Verzija 9.10 - 26. septembar 2023. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 81/2023

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 81/2023 od 22.9.2023. godine:

 • Pravilnik o određivanju sidrišta (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o izdavanju ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o prijavljivanju namere i izdavanju odobrenja za obavljanje radijacionih delatnosti (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o dekomisiji nuklearnih postrojenja (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o uslovima za kategorizaciju radijacionih delatnosti (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 18 - u pripremi:

  BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  • Lokalna komunalna taksa

  TREZOR - PLATNI PROMET
  • Plaćanje posebnih iznosa za vreme trajanja "Dečije nedelje" u 2023. godini - od 2. do 8. oktobra 2023. godine

  PROSVETA I OBRAZOVANJE
  • Zakon o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji
  • Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju
  • Izmenjen je Zakon o dualnom obrazovanju

  KULTURA
  • Izmenjen je Zakon o kulturi

  JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
  • Obaveze jedinica lokalne samouprave kod pretvaranja prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine bez naknade

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI, ažuriran je segment:

  1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
  Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru u 2023. godini

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.