Mogućnost podnošenja JCI-a u elektronskom obliku

Datum objave: 15-08-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 90/2022 objavljene su izmene i dopune Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022 i 42/2022), u vezi sa podnošenjem Jedinstvene carinske isprave (JCI), u papirnom ili elektronskom obliku.

Dodavanjem novog poglavlja IIa) DEKLARACIJA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, bliže su uređeni, naročito:

  • Način podnošenja deklaracije u elektronskom obliku od strane deklaranta/zastupnika i
  • Način njenog potpisivanja (deklaracija u elektronskom obliku mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom deklaranta/zastupnika registrovanog u Upravi carina).

Navedene izmene i dopune ovog pravilnika stupaju na snagu 20. avgusta 2022. godine.

Detaljnije o izmenama i dopunama ovog pravilnika možete se informisati u narednom broju časopisa Revizor kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.