Verzija 4.07 - 15. april 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 37/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 37/2021 od 14.4.2021. godine:

 • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o obaveznoj sadržini plana obavljanja poslovne delatnosti pomorske kompanije
 • Pravilnik sa spiskom srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi
 • Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
 • Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija
 • Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (prečišćen tekst)

► Uvršten je propis koji je objavljen u "Službeni list AP Vojvodine", broj 15/2021 od 24.3.2021. godine:

 • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi..., ažurirani su segmenti:

  9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
  9.3. Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu

 

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.