PRAVNIK
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Specifičnosti upućivanja zaposlenih na stručno usavršavanje i na službeni put
11 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje socijalno osiguranje
15 JAVNE NABAVKE
17 Vršenje kontrole kod ponuđača
20 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
25 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
29 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
31 Punomoćnik
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
35 Obrada ličnih podataka u slučaju online kupovine robe
  Kultura
37 Klasifikacija i rokovi čuvanja dokumentacije nastale u radu javnog sektora
  Zdravstvo
39 Prikaz izmene pravilnika koji uređuje specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
  Državna uprava
40 Kancelarijsko poslovanje organa državne uprave
  Privreda
44 Radno angažovanje na seoskom turističkom domaćinstvu
47 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
49 Socijalno osiguranje
52 Privreda
  Sudska praksa
56 Radni odnosi
63 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
64 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
68 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
68 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
69 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
70 Aktuelnosti iz određenih oblasti
70 Bezbednost i zdravlje na radu
71 Javne nabavke
72 Zaštita mladih
72 Organi vlasti i teritorijalnog uređenja
72 Kultura
73 Nauka
73 Pravosuđe
75 Rokovi poslovnih obaveza - mart 2023. godine -
79 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
80 Zarade i druga primanja
87 Doprinosi
89 Kamate
90 Ostali aktuelni podaci
91 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
97 KALENDARI OBAVEZA U MARTU 2023.
99 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za mart 2023. godine
102 Kalendar poreskih i drugih obaveza za mart 2023. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik