Verzija 9.10 - 26. septembar 2023. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 81/2023

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 81/2023 od 22.9.2023. godine:

  • Pravilnik o određivanju sidrišta (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o izdavanju ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o prijavljivanju namere i izdavanju odobrenja za obavljanje radijacionih delatnosti (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o dekomisiji nuklearnih postrojenja (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o uslovima za kategorizaciju radijacionih delatnosti (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI, ažuriran je segment:

    1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
    Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru u 2023. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.