PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

Ministarstvo finansija donelo je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji je sačinjen od 282 člana, a koji obuhvata i menja sve postojeće pravilnike koji su pored integracije u jedinstveni pravilnik pretrpeli i značajne izmene, što je dovelo do potrebe za posebnim izdanjem:
PDV u PRAKSI - PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

Priručnik sadrži detaljna objašnjenja odredaba ovog pravilnika sa posebnim akcentom na praktične primere, koji smo kreirali na osnovu brojnih, specifičnih i spornih situacija koje su naši konsultanti godinama uspešno rešavali za naše pretplatnike iz poreske i računovodstvene službe.
 

Autori: Jovana Dedić i Bojan Lukić

Priručnik je izlašao iz štampe u junu 2021. godine

Detaljnije o priručniku

ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA SA PRIMERIMA IZ PRAKSE

Priručnik Zarade

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA, NAKNADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA koji se primenjuju u 2021. godini

Priručnik ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji vrše obračun i isplatu prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

SPECIJAL:
ZARADE I NAKNADE ZARADE IZ DIREKTNIH DAVANJA
(časopis Revizor br. 8)

Priredili: Valentina Bogosavljević, Aleksandra Jelača, dr Zoran Petrović i dr Natalija Keković

Priručnik je izašao iz štampe u martu 2021. godine

Detaljnije o priručniku

PRIRUČNIK za primenu KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA zadruge i preduzetnike

Priručnik Kontni okvir

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je pravnim licima koja primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom računovodstvenom i poreskom regulativom, kao i sa računovodstvenom profesionalnom regulativom.

PRIRUČNIK SE PRIMENJUJE NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2021. GODINU

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik izlazi iz štampe u avgustu 2021.

Detaljnije o priručniku

PRIRUČNIK za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)

Priručnik MSFI 15

Priručnik za primenu MSFI namenjen je privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju nove Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja.

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom i profesionalnom regulativom (obrađen je i MSFI 16 Lizing).

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik izlazi iz štampe u maju 2021.

Detaljnije o priručniku

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

Priručnik Analitički

Priručnik je namenjen privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (”Službeni glasnik RS”, broj 89/2020).

Priručnik je jedinstven zbog načina prikaza računa:

      1) Za račune klasa, grupa i trocifrenih računa naveden je relevantni stav i član Pravilnika o Kontnom okviru;
      2) Za većinu četvorocifrenih, petocifrenih i dr. računa navedeno je šta se na njima evidentira i da li se dalje raščlanjavaju.

Ovaj Analitički kontni plan će biti primenjen i u Priručniku za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike, koji izlazi iz štampe u junu 2021. godine, a čiji je autor dr Zoran Petrović.

Izdavač: IPC doo Beograd, mart 2021.

Detaljnije o priručniku

PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Priručnik Knjiga 02

Obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Keković

Izdanje za 2021. godinu (maj 2021)

Detaljnije o priručniku


KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

Priručnik Knjiga 01

Priručnik sa uporednim pregledima međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem i za preknjižavanje sa konta po Kontnom planu za budžetski sistem na račune po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike i obrnuto.

Za potrebe planiranja i sastavljanja finansijskih izveštaja dat je poseban Kontni plan za budžetski sistem do nivoa sintetičkih (četvorocifrenih) konta.

Autor: Dragoš Ristić

Izdanje za 2020. godinu

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA i REVIZIJA kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik Knjiga 03

Praktični vodič za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Obuhvata procenu i način utvrđivanja poslovnog rizika i odgovornosti za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Priručnik sadrži sve modele normativnih akata, strategija i procedura koje korisnik treba da donese u okviru uspostavljanja sistema kontrole. Pored toga, sadrži postupak za proveru efikasnosti funkcionisanja postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, način popunjavanja godišnjih izveštaja, kao i način postupanja korisnika po nalazu D.R.I. - odazivni izveštaj (model akta).

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Autori: Života Antić i dr Natalija Borović

OSNOVE BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA

Priručnik Knjiga 04

U Priručniku su obuhvaćeni osnovni propisi kojima je regulisano obavljanje računovodstvenih poslova korisnika javnih sredstava.

Posebno je posvećena pažnja strukturi i funkcionalnosti klasa i konta sadržanih u Kontnom planu za budžetski sistem.

Na najjednostavniji način su prikazane šeme korišćenja konta u okviru klasa po Kontnom planu za budžetski sistem za utvrđivanje rezultata poslovanja i iskazivanja stanja imovine i obaveza sa praktičnim primerima.

U Priručniku je posebno prikazano evidentiranje imovine u javnoj svojini kao i izveštavanje o stanju i kretanju nepokretnosti i pokretnih stvari.

Prvi deo: Osnove budžetskog računovodstva
Drugi deo: Evidencija imovine u javnoj svojini
Treći deo: Propisi - prečišćeni tekstovi

Autor: Dragoš Ristić

Pretplata na priručnike za BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO