BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
9 1. Izrađena je Platforma za učenje javnih nabavki
9 2. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u februaru 2023. godine iznosi 1,4%
10 3. Referentna kamatna stopa povećana na 5,75%
11 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
13 Plaćanje putem avansa u skladu sa primenom Sistema elektronskih faktura
23 FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
25 Godišnji izveštaj o adekvatnosti funkcionisanja finansijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu - krajnji rok 31. mart 2023. godine
27 Godišnji izveštaj o radu interne revizije za 2022. godinu - krajnji rok 31. mart 2023. godine
29 Najčešće nedoumice u vezi finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije
33 PLATE I DRUGI PRIHODI
34 Obračun i isplata naknade plate za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanja)
51 PORESKI SISTEM
  Porezi na imovinu
52 Utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu za obveznike koji vode poslovne knjige (utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem)
95 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
96 Poreski postupak i poreska administracija
98 Porez na dodatu vrednost
102 Porezi na imovinu
105 Naknade za korišćenje javnih dobara
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
115 Potrošačke cene i inflacija
117 Kamate
119 Ostali aktuelni podaci
120 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
121 KALENDARI OBAVEZA U MARTU 2023.
123 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za mart 2023. godine
126 Kalendar poreskih i drugih obaveza za mart 2023. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet