1 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018).

2 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018 i 72/2019).

3 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-168/2019 od 16.1.2019. godine.

4 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10652 od 24.10.2019. godine.