbe kojima se uređuje napredovanje službenika u istom zvanju (vrednovanja njegovog rada u 2018. i 2019. godini) i uvećanje plata nameštenika za postignute rezultate rada primenjuju od 1. januara 2020. godine;

- Zakon uređuje pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine)

- detaljnije su uređeni programi obuke i usklađeni su sa Strategijom stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicima lokalne samouprave u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 27/2015).