BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Potpisan je i objavljen Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
9 2. Potpisane su i objavljene dopune posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
9 3. Potpisana je i objavljena dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
10 4. Zaključen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
10 5. Potpisan je i objavljen Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
10 6. Početak primene novog Zakona o javnim nabavkama i Portala javnih nabavki
10 7. Objavljeni su podzakonski akti za primenu Zakona o javnim nabavkama
11 8. Izmene i dopune priloga koji se podnose uz prijavu za registraciju upisa ponuđača
11 9. Objavljen je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
12 10. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
13 BUDŽETSKI SISTEM
14 Primena računa, odnosno fakture u papirnom i elektronskom obliku
19 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
21 Postupak pripreme i izrade budžeta i finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OOSO
41 PORESKI SISTEM
  Akcize
43 Usklađeni dinarski iznosi akciza od 1. jula 2020. godine
  Porez na dodatu vrednost
47 Primena PDV na prenos, ustupanje i davanje na korišćenje softverskih licenci
  Porezi na dobit pravnih lica
61 Potvrda o rezidentnosti
69 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
71 Oporezivanje prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine koje ostvaruju rezidentna fizička lica
83 TREZOR - PLATNI PROMET
84 Obaveza registracije elektronske fakture u komercijalnim transakcijama u sistem elektronskih faktura kada su subjekti javnog sektora dužnici
89 ZDRAVSTVO
90 Aktuelnosti iz delatnosti zdravstva
95 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
97 Porez na dodatu vrednost
105 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
107 Zarade i druga primanja
114 Doprinosi
116 Potrošačke cene i inflacija
118 Kamate
120 Ostali aktuelni podaci
121 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
126 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
128 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jul 2020. godine
132 Kalendar obaveza za jul 2020. godine
135 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet