Kalendar obaveza za APRIL 2023. godine

R. br. VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. mart 2023. godine 15.04. / 18.04. *
2. Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za I kvartal 2023. godine 15.04. / 18.04. *.
3. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mart 2023. godine 15.04. / 18.04. *
4. Podnošenje PP OA za obračun akcize za mart 2023. godine 15.04. / 18.04. *
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.04.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE 20.04.
7. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I 20.04.
8. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T 20.04.
9. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. april 2023. godine 28.04.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u martu 2023. godine - koji nisu PDV obveznici 10.04.
2. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za mart 2023. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.04. / 18.04 *
3. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za I kvartal 2023. godine 15.04. / 18.04. *
4. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.04. / 18.04. *
5. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za kvartalne obveznike PDV 15.04. / 18.04. *
6. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 19.04 *
7. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike 19.04. *
8. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u I kvartalu 2023. godine (Obrazac REF 5) 30.04. / 03.05. *
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za mart mesec 2023. godine 15.04. / 18.04. *
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1. - 31.3.2023. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2022. godinu 30.04. / 03.05. *
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u martu 2023. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.04.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za mart 2023. godine 15.04. / 18.04. *
3. Podnošenje PB 2 i PPDG 1S za konačnu obavezu za 2022. godinu i utvrđivanje akontacije za 2023. godinu 15.04. / 18.04. *
4. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1. - 31.3.2023. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2022. godinu 30.04. / 03.05. *
5. Podnošenje poreske prijave za fizička lica "frilensere" za I kvartal 2023. godine 30.04. / 03.05. *
6. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.04.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za mart 2023. godine 05.04.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u martu 2023. godine 10.04.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za mart 2023. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.04. / 18.04 *
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za mart 2023. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.04. / 18.04 *
6. Plaćanje komunalnih taksa - za mart 2023. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.04. / 18.04 *
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za mart 2023. godine (za obveznike koji nisu odložili plaćanje poreza i doprinosa) 30.04. / 03.05. *
VI Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu 30.04. / 03.05. *
2. Dostavljanje godišnjeg izveštaja za 2022. godinu Komisiji za hartije od vrednosti (a ukoliko su hartije od vrednosti uključene u trgovanje izveštaj se dostavlja i regulisanom tržištu) 30.04. / 03.05. *
VII Devizno poslovanje
1. Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za I kvartal 2023. godine 10.04.
2. Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za I kvartal 2023. godine 10.04.
3. Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za I kvartal 2023. godine 10.04.
4. Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za I kvartal 2023. godine 10.04.
5. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za I kvartal 2023. godine 10.04.
6. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za I kvartal 2023. godine 10.04.
7. Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za I kvartal 2023. godine 10.04.
8. Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za I kvartal 2023. godine 10.04.
VIII Javne nabavke
1. Krajnji rok da naručilac objavi zbirno obaveštenje o dodeli ugovora koje je, u prvom tromesečju tekuće godine, zaključio na osnovu okvirnog sporazuma ili na osnovu sistema dinamične nabavke 30.04. / 03.05. *

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.
Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.
Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.
Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.