BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
6 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
7 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
11 POREZ NA IMOVINU U STATICI
13 UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE (UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU SAMOOPOREZIVANJEM)
13 1. Predmet oporezivanja
24 2. Poreski obveznik
26 3. Poreska osnovica
39 4. Nastanak poreske obaveze
45 5. Prestanak poreske obaveze
46 6. Poreska stopa
46 7. Poreska oslobođenja
52 8. Utvrđivanje poreza na imovinu
53 9. Podnošenje poreske prijave
54 10. Period za koji se utvrđuje porez na imovinu
54 11. Plaćanje poreza na imovinu
56 PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU
57 1. Poreska prijava na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima
58 2. Unošenje podataka u propisane obrasce
75 3. Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPI-1 u elektronskom obliku
76 4. Primer utvrđivanja poreza na imovinu za 2024. godinu sa popunjenim obrascima
81 5. Primer nastanka poreske obaveze u toku poreske godine
85 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
86 Zarade i druga primanja
108 Doprinosi
110 Potrošačke cene i inflacija
111 Kamate
113 Ostali aktuelni podaci
114 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
122 Srednji kursevi stranih valuta u 2024. godini
123 KALENDARI OBAVEZA U MARTU 2024.
124 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za mart 2024. godine
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za mart 2024. godine
130 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
132 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2023/2024. godinu
Časopis Budzet Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet