REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEROK ZA UPLATU AKONTACIJE POREZA NA IMOVINU ZA TREĆI KVARTAL JE 14. AVGUST 2018. GODINE

(Vest je objavljena 14-08-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JULU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJENA JE ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(Vest je objavljena 11-08-2018)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA ZA DUVAN

(Vest je objavljena 11-08-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 6. SEPTEMBRA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 09-08-2018)

detaljnije>>


STRATEGIJA JAVNOG ZDRAVLJA U REPUBLICI SRBIJI 2018-2026. GODINE

(Vest je objavljena 08-08-2018)

detaljnije>>


PRIMEDBE NA KATALOG RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AP i JLS DO 31. AVGUSTA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 08-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJENI SU PRAVILNICI IZ OBLASTI PDV

(Vest je objavljena 04-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 01-08-2018)

detaljnije>>


PREDLOG NOVOG CARINSKOG ZAKONA

(Vest je objavljena 30-07-2018)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

(Vest je objavljena 28-07-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-07-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.842,00 DINARA ZA JUL 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-07-2018)

detaljnije>>


UTVRĐENI USLOVI, POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

(Vest je objavljena 23-07-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za maj 2018. godine
|25.7.2018.|


Prosečne neto zarade
za maj 2018. godine
|25.7.2018.|


Index potrošačkih cena
za jun 2018. godine
|12.7.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za jun 2018.
|12.7.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 14.8.2018.
EUR EUR 118.0558
USD USD 103.5486
CHF CHF 104.1148
 


OD 1. APRILA 2018. GODINE NE PODNOSI SE PORESKA PRIJAVA PDPO/S U SLUČAJU KADA SE PRIMENOM ODREDABA UOIDO POREZ NA DOBIT PO ODBITKU NE PLAĆA U REPUBLICI SRBIJI

U "Službenom glasniku RS", broj 20/2018 objavljen je Pravilnik i izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica čije odredbe stupaju na snagu 1. aprila 2018. godine.

 

Najvažnija izmena Pravilnika odnosi se na to da isplatilac prihoda od 1. aprila 2018. godine nema obavezu da podnosi poresku prijavu na Obrascu PDPO/S u slučaju kada primenom odredaba UOIDO ne postoji obaveza plaćanja poreza na dobit po odbitku u Republici Srbiji na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice, pod uslovom da u momentu nastanka oporezivog događaja isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen UOIDO i da je stvarni vlasnik prihoda, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. U skladu sa navedenim, kada isplatilac prihoda u momentu isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen UOIDO i da je stvarni vlasnik prihoda, a porez na dobit po odbitku se ne plaća u Republici Srbiji, nema obavezu podnošenja Obrasca PDPO/S, što do ovih izmena Pravilnika nije bio slučaj.

 

Takođe, Pravilnikom je propisano da se u slučajevima u kojima postoji obaveza podnošenja Obrasca PDPO/S, isti podnosi u roku od tri dana od dana isplate prihoda što je u skladu sa poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

 

Prema tome, od 1. aprila 2018. godine porez na dobit po odbitku se plaća i poreska prijava na Obrascu PDPO/S se podnosi u roku od tri dana od dana isplate prihoda.

 

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje poreza koji se plaća po odbitku na prihode koji su ostvareni počev od 1. aprila 2018. godine.

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika možete se informisati od 20. marta u elektronskom paketu IPC.FiP i online aplikaciji ipcpropisi.rs, odnosno od 26. marta u štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 8 i Budžet br. 8, kao i na IPC jednodnevnim savetovanjima:

- u Beogradu, 19. marta 2018. godine i

- u Novom Sadu, 26. marta 2018. godine.