Verzija 7.07 - 28. jul 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 75/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 75/2021 od 27.7.2021. godine:

 • Uredba o utvrđivanju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici
 • Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Kovačevića pećina"
 • Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar"
 • Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2022. godini
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje investicionim fondovima (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove (prečišćen tekst)
 • Odluka o visini troškova izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 16 - u pripremi:

  PORESKI SISTEM
  Porezi na imovinu

  • Oporezivanje prometa motornih vozila porezom na prenos apsolutnih prava

  RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  • Primena člana 46. Pravilnika za mikro i druga pravna lica pri sastavljanju Napomena uz finansijske izveštaje

  TRGOVINA
  • Komentar Predloga zakona o zaštiti potrošača

  OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam

  • Izvršena je izmena u vezi sa licencom koju obezbeđuje organizator putovanja
  Ostale teme od značaja za poslovanje
  • Komentar Zakona o rodnoj ravnopravnosti
  • Prikaz izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije
  • Zaštita poslovne tajne - Zakon o zaštiti poslovne tajne

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 14 - u pripremi:

  PORESKI SISTEM
  Porezi na imovinu

  • Oporezivanje prometa motornih vozila porezom na prenos apsolutnih prava

  VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Ostale delatnosti

  • Komentar Zakona o rodnoj ravnopravnosti
  • Prikaz izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

  STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.