REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 Uvodnik
7 POREZ NA IMOVINU U STATICI
9 UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE (UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU SAMOOPOREZIVANJEM)
9 1. Predmet oporezivanja
24 2. Poreski obveznik
27 3. Poreska osnovica
46 4. Nastanak poreske obaveze
52 5. Prestanak poreske obaveze
53 6. Poreska stopa
55 7. Poreska oslobođenja
62 8. Utvrđivanje poreza na imovinu
63 9. Podnošenje poreske prijave
64 10. Period za koji se utvrđuje porez na imovinu
64 11. Plaćanje poreza na imovinu
66 PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU NA OBRASCU PPI-1, SA PRILOZIMA I PODPRILOZIMA
67 1. Poreska prijava na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima
68 2. Unošenje podataka u propisane obrasce
86 3. Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPI-1 u elektronskom obliku
87 4. Primer utvrđivanja poreza na imovinu za 2024. godinu sa popunjenim obrascima
100 UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU, ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE, U GRADU BEOGRADU I DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE NISU OBJAVILE PROSEČNE CENE KVADRATA U ZONAMA
100 1. Utvrđivanje poreske osnovice za nepokretnosti obveznika kada JLS ne objavi prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama
102 2. Primer za utvrđivanja poreske obaveze i podnošenje poreske prijave za porez na imovinu za nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda za 2024. godinu
108 3. Utvrđivanje poreske osnovice za nepokretnosti koje obveznik nabavi u toku 2024. godine
109 4. Primer za podnošenje poreske prijave za porez na imovinu u toku godine zbog promena koje dovode do povećanja poreske obaveze kada obveznik nabavi nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda
114 PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE ZA 2024. GODINU
115 1. Izmenjena poreska prijava
116 2. Primer utvrđene greške u podnetoj poreskoj prijavi
118 3. Obrazac PPI-1 sa pripadajućim prilozima i podprilozima na kojima se podnosi izmenjena poreska prijava
135 PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA IMOVINU U TOKU GODINE ZBOG PROMENA KOJE DOVODE DO POVEĆANJA PORESKE OBAVEZE
135 1. Utvrđivanje i prijavljivanje poreza na imovinu u toku godine
137 2. Nastanak poreske obaveze u toku godine
139 3. Primer nastanka poreske obaveze u toku poreske godine
140 4. Obrazac PPI-1 sa pripadajućim prilozima i podprilozima na kojima se podnosi predmetna poreska prijava
154 PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA IMOVINU U TOKU GODINE ZBOG PROMENA KOJE DOVODE DO SMANJENJA PORESKE OBAVEZE
154 1. Utvrđivanje i prijavljivanje poreza na imovinu u toku godine
155 2. Prestanak poreske obaveze u toku godine
156 3. Primer prestanka poreske obaveze u toku poreske godine
157 4. Obrazac PPI-1 sa pripadajućim prilozima i podprilozima na kojima se podnosi predmetna poreska prijava
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor