FiP - Finansije, porezi i računovodstvo

Fip elektronski paket

ČASOPISI

 • Revizor i Budžet

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 • Službena mišljenja, PDV u praksi, Primena Kontnog okvira, Zarade, plate, naknade i honorari, Elektronske prijave, Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

 • Finansijsko pravno poslovanje, Računovodstvo, Revizija i MSFI, Poreski sistem i PDV, Računovodstvo i revizija, Radno zakonodavstvo i zarade, Poslovanje budžetskih korisnika

Finansijsko-poreski RAČUNAR - kompjuterski program za:

 • Obračun Kamate i Zatezne kamate,
 • Obračun Poreza i doprinosa na Zarade,
 • Obračun Poreza i doprinosa na Ugovore o delu,
 • Autorske honorare, Privremene i povremene poslove ...

Finansijsko-poreski OBRASCI - za popunjavanje i štampanje

 • Finansijski izveštaji, Poreske prijave, Trgovačke knjige ...

Modeli OPŠTIH AKATA - za popunjavanje i štampanje

 • Kolektivni ugovor, Ugovor o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova ...
 • SADRŽAJ IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

  RaP - Radno i poslovno pravo

  Rap elektronski paket

  ČASOPISI

  • Pravnik i Direktor

  PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

  • Radni odnosi, Bezbednost i zdravlje na radu, Zaštita od požara, Sprečavanje zlostavljanja na radu, Službena mišljenja nadležnih ministarstava, Sudska praksa

  PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

  • Opšti propisi za privatni i javni sektor, Poslovanje privrednih subjekata, Finansijsko tržište, banke i platni promet, Budžetski sistem, Delatnost budžetskih korisnika, Građansko pravni odnosi i krivično zakonodavstvo, Procesna prava

  RAČUNAR

  • Obračun kamata

  Modeli AKATA

  • Radni odnosi, Zaštita na radu, Sprečavanje zlostavljanja na radu, Privredna društva, imovinsko pravni odnosi, Ostali modeli akata
  SADRŽAJ IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

  JaN - Javne nabavke

  Jan elektronski paket

  ČASOPIS

  • Pravnik

  PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

  • Javne nabavke u praksi - primena od 1.7.2020. godine
  • Javne nabavke u praksi - primena od 12.8.2015-30.6.2020. godine
  • Stavovi i mišljenja Uprave za javne nabavke
  • Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • Odgovori na sporna pitanja iz prakse

  MODELI AKATA

  • Modeli AKATA za sprovođenje postupaka JAVNIH NABAVKI

  RAČUNAR

  • Kompjuterski program za obračune

  PLAVE KNJIGE - propisi (ažurni i prečišćeni tekstovi)

  • Opšti propisi za privatni i javni sektor
  • Poslovanje privrednih subjekata
  • Budžetski sistem
  • Građansko-pravni odnosi i krivično zakonodavstvo
  • Procesna prava
  SADRŽAJ IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

  ONLINE aplikacija

  Online aplikacija

  ČASOPISI - komentari aktuelnih tema i propisa

  PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

  PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA - važeći propisi i njihove prethodne verzije

  • Računovodstvo, revizija i MSFI, Poreski sistem i PDV, Radni odnosi i socijalno osiguranje, Poslovanje budžetskih korisnika, Banke, osiguranje, platni promet, Zaštita životne sredine i dobra od opšteg interesa ...

  Finansijsko-poreski OBRASCI - za popunjavanje i štampanje

  • Finansijski izveštaji, Poreske prijave, Obrasci u vezi ostvarivanja prava na naknadu zarade preko 30 dana, Prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima ...

  Modeli AKATA

  POGLEDAJ ONLINE APLIKACIJU