REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

PRIRUČNIK
za primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJEPRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

(Vest je objavljena 15-01-2018)

detaljnije>>


PRAVO NA REFUNDACIJU PDV ZA OPREMU I HRANU ZA BEBE MOŽE SE OSTVARITI DO 1. JULA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 13-01-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-01-2018)

detaljnije>>


USVOJENE SU IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

(Vest je objavljena 12-01-2018)

detaljnije>>


NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE OBAVEŠTENJE ZA OBVEZNIKE PRIHODA OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PAUŠALNO UTVRĐENI PRIHOD

(Vest je objavljena 12-01-2018)

detaljnije>>


NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE OBAVEŠTENJE ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I POSEBNE KATEGORIJE OBVEZNIKA

(Vest je objavljena 12-01-2018)

detaljnije>>


MESEČNI OBRAČUN ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 12-01-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,5% DO 8. FEBRUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 11-01-2018)

detaljnije>>


PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Vest je objavljena 05-01-2018)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2018. GODINU U IZNOSU OD 23.053 DINARA U PRIMENI OD 6. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 05-01-2018)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2018. GODINU U IZNOSU OD 329.330 DINARA U PRIMENI OD 6. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 05-01-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU (3.951.855 din.)

(Vest je objavljena 05-01-2018)

detaljnije>>


USVOJEN JE AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 04-01-2018)

detaljnije>>


ODJAVE I PROMENE U OSIGURANJU SPROVODE SE U ROKU OD TRI RADNA DANA

(Vest je objavljena 03-01-2018)

detaljnije>>


POČEV OD ZARADE ZA MESEC JANUAR 2018. GODINE PRIMENJUJE SE NEOPOREZIVI IZNOS OD 15.000 DINARA

(Vest je objavljena 28-12-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE PODATAK O PROSEČNOJ ZARADI ZA PERIOD DECEMBAR 2016 - NOVEMBAR 2017. GODINE (65.866 dinara)

(Vest je objavljena 28-12-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA NOVEMBAR 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-12-2017)

detaljnije>>


IZVRŠAVANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM – 32.804,50 DINARA ZA DECEMBAR 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-12-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U NOVEMBRU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade


Index potrošačkih cena
za decembar 2017. godine
|12.1.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za decembar 2017.
|12.1.2018.|


Prosečne bruto zarade
za novembar 2017. godine
|25.12.2017.|


Prosečne neto zarade
za novembar 2017. godine
|25.12.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|10.10.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 17.01.2018
EUR EUR 118.3742
USD USD 96.6636
CHF CHF 100.4022
 


OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA I NOVI ZAKONI U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA, RADNOPRAVNOG STATUSA I PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 

U "Službenom glasniku RS", broj 113/2017 objavljeni su:

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine)

- propisana je obaveza poslodavca da podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije do stupanja zaposlenog ili drugog angažovanog lica na rad;

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine)

- propisan je nov način utvrđivanja mesečnog iznosa novčane naknade za slučaj nezaposlenosti koji se dobija množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo na naknadu i vrši isplata (primena od 1. januara 2018. godine), kao i obaveza usklađivanja osnovice dnevne novčane naknade kao i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši (primena od 1. januara 2019. godine);

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine)

- propisana je nova vrsta radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje i produžen je rok važenja pojedinih radnih dozvola za rad stranaca;

 

Zakon o zaposlenima u javnim službama (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine)

- odredbe ovog zakona kojima se uređuje: sadržina, načela za izradu i donošenje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, donošenje pojedinih podzakonskih akata i rokovi za usaglašavanje javnih službi sa ovim zakonom, primenjivaće se od 25. decembra 2017. godine. Odredbe ovog zakona kojima se uređuje vrednovanje radne uspešnosti, racionalizacija i optimizacija javnih službi, pravo na koeficijent po osnovu napredovanja, uvećanje plate za ostvarenu radnu uspešnost iznad očekivane, otpremnina u postupku racionalizacije, otkaz zbog neostvarivanja očekivane radne uspešnosti i otkaz zbog potreba poslodavca ako se usled racionalizacije i optimizacije rada javnih službi na osnovu odluke osnivača utvrdi obaveza smanjenja broja zaposlenih kod poslodavca ili prestanak rada poslodavca, primenjivaće se od 1. januara 2020. godine;

-  Zakonom su propisana prava zaposlenih i radno angažovanih lica kod poslodavca, i to: pravo jednake dostupnosti radnih mesta pri zapošljavanju; pravo na sigurne uslove rada i zaštitu od pretnji i napada i svih drugih vrsta ugrožavanja bezbednosti i zdravlja na radu i poštovanja ličnosti, pravo zaposlenog na vrednovanje radne uspešnosti, pravo na primanja (plata, naknada plate, naknada za rad, naknada troškova i druga primanja), pravo na odmore i odsustva, pravo zaposlenog na stručno usavršavanje i na profesionalno napredovanje, pravo na zaštitu od zlostavljanja i diskriminacije na radu, pravo na prigovor i na sudsku zaštitu prava, pravo zaposlenog na sindikalno i profesionalno udruživanje i štrajk;

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine)

- utvrđeno je da se početak primene ovog zakona pomera na 1. januar 2019. godine u cilju usvajanja posebnih zakona kojima se uređuju plate u javnom sektoru pa do njihove primene;

 

Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine)

- odredbe ovog zakona kojima se uređuje određivanje koeficijenta do početka primene ovog zakona i roka za donošenje podzakonskih akata primenjuju se od 25. decembra 2017. godine, dok se odredbe kojima se uređuje napredovanje službenika u istom zvanju (vrednovanja njegovog rada u 2018. i 2019. godini) i uvećanje plata nameštenika za postignute rezultate rada primenjuju od 1. januara 2020. godine;

- Zakon uređuje pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (stupa na snagu 25. decembra 2017. godine)

- detaljnije su uređeni programi obuke i usklađeni su sa Strategijom stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicima lokalne samouprave u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 27/2015).