Verzija 8.05 - 15. avgust 2022. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 90/2022

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 90/2022 od 12.8.2022. godine:

  • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prečišćen tekst)
  • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenik prirode "Stopića pećina"

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

  • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
    - Poreski postupak i poreska administracija
    - Porezi na imovinu
    - Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.