OBUKA za obavljanje poslova i POLAGANJE stručnog ISPITA za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE

MESTO I VREME OBUKE

 • BEOGRAD, 1. i 2. novembar 2019.
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10/v (YBC) - II/220

ORGANIZATOR OBUKE

 • IPC - Informativno poslovni centar d.o.o., BEOGRAD, Višegradska 6/II, Tel: 011/3067-658, 3067-668
  e-mail: ipcbg@sezampro.rs
 • Organizator obuke je IPC - Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd (www.ipc.rs) koji ima dugogodišnje iskustvo i poseduje saglasnost Ministarstva finansija Republike Srbije za održavanje obuke za službenika za javne nabavke.
 • Službenik za javne nabavke mora biti lice stalno zaposleno kod naručioca adekvatno obučeno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i da poseduje odgovarajući sertifikat koji izdaje Uprava za javne nabavke na osnovu provere znanja.
 • Cilj obuke za polaganje stručnog ispita je da učesnike pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke kod Uprave za javne nabavke kao i da ih dodatno obuči za obavljanje poslova javnih nabavki.
 • Program obuke je u potpunosti sačinjen u skladu sa članom 3. Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke.
 • Obuka traje ukupno 16 nastavnih časova i podeljena je u dva dana.
 • Po završetku obuke dobija se potvrda o završenoj pripremnoj obuci za polaganje STRUČNOG ISPITA za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE.

PREDAVAČI

 • Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a

PROGRAM I SATNICA OBUKE

I dan

 • 11.00h
  • Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
  • Pojam i predmet javne nabavke
  • Načela javne nabavke
  • Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke

  predavač: Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.40h
  • Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
  • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.20h
  • Pauza za kafu
 • 12.30h
  • Plan nabavki, pokretanje postupka javnih nabavki

  predavač: Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a

 • 13.15h
  • Postupci javne nabavke - vrste postupka
  • Posebni oblici postupaka javne nabavke
  • Elektronska licitacija

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 14.00h
  • Ručak
 • 15.00h
  • Oglasi o javnoj nabavci
  • Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune i tehničke specifikacije
  • Negativne reference
  • Centralizovane javne nabavke

  predavač: Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a

 • 15.45h
  • Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke
  • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 17.00h
  • KONTROLNI TEST I

II dan

 • 11.00h
  • Ponuda sa podizvođačem i zajednička ponuda
  • Kriterijumi za dodelu ugovora

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.40h
  • Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
  • Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama
  • Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga
  • Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

  predavač: Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.20h
  • Pauza za kafu
 • 12.30h
  • Ponuda - podnošenje i važenje
  • Rokovi u postupku javne nabavke
  • Prijem i otvaranje ponuda

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 13.10h
  • Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka
  • Ugovor o javnoj nabavci

  predavač: Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a

 • 14.00h
  • Ručak
 • 15.00h
  • Zaštita prava u postupku javne nabavke
  • Posebna ovlašćenja Republičke komisije za zaštitu prava
  • Ništavost ugovora
  • Kaznene odredbe - prekršaji

  predavač: Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a

 • 15.45h
  • KONTROLNI TEST II
 • 18.00h
  • ZAVRŠETAK OBUKE I PODELA UVERENJA

KOTIZACIJA za OBUKU za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE

KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA OBUKU za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za JAVNE NABAVKE za 2019/2020. godinu (elektronski paket: IPC.JaN ili časopis Pravnik) 11.900,00 din. + PDV
PUNA CENA za ostale učesnike koji NISU PRETPLATNICI IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za JAVNE NABAVKE za 2019/2020. godinu 16.900,00 din. + PDV
U kotizaciju su uključeni: izvođenje obuke, materijal za obuku - priručnik i dva ručka u restoranu.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1081
Prijava