Portal Centralnog registra je dostupan za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje

Datum objave: 13-11-2018


Centralni registar je izdao obaveštenje da je Portal za obveznike Centralnog registra od 13.11.2018. godine dostupan za rad u punom kapacitetu.

Rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje biće produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti Centralnog registra. Produženi rok će se sukcesivno skraćivati u narednom periodu.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
BEOGRAD, 4. mart 2019.

I deo - BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

- Novine i aktuelnosti u PDV i PORESKIM PROPISIMA i RAČUNOVODSTVU i MSFI

- Novine u POREZIMA NA IMOVINU

II deo - BESPLATNO za SVE UČESNIKE

- Aktuelnosti U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

- Godišnja SKUPŠTINA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC TRENING
BEOGRAD, 15. mart 2019.

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU